Upphävd författning

Hämtningskungörelse (1942:840)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-10-09
Ändring införd
SFS 1942:840 i lydelse enligt SFS 1994:701
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utebliver värnpliktig utan anmält laga förfall från inskrivningsförrättning, till vilken han kallats, skall inskrivningschefen så snart det är lämpligt med hänsyn till prövningsverksamheten upprätta efterspaningssedel beträffande den värnpliktige. Kungörelse (1969:420).

2 §  Utebliver värnpliktig från tjänstgöring av längre varaktighet än fyrtio dagar och äro de i 40 § 2 mom. värnpliktslagen angivna förutsättningarna för hans hämtande för handen, skall den myndighet, där den värnpliktige är truppregistrerad, så snart ske kan upprätta efterspaningssedel beträffande den värnpliktige. Kungörelse (1959:451).

3 §  Efterspaningssedel skall ofördröjligen översändas till polismyndigheten i den ort, där den uteblivne är folkbokförd eller såvitt känt är senast uppehållit sig. Är den uteblivne ej kyrkobokförd inom riket och saknas upplysning om hans vistelseort, översändes sedeln till närmaste polismyndighet.

[S2]När samtidigt med att efterspaningssedel upprättas anmälan om förseelse som avses i 36 § värnpliktslagen göres till åklagare, skall efterspaningssedeln i stället översändas till åklagaren. Det åligger denne att överlämna efterspaningssedeln till polismyndighet som i första stycket sägs. Förordning (1991:754).

4 §  Det åligger polismyndighet, till vilken efterspaningssedel blivit översänd, att med största skyndsamhet vidtaga erforderliga efterspaningsåtgärder. Polismyndigheten äger därvid påkalla biträde av annan polismyndighet.

[S2]Anträffas den efterspanade, skall han inställas, om han efterspanats enligt 1 §, vid närmaste värnpliktskontor och, om han efterspanats enligt 2 §, å plats, som angivits i efterspaningssedeln. Därest grundad anledning finnes antaga, att den efterspanade frivilligt inställer sig, äger vederbörande polismyndighet medgiva, att den efterspanade därvid icke skall åtföljas av polisbetjäning. Kungörelse (1976:421).

5 § har upphävts genom förordning (1969:420).

6 §  Kan upplysning om efterspanads vistelseort ej erhållas inom fjorton dagar efter det efterspaningssedeln kommit polismyndighet till handa och föreligger ej särskild anledning antaga, att fortsatt lokalt efterspaningsarbete skall leda till kännedom om vistelseorten, eller vistas den efterspanade enligt vunnen upplysning å ort utom riket, skall polismyndigheten med anmälan om förhållandet återställa sedeln till den myndighet som utställt densamma. Återställes ej sedeln sedan nämnda tid gått till ända, skall sistnämnda myndighet underrättas om anledningen därtill.

[S2]Efterspaningssedel, som jämlikt första stycket återkommit till den myndighet, som utställt densamma, skall, sedan myndigheten förvissat sig om anledning till efterspaning fortfarande föreligger, omedelbart översändas till rikspolisstyrelsen, som har att vidtaga erforderliga åtgärder för efterspaningens fullföljande. När så finnes lämpligt får den efterspanade efterlysas på sätt som avses i efterlysningskungörelsen (1969:293).

[S3]Inställes efterspanad, sedan efterspaningssedeln översänts till rikspolisstyrelsen, skall den myndighet som utställt sedeln hos styrelsen återkalla ärendet. Förordning (1982:228).

7 §  Inkommer till myndighet, som utställt efterspaningssedel, uppgift att den efterspanade blivit folkbokförd i annan församling än den han tillhörde vid sedelns utfärdande, eller vinner myndigheten upplysning om den efterspanades vistelseort, skall meddelande härom omedelbart lämnas till den polismyndighet, till vilken sedeln blivit översänd, eller, om sedeln översänts till rikspolisstyrelsen, till denna. Förordning (1991:754).

8 §  Inställer sig efterspanad självmant eller upphör eljest anledning till efterspaning, skall den begärda efterspaningen omedelbart återkallas.

[S2]Efterspaning skall återkallas senast då tiden för den värnpliktiges tjänstgöringsskyldighet vid försvarsmakten utgår eller, beträffande värnpliktig som efterspanas enligt 2 §, då tjänstgöring, till vilken den värnpliktige inkallats, genom hemförlovning eller eljest upphör. Förordning (1976:421).

