Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-12-30
Ändring införd
SFS 1941:1000
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av ett mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater den 23 mars 1939 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter samt med stöd av lagen den 15 juni 1935 (nr 315) angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift och lagen samma dag (nr 316) om införsel av avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter har Kungl. Maj:t funnit gott utfärda följande föreskrifter angående handräckning på begäran av myndighet i Förenta Staterna i vissa beskattningsärenden:

Allmänt stadgande

1 §  På begäran av myndighet i Förenta Staterna skall, efter Kungl. Maj:ts förordnande i varje särskilt fall, handräckning här i riket meddelas för utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna och delgivning av handling i sådant ärende, så ock för uttagande av i Förenta Staterna påförd offentlig avgift.

Utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna

2 §  Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att införskaffa utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna skall, i den mån Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, förfara såsom i motsvarande svenskt beskattningsärende med iakttagande av följande särskilda föreskrifter.

[S2]Anmaning att avgiva deklaration eller annan uppgift eller att eljest förete utredning skall meddelas av länsstyrelsen.

[S3]Det skall tillkomma länsstyrelsen att för infordrande av uppgift eller annan utredning meddela vitesföreläggande eller anlita annat tvångsmedel, i den mån sådant förfarande må i dylikt fall användas enligt lagstiftningen i Sverige och Förenta Staterna. Krono- eller stadsbetjänt som verkställer delgivning av vitesföreläggande må därför av den försumlige undfå gottgörelse i enlighet med de föreskrifter som för motsvarande fall kunna vara meddelade i svensk författning.

[S4]Erfordras upplysning, huruvida ifrågasatt tvångsmedel kan i visst fall anlitas i Förenta Staterna, bör förfrågan därom göras hos finansdepartementet.

[S5]Har myndighet i Förenta Staterna gjort framställning att handräckning skall ske i viss form, skall denna form iakttagas, såframt ej hinder därför möter enligt i Sverige gällande bestämmelser.

3 §  När handräckningsärendet slutförts, skall länsstyrelsen ofördröjligen meddela finansdepartementet utgången samt återställa mottagna handlingar. Möter hinder för handräckningen, skall meddelande tillika givas om hindrets beskaffenhet samt om de i ärendet framkomna omständigheter som kunna vara av betydelse för sakens vidare behandling.

Delgivning av handling i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna

4 §  Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja delgivning av handling i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna skall, i den mån Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, förfara på sätt här nedan angives.

[S2]Skall handlingen på grund av därom framställd begäran delgivas i form som för liknande delgivning är föreskriven i svensk lag, skall delgivningen verkställas av stämningsman eller eljest sålunda, att bevis, som därom utfärdas, enligt svensk lag äger vitsord.

[S3]Har begäran om delgivning i sådan form som avses i nästföregående stycke icke gjorts, bör delgivningshandlingen överlämnas eller i rekommenderat brev översändas till den som av handlingen skall erhålla del. Kan ej så förfaras, verkställes delgivningen på sätt i svensk lag stadgas.

[S4]Har delgivning skett genom handlingens överlämnande eller översändande såsom i nästföregående stycke sägs, utfärdar länsstyrelsen intyg utvisande tiden och sättet för delgivningen. Sådant intyg skall, där delgivningshandlingen till länsstyrelsen översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa.

5 §  I fråga om handräckning för delgivning av handling skall i tillämpliga delar gälla vad i 3 § stadgas.

Uttagande av i Förenta Staterna påförd offentlig avgift

6 §  Har Kungl. Maj:t beslutat att viss i Förenta Staterna påförd offentlig avgift skall uttagas här i riket, skall, därest Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, avgiften, med iakttagande av vad nedan i denna kungörelse särskilt föreskrives, uttagas i den ordning som är stadgad för uttagande av oguldna årliga utskylder till svenska staten, under motsvarande tillämpning av de beträffande sådana utskylder meddelade föreskrifter.

[S2]Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja sådan handräckning skall, i den mån ej i denna kungörelse annorledes stadgas, i avseende å handräckningens verkställande hava samma befogenheter och skyldigheter som beträffande årliga utskylder till svenska staten.

[S3]Det skall ock tillkomma länsstyrelsen att i fall som avses i lagen den 15 juni 1935 angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift mottaga stämning samt själv eller genom ombud tala och svara inför domstol eller annan myndighet här i riket.

7 §  Sedan länsstyrelse erhållit uppdrag enligt 6 §, skall länsstyrelsen utan dröjsmål ålägga i stad med magistrat denna samt eljest utmätningsmannen att uttaga den avgift varom fråga är.

[S2]Magistraten eller utmätningsmannen skall ofördröjligen i rekommenderat brev anmana den avgiftspliktige att inom angiven tid, minst åtta, högst tjugu dagar efter anmaningens utfärdande, till magistraten eller utmätningsmannen inbetala avgiften i svenskt mynt med belopp uträknat efter kurs som fastställts av Kungl. Maj:t.

[S3]Inbetalas icke avgiften inom sålunda föreskriven tid, skall indrivning äga rum.

8 §  1 mom. Införsel i den avgiftspliktige tillkommande avlöning, pension eller livränta må, under iakttagande av vad i lagen den 15 juni 1935 om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter är stadgat, meddelas för uttagande av avgift varom fråga är.

