Upphävd författning

Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-03-15
Ändring införd
SFS 1974:97 i lydelse enligt SFS 2008:1165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna kungörelse innehåller särskilda bestämmelser om

[S2]trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

[S3]beskaffenhet och utrustning av fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

[S4]registrering av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av någon av dessa myndigheter och inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

[S5]annan kontroll av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av någon av dessa myndigheter,

[S6]behörighet att föra motorfordon, terrängmotorfordon och traktor som brukas av Försvarsmakten,

[S7]utbildning av motorfordonsförare inom Försvarsmakten. Förordning (2001:655).

2 §  I denna kungörelse avses med

[S2]militär besiktningsman, den som av Försvarsmakten förordnats att fullgöra vissa uppgifter i fråga om fordonsbesiktning,

[S3]militär operation, verksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter,

[S4]militärt utryckningsfordon, motorfordon som är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och är upptaget i det militära fordonsregistret som utryckningsfordon,

[S5]övning, militär utbildningsverksamhet som ej är körkortsutbildning,

[S6]trafikpost, befattningshavare som avses i 7 §,

[S7]kronskylt, skylt utvisande att fordon brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

[S8]Annan beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2001:655).

3 §  Bestämmelserna om chef för bataljon, kompani eller militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband. Förordning (1994:883).

4 §  Åsidosätts med stöd av denna kungörelse bestämmelse i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594), trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2002:925), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa författningar eller lokal trafikföreskrift skall den särskilda omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som betingas av omständigheterna för att förekomma trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för övrig trafik. Förordning (2002:928).

5 §  Undantag från denna kungörelse, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, fordonsförordningen (2002:925), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa författningar eller lokal trafikföreskrift, utöver vad som anges nedan i denna kungörelse, får medges av kompanichef eller högre chef om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra militär operation. Förordning (2002:928).

6 §  Lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:780) om biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av bil eller traktortåg till Försvarsmakten eller i fråga om tillhandahållande av bil och förare mot ersättning vid militära övningar. Förordning (1998:989).

Trafikregler

7 §  Förordnande att enligt 2 kap. 3 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna under övning eller militär operation meddelas av Försvarsmakten. Sådant förordnande får meddelas endast militärpolis eller trafiksoldat eller annan militär befattningshavare som genomgått motsvarande utbildning.

[S2]På begäran av polisen får Försvarsmakten meddela förordnande enligt första stycket även avseende trafik som saknar samband med verksamhet inom Försvarsmakten. Härvid skall vad som sägs i 6-13, 15-16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet tilllämpas. Förordning (2002:376).

8 §  I fråga om militärt utryckningsfordon äger bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om utryckningsfordon motsvarande tillämpning. Förordning (1998:1279).

9 §  Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får under militär operation fordon som brukas av Försvarsmakten föras, stannas eller parkeras på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

[S2]Fordon som brukas under militär övning får föras, stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7-11 §, 17 § sjätte stycket, 25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27, 29, 47-49, 49 a, 53-55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § första stycket, 77 §, 82 § första stycket eller 83 §trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter.

[S3]Trots ett sådant förbud mot trafik inom visst område i terräng eller på viss färdled som meddelats genom en lokal trafikföreskrift får fordon när det brukas av Försvarsmakten föras inom området eller på färdleden om det behövs för förberedande av övning inom Försvarsmakten. Förordning (2007:100).

9 a §  I fråga om körning i terräng med fordon som brukas under militär övning eller för förberedande av sådan övning meddelas föreskrifter av Försvarsmakten efter samråd med Naturvårdsverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1998:1259).

10 §  Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § första stycket och 6 kap. 5 §trafikförordningen (1998:1276) får militär personal på skidor eller cykel dras av fordon om det behövs för att genomföra övning eller militär operation. Förordning (1998:1279).

11 §  Trots bestämmelsen i 3 kap. 6 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får militär avdelning på cykel under övning eller militär operation använda körbana även om särskild cykelbana finns. Förordning (1998:1279).

12 §  Försvarsmakten fastställer efter samråd med Transportstyrelsen den högsta hastighet som i stället för vad som anges i 4 kap.20 § första och andra styckena och 21 §trafikförordningen (1998:1276) skall gälla för färd med fordon som brukas av Försvarsmakten under övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § första stycket 1.Förordning (2008:1165).

13 §  Utan att väjningsplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) iakttas får fordon som brukas under militär övning eller militär operation föras över huvudled eller svängas in på denna, om trafikanterna på huvudleden görs uppmärksamma på infärden genom betryggande åtgärder. Förordning (1998:1279).

14 §  Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva att fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket får föras på väg som inte är enskild med högre maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än vad som är tillåtet enligt 4 kap. 4 eller 11-14 § trafikförordningen (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter eller att till ett motordrivet fordon kopplas fordon till större antal eller med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt än som är tillåtet enligt 4 kap.2 eller 3 §trafikförordningen.