9 §  Företes intyg, som utvisar, att efterspanad har laga förfall för sitt uteblivande, eller bevis varav framgår, att han ej är inställelseskyldig, skall hämtning ej verkställas. Efterspaningssedeln jämte avskrift av den företedda handlingen skall överlämnas till den myndighet som utställt sedeln.

[S2]Uppstår tvekan, huruvida hämtning bör äga rum, må besked härom inhämtas hos nyssnämnda myndighet.

10 §  Det åligger rikspolisstyrelsen att minst en gång om året kontrollera, att hos styrelsen begärda efterspaningar återkallas, då anledning till efterspaning upphör. truppregistermyndighet har att med skyndsamhet behandla ärenden angående dylik kontroll. Förordning (1994:701).

11 §  Överföres registreringen av efterspanad från den myndighet, som utställt efterspaningssedeln, skall den befattning med efterspaningen, som enligt denna kungörelse tillkommer nämnda myndighet, övertagas av den myndighet, till vilken registreringen överföres. Beträffande omregistreringen skall den myndighet, från vilken registreringen överföres, lämna meddelande enligt vad i 7 § sägs.

12 §  Truppregistreringsmyndighet må uppdraga åt lämplig militär tjänsteman av lägst fänriks grad vid myndigheten att på eget ansvar utfärda efterspaningssedel och i övrigt handlägga ärenden enligt denna kungörelse. Förordning (1972:336).

13 §  1. Bestämmelserna här ovan om efterspaning för inställelse till tjänstgöring skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl då vid försvarsmakten i tjänst varande värnpliktig rymt, hållit sig undan eller eljest saknas; dock att i dylikt fall åtgärd för efterspaning icke skall vidtagas när så kort tid återstår till dess att den värnpliktige i anledning av frånvaron skall hemförlovas eller till dess att hans tjänstgöring eljest skall upphöra, att enligt truppregistreringsmyndighetens bedömande inställelse av den värnpliktige icke kan ske före sådan tidpunkt.

 1. Vad i denna kungörelse stadgas beträffande värnpliktig skall gälla även annan vid försvarsmakten tjänstgöringsskyldig personal, som är underkastad straff för rymning och olovligt undanhållande. Förordning (1976:421).

14 §  Formulär till efterspaningssedel och de formulär som i övrigt erfordras vid tillämpningen av denna kungörelse fastställas av värnpliktsverket efter förslag av rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1969:420).

15 §  Erforderliga föreskrifter beträffande Försvarsmaktens redovisning av efterspaningsärenden meddelas av värnpliktsverket. Förordning (1994:701).

16 §  Ersättning för hämtning enligt denna kungörelse beräknas i enlighet med gällande författning angående resekostnads- och traktamentsersättning åt förare vid fångtransport.

[S2]Ersättningen förskjutes av rikspolisstyrelsen eller annan myndighet som styrelsen bestämmer. Rekvisition av förskjutet belopp skall, åtföljd av räkning å ersättningen, översändas till den myndighet som har upprättat efterspaningssedel beträffande den värnpliktige.

[S3]Om rätt att taga värnpliktigs dagersättning eller penningbidrag i anspråk för kvittning mot fordran på grund av förskjuten ersättning för hämtning föreskrives i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008). Förordning (1994:701).

Ändringar

Hämtningskungörelse (1942:840)

Ändring, SFS 1956:190

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 8, 13 §§

Ändring, SFS 1959:451

  Omfattning
  upph. 13 § 3 mom; ändr. 1-3, 12 §§, 13 § 1 mom, 16 §

Ändring, SFS 1967:25

  Omfattning
  ändr. 16 §

Ändring, SFS 1969:420

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15 §§

Ändring, SFS 1972:336

  Omfattning
  ändr. 12, 16 §§

Förordning (1976:421) om ändring i hämtningskungörelsen (1942:840)

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 13, 16 §§

Förordning (1982:228) om ändring i hämtningskungörelsen (1942:840)

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1991:754) om ändring i hämtningskungörelsen (1942:840)

Förordning (1994:701) om ändring i hämtningskungörelsen (1942:840)

Omfattning
ändr. 10, 15, 16 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.