Upphävd författning

Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-10-09
Ändring införd
SFS 1942:841 i lydelse enligt SFS 1994:702
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skall genom polismyndighets försorg order eller annat meddelande från Försvarsmakten eller Värnpliktsverket lämnas värnpliktig eller annan som tillhör Försvarsmakten, skall, där inte för särskilt fall är annorlunda stadgat, framställning därom göras på efterspaningssedel, som avses i hämtningskungörelsen (1942:840). Förordning (1994:702).

2 §  Beträffande handläggningen av efterspaningsärende, som i denna kungörelse avses, skall vad i hämtningskungörelsen stadgas i tillämpliga delar äga motsvarande tillämpning samt därjämte iakttagas följande.

[S2]2 § a) Översändes efterspaningssedel jämlikt 6 § andra stycket hämtningskungörelsen till statens kriminaltekniska anstalt, skall den handling, för vars överlämnande efterspaningen påkallats, kvarbliva hos Försvarsmakten eller Värnpliktsverket för att, sedan den efterspanade anträffats, tillställas den myndighet, genom vars försorg handlingen kan överlämnas till den efterspanade. Förordning (1994:702).

[S3]2 § b) Då efterspanad tillställts handling, för vars överlämnande efterspaningen påkallats, skall bevis därom sändas till den myndighet, som påkallat efterspaningen. Har handlingen tillställts den efterspanade, sedan efterspaningssedeln översänts till kriminaltekniska anstalten, skall den myndighet, som påkallat efterspaningen, hos anstalten återkalla ärendet.

Ändringar

Kungörelse (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden

Förordning (1994:702) om ändring i kungörelsen (1942:841) med vissa föreskrifter angående efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av order eller andra meddelanden från militär myndighet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

    Omfattning
    upph.