Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1943-12-17
Ändring införd
SFS 1943:881 i lydelse enligt SFS 2014:581
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En polisman är skyldig att under krig delta i rikets försvar i den omfattning regeringen föreskriver. Lag (2014:581).

2 §  En polisman, som enligt särskilda bestämmelser ska delta i rikets försvar, tillhör under krig Försvarsmakten. Lag (2014:581).

3 § Har upphävts genom lag (2014:581).
4 § Har upphävts genom lag (1980:587).

5 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag. Lag (2014:581).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen innehåller en erinran om att regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter. Den har efter påpekande från Lagrådet utformats som en upplysningsbestämmelse och moderniserats språkligt.

Ändringar

Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

Ändring, SFS 1948:469

    Omfattning
    ändr. 2 §

Lag (1980:587) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Förarbeten
Prop. 1979/80:122
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
1981-01-01

Lag (2014:581) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01