Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
SFS 1946:819 i lydelse enligt SFS 2002:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till vara sin rätt till arv, försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan rättighet som tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få idka näring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz behöver bekräfta med ed att han inte varit försatt i konkurs. Lag (2001:58).

Prop. 2000/01:55: I paragrafen att anges att om någon behöver få bekräftat att han inte varit försatt i konkurs för att få utnyttja sin rätt att få utöva en näring i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får sådan ed tas upp av tingsrätt. Genom lagändringen omfattas även den situation då rätten att utöva näring avses att utövas i Schweiz. Ändringen behandlas i avsnitt 9.2.1.

2 §  Ed får inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig insikt om edens betydelse. Lag (1991:1554).

3 §  I fråga om upptagande av ed skall gälla vad svensk lag därom föreskriver.

[S2]Framställes begäran att vid edens avläggande skola användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade, eller att eljest vid edens upptagande skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, eller att expedition i ärendet skall utfärdas i annan form än som är föreskriven eller vanlig här i riket, pröve rätten huruvida det må ske.

Ändringar

Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Lag (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förordning (1988:918) om ikraftträdande av lagen (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

  Omfattning
  ikrafttr. av 1988:259
  Ikraftträder
  1988-09-01

Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Lag (1994:1590) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:49, Prop. 1994/95:39, Bet. 1994/95:NU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:58