Upphävd författning

Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-10-06
Ändring införd
SFS 1939:707 i lydelse enligt SFS 1991:255
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det åligger en var, som handhar förvaltningen av fastighet, att å tid och på sätt, som bestämmes av central kristidsmyndighet eller, efter dess bemyndigande, av kristidsstyrelse eller kristidsnämnd, ej mindre lämna uppgift om inom fastigheten boende personer än även i egenskap av ombud dels biträda myndighet, varom nyss är sagt, vid tillhandahållande åt nämnda personer av blanketter för uppgifters angivande, ransoneringskort eller andra dylika handlingar, dels ock biträda vid insamlandet av nämnda handlingar samt redovisa dessa medelst kvitto eller eljest i föreskriven ordning.

2 §  Där det med hänsyn till bebyggelsens beskaffenhet eller eljest finnes lämpligt, äger den centrala kristidsmyndigheten eller, efter dess bemyndigande, kristidsstyrelse eller kristidsnämnd utse särskilda ombud att inom angivna distrikt biträda vid insamlande av uppgifter, som omförmälas i 1 §, eller vid utdelande, insamlande eller redovisning av handlingar, varom i nämnda paragraf är sagt; ägande den centrala kristidsmyndigheten utfärda närmare föreskrifter angående sättet för ombudens utseende samt dem åliggande uppgifter.

[S2]Ej må annan avsäga sig uppdrag, som här sägs, än:

  1. ämbets- eller tjänsteman, som av sin befattning är hindrad att fullgöra uppdraget;
  2. den som uppnått sextio års ålder; eller
  3. den som eljest uppgiver hinder, vilket godkännes av den myndighet som meddelat uppdraget.

[S3]Avsägelse skall göras skriftligen till myndigheten inom två dagar efter det ombudet erhållit underrättelse om det honom givna uppdraget eller, där hindret senare uppkommit, omedelbart därefter.

[S4]Där så finnes påkallat, må myndigheten tillerkänna ombud, som sägs i denna paragraf, ersättning för kostnader och besvär i anledning av uppdraget.

3 §  Det åligger polismyndighet att, där någon underlåter att i föreskriven ordning redovisa handlingar, som avses i 1 och 2 §§, på anmodan av central kristidsmyndighet, krisstidsstyrelse eller kristidsnämnd lämna erforderligt biträde för redovisningens infordrande.

4 §  Underlåter någon att fullgöra honom enligt 1 § åliggande uppgiftsskyldighet eller avger någon vid fullgörande av sådan uppgiftsskyldighet veterligen oriktig uppgift eller åsidosätter någon annars vad som åligger honom enligt 1 eller 2 §, döms till böter.

[S2]Har den felande genom förseelsen velat bereda sig eller annan fördel eller skada annan, må till fängelse i högst sex månader dömas. Lag (1991:255).

5 § har upphävts genom lag (1991:255).

Ändringar

Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.

Lag (1991:255) om ändring i kungörelsen (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:68
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.