Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
SFS 1942:723 i lydelse enligt SFS 1991:260
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Till förekommande av smittsam sjukdom eller annan infektionssjukdom äger Konungen i enlighet med vad i denna lag stadgas förordna, att personal, som är anställd vid eller tjänstgör inom försvarsväsendet, skall vara pliktig undergå ympning med ympämne eller serum (skyddsympning).

[S2]Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) gäller vad därom är särskild stadgat.

2 §  Ympningsplikt må i den omfattning som prövas nödig påbjudas under krig eller krigsfara;

[S2]vid inträffad eller hotande epidemi; samt

[S3]därest skydd mot icke smittsam infektionssjukdom av svårartad natur finnes erforderligt.

3 §  Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

4 §  Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:260).

Ändringar

Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Ändring, SFS 1948:471

    Omfattning
    ändr. 4 §

Lag (1991:260) om ändring i lagen (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Förarbeten
Prop. 1990/91:68
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-01-01