Upphävd författning

Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1945-08-31
Ändring införd
SFS 1945:625 i lydelse enligt SFS 2008:1118
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.

[S2]Bestämmelser om fordons avförande ur det militära fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97). Förordning (2002:927).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:668).

3 §  Har upphävts genom kungörelse (1972:697).

4 §  Om den som har förvärvat ett fordon som avses i 1 §, utan föregående registrering av fordonet, har förstört det eller vidtagit någon annan åtgärd, så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, skall han så snart det kan ske och senast inom tre veckor därefter anmäla detta till Försvarsmaken. Anmälan skall göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet. Förordning (1998:4)).

5 §  Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten. Förordning (2008:1118).

6 §  Den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 § döms till penningböter.

[S2]Den som i anmälan enligt 4 § uppsåtligen lämnar oriktig uppgift döms till böter. Förordning (1991:1354).

Ändringar

Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Ändring, SFS 1967:674

  Omfattning
  ändr. 4-6 §§

Ändring, SFS 1972:697

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-6 §§

Ändring, SFS 1974:99

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck

Förordning (1982:18) om ändring i kungörelsen (1945:625) angående registrering m.m. av vissa fordon, som förvärvas från krigsmakten

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-6 §§

Förordning (1991:1354) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. av vissa fordon, som förvärvas av försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1281) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. av vissa fordon, som förvärvas av försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:661) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. av vissa fordon som förvärvas från försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1998:4) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (2001:668) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:927) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2008:1118) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:212

Omfattning
upph.