Inaktuell version

Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1943-12-17
Ändring införd
SFS 1943 i lydelse enligt SFS 1980:587
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Envar befattningshavare vid polisväsendet (polisman) är skyldig att under krig deltaga i rikets försvar i den omfattning Konungen föreskriver.

[S2]Utan hinder av vad eljest må gälla vare polisman under krig ock pliktig att enligt bestämmelser, som meddelas av Konungen, tjänstgöra utom det område för vilket han är anställd.

2 §  Polisman, som i enlighet med därom meddelade bestämmelser skall deltaga i rikets försvar, tillhör under krig krigsmakten. Lag (1948:469).

3 §  Avlöning till polisman, vilken på grund av föreskrift enligt denna lag deltager i rikets försvar eller tjänstgör utom det område för vilket han är anställd, skall bestridas av statsverket enligt de närmare bestämmelser som Konungen meddelar.

[S2]Statsverket skall ock gälda särskild kostnad, som uppkommer genom tjänstgöringen, ävensom kostnad, vilken i anledning av skada som därunder drabbat polismannen åvilar vederbörande polisdistrikt.

4 § har upphävts genom lag (1980:587).

5 §  De ytterligare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Ändringar

Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

Ändring, SFS 1948:469

    Omfattning
    ändr. 2 §

Lag (1980:587) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Lag (2014:581) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01