[S2]Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva sådant undantag från 4 kap. 9 § första stycket eller 10 § första styckettrafikförordningen som behövs inom Försvarsmakten. Förordning (2008:1165).

15 §  Trots bestämmelsen i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild även om fordonets last skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter.

[S2]Trots bestämmelsen i 4 kap. 17 § första stycket trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild även om längden av fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, överstiger 24,0 meter.

[S3]Trots bestämmelserna i 4 kap.15 a och 19 §§trafikförordningen får under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket till en motorcykel kopplas en annan motorcykel eller en släpvagn. I fråga om sådan släpvagn gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om släpvagn som dras av en bil. Förordning (2002:928).

15 a §  Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt föras i en miljözon. Förordning (2006:1206).

16 §  Trots bestämmelserna i 5 kap. 1, 2, 4 eller 5 § trafikförordningen (1998:1276) får terrängmotorfordon och terrängsläp som brukas under militär övning eller militär operation föras på väg som inte är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik. Förordning (2002:928).

17 §  Trots bestämmelsen i 7 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) får gående militär avdelning under övning inom militärt område eller annat särskilt utmärkt övningsområde eller under militär operation förflytta sig utan att föreskriven lykta förs. Förordning (1998:1279).

18 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av 7-9 och 10-17 §§ meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

19 §  Försvarsmakten skall efter samråd med länsstyrelsen vidtaga åtgärder som med hänsyn till de särskilda förhållandena behövs till säkerhet för trafik inom övningsområde. Länsstyrelsen utfärdar de särskilda föreskrifter som föranledes av övningsverksamheten. Föreskrift skall avse viss övning eller övningsverksamhet under viss tid och avse vissa vägar eller visst område.

[S2]Länsstyrelsen skall i länets författningssamling kungöra föreskrift och annan åtgärd som avses i första stycket. Förordning (1994:883).

Lokala trafikföreskrifter m.m.

20 §  Bataljonschef eller högre chef eller chef för pluton eller militärpolispluton får meddela lokal trafikföreskrift som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra övning. Om det behövs för att genomföra militär operation får även kompanichef meddela sådan föreskrift.

[S2]Föreskrifter vid övning får inte meddelas i strid mot föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen enligt 19 § eller lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen på grund av tjällossning, vägarbete eller bros bärighet. I fråga om föreskrifter för enskilda vägar som inte i större utsträckning används av allmänheten för trafik gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen.

[S3]Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt första stycket skall underrätta länsstyrelsen om föreskriften. Rör föreskriften trafiken under längre tid eller eljest i större omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskriften meddelas. Förordning (1998:1279).

21 §  Lokal trafikföreskrift som avses i 20 § skall tillkännages genom vägmärken eller på annat lämpligt sätt. Föreskrift som avses i 20 § tredje stycket andra punkten skall genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författningssamling. Förordning (1976:732).

22 §  Uppkommer under övning eller militär operation behov av tillfällig trafikreglering, lämnas anvisningar för trafiken av trafikpost och om det är lämpligt genom vägmärken.

23 §  Militära trafikanvisningsmärken får anbringas vid väg som ej är enskild om det behövs för att genomföra övning eller militär operation. Bestämmelser om sådana märken meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

Fordons beskaffenhet och utrustning

24 §  Om beskaffenhet och utrustning av fordon som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål meddelar Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen särskilda föreskrifter.

[S2]Regeringen bestämmer efter framställning av Försvarsmakten vilka fordon som skall anses vara tillverkade för särskilt militärt ändamål. Förordning (2008:1165).

25 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

26 §  Trots bestämmelserna i 8 kap. 1 § 3 fordonsförordningen (2002:925) får ett fordon som kopplats till ett motordrivet fordon brukas av Försvarsmakten för befordran av personal som tillhör Försvarsmakten.

[S2]Närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

27 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

28 §  I vägtrafikregistret upptaget fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall vara försett med kronskylt. Närmare föreskrifter om utformning av kronskylt meddelas av Försvarsmakten.

[S2]I fråga om kronskylt äger 7 kap. 6 § första stycket, 7 § och 8 § första-tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

[S3]Närmare föreskrifter om användning av kronskylt meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

29 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

Registrering av fordon m.m.

30 §  Sådant motordrivet fordon, släpfordon, eller terrängsläp som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall registreras i det militära fordonsregistret enligt denna kungörelse.

[S2]Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon. Förordning (2001:655).

31 §  Fordon som är registreringspliktigt enligt 30 § får brukas endast om fordonet är upptaget i det militära fordonsregistret och försett med registreringsskylt som utvisar fordonets militära registreringsnummer.

