Upphävd författning

Lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1938-05-06
Ändring införd
SFS 1938:159 i lydelse enligt SFS 1977:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landgille och ränta i följd av skatteköp, vilka åvilar hemman som blivit till skatte löst enligt bestämmelserna i kungörelsen den 11 september 1863 angående försäljning till skatte av de s.k. halländska kyrkohemmanen, skola i enlighet med vad nedan sägs avlösas mot ersättning i penningar då det påkallas av kronan.

2 §  Ersättningen skall uppgå till tjugu gånger avgälden, varvid till grund för beräknande av ersättningen för räntan ävensom för landgillet, där detsamma utgår i smör, skall läggas senast fastställda tioåriga medelmarkegångspris. Ersättningen skall förskjutas av statsmedel.

[S2]Såsom avbetalning å förskjuten ersättning skall fastighetens ägare årligen erlägga ett för varje år lika belopp, så bestämt, att det förskjutna beloppet är tjugotvå år från förskottets utgivande till fullo betalt till statsverket.

3 §  Ärende angående avlösning av avgäld, varom i 1 § sägs, upptages av Konungens befallningshavande. Kronan företrädes av kammaradvokatfiskalsämbetet, som det åligger att påkalla avlösning.

4 §  Har framställning om avlösning inkommit, give Konungens befallningshavande avgäldstagaren och ägaren av fastigheten tillfälle att yttra sig över ansökningen. Har fastigheten blivit av en till annan överlåten, må ansökningen, innan nye ägaren sökt lagfart, med laga verkan delgivas förre ägaren.

[S2]Är ägare av fastigheten å okänd ort eller fjärran och kan han förty ej bevaka sin rätt, förordne, på anmälan av Konungens befallningshavande, rätten i den ort där fastigheten är belägen god man som avses i lagen om förmyndarskap att i fråga om avlösningen företräda den bortovarande.

5 §  Konungens befallningshavande skall fastställa ersättningen och föreskriva från och med vilket kalenderår avgälden skall upphöra att utgå; skolande, där ej förhållandena till annat föranleda, tiden för avgäldens upphörande bestämmas till ingången av kalenderåret närmast efter det beslutet vunnit laga kraft. Konungens befallningshavande give ock tillkänna, vad fastighetsägaren har att iakttaga i fråga om erläggande av avbetalning å det belopp, statsverket förskjuter.

[S2]Beslutet varde genom Konungens befallningshavandes försorg delgivet avgäldstagare och avgäldsgivare samt kammaradvokatfiskalsämbetet.

[S3]Besvär över Konungens befallningshavandes beslut må anföras hos kammarkollegiet.

6 §  För de årliga avbetalningsbelopp, som jämlikt 5 § bestämts, åtnjute statsverket lika rätt i den fastighet, från vilken avgälden utgått, som för avgäld av fast egendom varom i 17 kap. 6 § handelsbalken sägs.

7 § har upphävts genom lag (1977:664).

8 §  Konungens befallningshavande utbetale vid början av det kalenderår, från och med vilket avgälden skall upphöra att utgå, ersättningen till vederbörande kyrkoråd.

[S2]Ersättningsbeloppet skall, där Konungens ej annorlunda förordnar, fonderas och fondens avkastning användas till det ändamål, vartill avgälden varit anslagen.

[S3]Sedan avlösning skett, skall anteckning om förhållandet göras i jordeboken.

9 §  Fastighetens ägare vare berättigad att när som helst, sex månader efter uppsägning, inbetala hela det å förskottet återstående beloppet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen

Ändring, SFS 1968:283

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968, då anteckning som gjorts i vederbörlig fastighetsbok enligt äldre lag förfaller.
    Omfattning
    ändr. 7 §

Lag (1977:664) om ändring i lagen (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen

Förarbeten
Prop. 1976/77:63
Omfattning
upph. 7 §

Ändring, SFS 1999:292

Omfattning
upph.