Upphävd författning

Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1948-06-17
Ändring införd
SFS 1948:386
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 56 § 1 mom. sjunde och åttonde styckenataxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379), förordna att år 1939 till ledning vid egen taxering för inkomst eller förmögenhet inom Stockholms stad samt Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Västmanlands och Västernorrlands län avlämnade självdeklarationer och andra uppgifter skola förvaras jämväl efter utgången av den i förstnämnda författningsrum angivna tiden; dock att, där hos samma myndighet förvaras såväl av deklarationsskyldig för ifrågavarande år avgiven allmän självdeklaration som av den deklarationsskyldige för samma år avgiven särskild självdeklaration, vad ovan är stadgat icke skall äga tillämpning beträffande den särskilda självdeklarationen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1948.
Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 18 december 1942 (nr 974) angående tid för förvaring av vissa självdeklarationer m.m.; dock att sådana i sistnämnda kungörelse angivna handlingar, som äro av betydelse vid fastställande av ännu icke åsatt taxering till krigskonjunkturskatt, skola bevaras till dess handlingarna icke vidare äro behövliga för nyssnämnda ändamål.

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.