[S2]Utan hinder av första stycket får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt brukas

 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,
 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär besiktningsman för besiktning.

[S3]Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra stycket meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

32 §  Militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

[S2]I samband med registreringsbesiktningen tilldelar Försvarets materielverk fordonet dess militära registreringsnummer. Militär registreringsskylt har rektangulär form. Det militära registreringsnumret anges med gula siffror på svart botten.

[S3]Ytterligare föreskrifter om förandet av det militära fordonsregistret meddelas av Försvarsmakten. Föreskrifter om utformningen av militär registreringsskylt meddelas av Försvarets materielverk efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

33 §  I fråga om militär registreringsskylt äger 6 § första stycket, 7 § och 8 § första-tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

[S2]Närmare föreskrifter om användning av militär registreringsskylt meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

34 §  Fordon som avses i 24 § får registreras i det militära fordonsregistret om det godkänts vid besiktning och därefter inte underkastats väsentlig förändring.

[S2]Annat fordon än som avses i 24 § får registreras i det militära fordonsregistret endast om det godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och fordonet därefter inte undergått sådan ändring som avses i 6 kap. 10 § första stycket fordonsförordningen (2002:925). Detsamma gäller ett sådant fordon som avses i 2 kap. 6 § fordonsförordningen. Förordning (2002:928).

35 §  Har ett fordon, som är registrerat i det militära fordonsregistret, ändrats på sätt som avses i 34 § efter det att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg, skall fordonet inom tre veckor från det att ändringen skedde inställas för besiktning hos besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär besiktningsman. Förordning (2002:928).

36 §  Vid registrering i det militära fordonsregistret av ett fordon, som är upptaget i vägtrafikregistret, lämnar Försvarsmakten uppgift om registreringen till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

37 §  Överlåter Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt fordon, som tagits upp i det militära fordonsregistret, avföres fordonet ur registret före överlämnadet till den nye ägaren. Förordning (1994:883).

Besiktning av fordon m.m.

38 §  Besiktning av fordon för registrering i det militära fordonsregistret får utföras av militär besiktningsman.

39 §  Godkänns fordonet vid besiktning som utförs av en militär besiktningsman skall denne utfärda ett militärt besiktningsinstrument.

[S2]Besiktningsinstrumentet skall innehålla de uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret om ett fordon och de ytterligare uppgifter som Försvarets materielverk föreskriver.

[S3]Ytterligare föreskrifter om utformningen av militärt besiktningsinstrument meddelas av Försvarsmakten. Förordning (2001:655).

40 §  Bestämmelser om löpande kontroll av fordon som tillhör försvarsmakten meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:883).

41 §  Inställs ett militärt registrerat fordon till kontrollbesiktning enligt fordonsförordningen (2002:925) skall det militära besiktningsinstrumentet eller registreringsbeviset visas upp. Förordning (2002:928).

42 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

43 §  I fråga om fordon som brukas under militär övning gäller bestämmelserna i 2 kap.10 och 11 §§fordonslagen (2002:574) endast då det finns uppenbar anledning att anta att fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan vidare fara för trafiksäkerheten. Förordning (2002:928).

44 §  Förordnande som militär besiktningsman får meddelas endast den som godkänts av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

45 §  Om rätt för militär besiktningsman att provköra fordon i samband med besiktning gäller 3 kap.4 och 5 §§fordonslagen (2002:574) i tillämpliga delar.

[S2]Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten besluta om föreskrifter för de militära besiktningsmännens verksamhet. Förordning (2008:1165).

Behörighet att föra motorfordon m.m.

46 §  Utbildning för förarprov genom försvarsmaktens försorg och avläggande av sådant prov inför befattningshavare vid försvarsmakten sker i enlighet med föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten. Förordning (2008:1165).

47 §  Med övningskörning likställes körning i samband med sådan utbildning för militärt förarbevis som anordnas av försvarsmakten. Förordning (1975:44).

48 §  Trots 4 kap.körkortslagen (1998:488) får vid utbildning som anordnas av Försvarsmakten

 1. den som är minst 16 år och 9 månader och tillhör Försvarsmakten övningsköra lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,
 2. den som är minst 16 år och tillhör Försvarsmakten övningsköra med tung motorcykel, även när körningen äger rum vid sådan utbildning inom frivillig försvarsorganisation som sker genom Försvarsmaktens försorg,
 3. Övningskörning äga rum under uppsikt av personer som har körkort för fordon av det slag körningen avser och som förordnats som militär trafiklärare eller som har godkänts efter centralt anordnad kurs i motortjänst inom Försvarsmakten.

