Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
SFS 1946:805 i lydelse enligt SFS 1991:1553
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller eljest bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den, mot vilken rättshandlingen skall företas, inte heller den, som är under femton år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid köp, byte eller gåva av fast egendom eller tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen styrks av vittne.
Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig, vare hans vittnesbekräftelse utan verkan.
Om testamentsvittne är särskilt stadgat. Lag (1991:1553).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1948.
  Vittnesbekräftelse å rättshandling, som ingåtts före nämnda dag, må, om den skulle hava varit gällande enligt denna lag, icke anses utan verkan på den grund att den, som bevittnat rättshandlingen, enligt äldre lags bestämmelser om vittnesjäv varit obehörig som vittne.

Ändring, SFS 1970:1014

  Övergångsbestämmelse

  Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses likställd med tomträtt.
  Förarbeten
  Prop. 1970:145
  Omfattning
  ändr.

Lag (1991:1553) om ändring i lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar