Upphävd författning

Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
SFS 1946:864
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om skyldighet att till statsverket återgälda kostnad för tagande av blodprov å den som misstänkes för brott samt undersökning av sådant blodprov skall vad i 31 kap.rättegångsbalken är stadgat om kostnad, som enligt rättens beslut utgått av allmänna medel, äga motsvarande tillämpning.
Vad nu stadgats gälle ej blodprov, erforderligt för läkarundersökning, som någon enligt lag eller författning är skyldig att undergå. Lag (1976:1138).

Ändringar

Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål

Lag (1976:1138) om ändring i lagen (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål

Ändring, SFS 1996:1624

    Omfattning
    upph.