[S2]Trots 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) får övningskörning i samband med utbildning genom Försvarsmaktens försorg äga rum inom ett avgränsat militärt område utan att den som har uppsikt över körningen följer med i bilen. Detsamma gäller utanför ett sådant område om den som övningskör har genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

[S3]Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid körningen endast om han följer med i bilen eller på motorcykeln. Förordning (2008:1165).

49 §  Utan hinder av 3 kap. 1 § första stycket körkortslagen (1998:488) får körkort med behörigheten B utfärdas för sökande som har fyllt 17 år, om han tillhör Försvarsmakten. Behörigheten omfattar därvid även tillkopplat tungt släpfordon, om körkortshavaren har militärt förarbevis för sådant och fordonskombinationen brukas vid övning eller militär operation. Förordning (1998:989).

50 §  Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att föra motorcykel, tung lastbil, buss eller släpfordon får sådant fordon, när det brukas av Försvarsmakten, föras av den som har fyllt 18 år och har körkort med behörigheten B och militärt förarbevis för fordonsslaget. Förordning (1998:989).

51 § Har upphävts genom förordning (1975:1041).

52 §  Utan hinder av 2 kap.1 och 6 §§körkortslagen (1998:488) gäller körkort med behörigheten A1 och A för tung motorcykel och motorcykel som avses i 2 kap. 6 § körkortslagen vid övning eller militär operation. Förordning (1998:989).

53 §  Körkort med föreskrift som avses i 49 § får bytas ut mot körkort utan sådan föreskrift, när körkortshavaren har fyllt 18 år.

[S2]Fråga om utbyte av körkort enligt första stycket prövas efter ansökan av körkortshavaren av länsstyrelsen i det län, där han är folkbokförd eller, om han ej är folkbokförd i landet, av den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Närmare föreskrifter om sådant utbyte meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

Ansvarsbestämmelser

54 §  I fråga om fordon som ägs eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller andra myndigheter vid deltagande i militär övning skall bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och fordonsförordningen (2002:925) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller tjänsteställning, som utsetts att ansvara för fordonen.

[S2]Har befattningshavare som avses i första stycket gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade. Förordning (2002:928).

Bestämmelser om överklagande

55 § Har upphävts genom förordning (1998:989).

56 §  Annat beslut av länsstyrelse enligt denna kungörelse än som avses i 53 § får överklagas till regeringen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:989).

57 §  Beslut av befattningshavare vid Försvarsmakten i fråga som avses i 20 § får överprövas av överbefälhavaren eller av den chef för avdelning i högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer. Förordning (1994:883).

58 §  Beslut enligt denna kungörelse av Försvarets materielverk och Transportstyrelsen och av Försvarsmakten i andra fall än som sägs i 20 § överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1165).

59 §  Transportstyrelsen får begära att beslut i fråga som avses i 20 § överprövas enligt 57 §. Överprövat beslut får överklagas av Transportstyrelsen hos regeringen. (Förordning 2008:1165).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Militär vägtrafikkungörelse (1974:97)

Ändring, SFS 1974:492

  Omfattning
  ändr. 14, 18 §§

Ändring, SFS 1975:44

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 9, 12-16, 24, 26-31, 37, 40, 42, 43, 46-50, 54, 56-58 §§

Ändring, SFS 1975:1041

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:4
  Omfattning
  upph. 51 §; ändr. 49, 50, 52, 53 §§

Ändring, SFS 1975:1316

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 9, 18 §§

Förordning (1976:732) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 19, 21 §§

Förordning (1978:595) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 9, 18 §§; ny 9 a §

Förordning (1980:669) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 15 §

Förordning (1982:16) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 12, 14, 18, 23-26, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 44-46, 48-50, 52, 53, 58, 59 §§

Förordning (1983:786) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 48 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:14) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 9, 12, 14, 16, 18, 20 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1989:748) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 12, 26 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1989:944) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 6, 26, 54-59 §§, rubr. närmast före 55 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:778) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Förordning (1991:1529) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 54 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1297) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 12, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 59 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:883) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 54, 57, 58, 59 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:223) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 31, 35, 55 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:171) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1996-04-15

Förordning (1997:720) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:6) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

  Omfattning
  ändr. 32, 36, 39 §§
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:989) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
upph. 55 §; ändr. 2, 5, 6, 48, 49, 50, 52, 56 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1259) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om moped klass II.
Omfattning
ändr. 9 a, 30 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1279) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 7-17, 20, 54 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1998:1367) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 48 §
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2001:655) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 1, 2, 28, 30, 33, 36, 39, 41, 54
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1088) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 54 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:376) om ändring i militära vägrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:928) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
upph. 25, 27, 29, 42 §§; ändr. 4, 5, 15, 16, 26, 31, 34, 35, 41, 43, 45, 54 §§
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:578) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:1206) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:100) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:1165) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Omfattning
ändr. 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 59 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:212

Omfattning
upph.