Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1940-02-16
Ändring införd
SFS 1940:79 i lydelse enligt SFS 1989:242
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela förordnande om utsträckning av tiden för uppvisande av växel och upptagande av protest till bevarande av växelfordran samt för uppvisande av check och företagande av annan åtgärd till bevarande av återgångsfordran på grund av check.
Sådant förordnande må avse antingen hela riket eller ock viss del av riket, såvitt angår åtgärd som där skall vidtagas. Lag (1989:242).

Ändringar

Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara

Lag (1989:242) om ändring i lagen (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig och krigsfara