[S2]2 mom. Utan uttryckligt bemyndigande av Kungl. Maj:t må icke för uttagande av offentlig avgift, påförd i Förenta Staterna, åtgärd vidtagas för den avgiftspliktiges försättande i konkurs i Sverige eller för anhängiggörande vid svensk allmän domstol av rättegång, som föranledes av handräckningen.

[S3]Erfordras bevakning av avgift varom nu sagts i konkurs eller anmälan av sådan avgift vid ackordsförhandling utan konkurs eller annan likartad åtgärd, skall magistraten eller utmätningsmannen därom draga försorg.

9 §  Har avgiftspliktig avlidit, må vid avgiftens indrivning ej uttagas mera än som motsvarar tillgångarna i dödsboet. Är boet skiftat, må av bodelägare ej uttagas mera än som motsvarar hans lott i boet.

10 §  1 mom. Beslut i utsökningsmål som meddelas av annan än utmätningsman så ock utslag i rättegång som föranledes av handräckningen skola, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, i god tid före utgången av tiden för fullföljande av talan mot beslutet eller utslaget av länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.

[S2]2 mom. Göres hos myndighet som med indrivningsärende tager befattning invändning att, efter det myndighet i Förenta Staterna meddelat det beslut varpå handräckningen grundas, sådan omständighet inträffat att förutsättningarna för handräckningens meddelande helt eller delvis bortfallit (betalning, upphävande av omförmälda beslut eller dylikt), och visas sannolika skäl för invändningen, skall meddelande härom insändas till finansdepartementet, därest invändningen gjorts hos länsstyrelsen, samt i annat fall till sistnämnda myndighet, som därefter om förhållandet underrättar departementet.

11 §  Avgiftspliktig, vilken underlåtit att inom den jämlikt 7 § andra stycket föreskrivna tiden erlägga offentlig avgift varom fråga är, skall för indrivningen erlägga avgift efter sex för hundra av avgiftens belopp. Beträffande denna indrivningsavgift skola för övrigt gällande föreskrifter om avgift för indrivning av årliga utskylder till svenska staten äga motsvarande tillämpning.

[S2]Indrivningsavgift må icke påföras för uttagande av vite i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna eller av ersättning för kostnad i sådant ärende.

12 §  1 mom. Då medel på grund av handräckningen influtit, åligger det magistraten eller utmätningsmannen att så snart ske kan och senast å sjätte dagen inbetala beloppet till utrikesdepartementet med anhållan att det tillställes vederbörlig myndighet i Förenta Staterna, samt att ofördröjligen om inbetalningen göra anmälan till länsstyrelsen med bifogande av bestyrkt avskrift av kvitto å inbetalade beloppet ävensom övriga handlingar i ärendet.

[S2]Kan avgiften helt eller delvis ej uttagas här i riket, skall magistraten eller utmätningsmannen skyndsamt meddela länsstyrelsen underrättelse härom och tillika översända handlingarna i ärendet ävensom anmäla det bristande beloppet till avförande ur magistratens eller utmätningsmannens räkenskaper.

[S3]2 mom. Efter mottagande av de i 1 mom. omförmälda handlingarna skall länsstyrelsen ofördröjligen till finansdepartementet översända meddelande om utgången av handräckningsärendet och återställa mottagna handlingar ävensom uppgiva hinder som må hava mött för handräckningen.

Särskilda bestämmelser

13 §  Vad i denna kungörelse stadgas rörande magistrat skall vad angår Stockholm gälla uppbördsintendenten hos överståthållarämbetet.

14 §  Vederbörande svenska myndighet är berättigad att av myndighet i Förenta Staterna erhålla ersättning för särskilda av handräckningen föranledda kostnader på grund av användande av speciella förfaringssätt, såsom:

 1. ersättningsbelopp till sakkunniga eller till dem som meddelat infordrade upplysningar,
 2. kostnader som föranledas därav att i enlighet med framställd begäran handräckning på sätt i 2 § sista stycket sägs meddelats i särskild form,
 3. kostnader som föranledas därav att i enlighet med framställd begäran person, som i 11 kap. 38 § rättegångsbalken angives, anlitats för delgivning av handling i form, som avses i 4 § andra stycket denna kungörelse, eller för fullgörande av annat uppdrag, samt
 4. kostnader för uttagande av offentlig avgift påförd i Förenta Staterna, i den mån sådana kostnader skola ersättas av svensk statsmyndighet vid indrivning i Sverige av liknande avgift till svenska staten.

[S2]Kostnad som ovan sägs skall, därest så erfordras, förskotteras från för ändamålet anvisat anslag.

[S3]Vid inbetalning av medel till utrikesdepartementet jämlikt 12 § 1 mom. må avdrag ske för kostnad som nu sagts. Kostnad för vilken icke avdrag sålunda gjorts skall för utbekommande av ersättning från myndighet i Förenta Staterna anmälas hos finansdepartementet. Influtna ersättningsbelopp skola, i den mån de förskotterats från nyssnämnda anslag, gottskrivas detta.

15 § har upphävts genom förordning (1980:1012).

Ändringar

Kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

Förordning (1980:1012) om ändring i kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

  Omfattning
  upph. 15 §

Ändring, SFS 1990:314

  Omfattning
  upph.