Upphävd författning

Taxeringsförordning (1990:1236)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1236 i lydelse enligt SFS 2011:1293
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Taxeringsförordning (1957:513)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (1997:803).

1 a §  Beslut i ett ärende enligt taxeringslagen (1990:324) får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1994:1970).

Utredning i taxeringsärenden m.m.

2 §  Självdeklarationer och andra handlingar som har lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller upprättats eller för granskning omhändertagits av Skatteverket vid taxeringskontroll, skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra handlingar. Förordning (2003:948).

3 §  Handlingar som har tillhandahållits enligt 3 kap. 16 § tredje stycket taxeringslagen (1990:324) får granskas endast av tjänsteman som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:948).

4 §  Den som skall utföra, biträda vid eller leda en taxeringsrevision skall, innan han första gången utför ett sådant arbete, upplysas om gällande bestämmelser om sekretess. Motsvarande gäller den som förordnats enligt 5 § att delta vid revision. Den som tagit emot en sådan upplysning skall skriftligen bekräfta detta. Förordning (2001:338).

5 §  Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatteområdet att delta vid revisionen, om utbytesprogrammet sker inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, Nordiska ministerrådet eller annars följer av en överenskommelse som Sverige har ingått med en främmande stat. Förordning (2003:948).

6 §  Räkenskapsböcker och andra handlingar som överlämnats för taxeringsrevision får inte hållas tillgängliga för någon annan än revisorn, den som biträder denne, den tjänsteman som leder revisionsarbetet och i förekommande fall granskningsledare som förordnats med stöd av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet samt den som förordnats enligt 5 § att delta vid revisionen. Förordning (2003:948).

6 a §  Vid taxeringsrevision som utförs med stöd av 3 kap.taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Förordning (2003:948).

Underrättelse om beslut av Skatteverket m.m.

7 §  Underrättelse om taxeringsbeslut lämnas i besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) för skattskyldig som inte är skyldig att lämna självdeklaration och som endast har haft intäkt av kapital

 1. från vilken det gjorts skatteavdrag enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen, eller
 2. i form av schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 11 kap. 10 § eller 1620 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

[S2]Underrättelsen ska då innehålla upplysning om

 1. kontrolluppgifter enligt 8 och 9 kap. lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,
 2. kontrolluppgifter avseende schablonintäkt såvitt avser kontrolluppgiftslämnarens namn och uträknad schablonintäkt i fråga om varje kontrolluppgift, samt
 3. intäkt av kapital.

[S3]Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upplysningar som ska lämnas i underrättelsen. Förordning (2011:1293).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:516).

9 §  Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från självdeklaration i annat fall än som avses i 10 § eller skönstaxering i avsaknad av självdeklaration samt omprövningsbeslut och beslut om särskild avgift skall undertecknas av den tjänsteman som fattat beslut i ärendet eller, om ärendet avgjorts i skattenämnd, av ordföranden eller föredraganden vid nämndens sammanträde. Förordning (1994:1970).

10 §  Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt, om avvikelsen leder till lägre taxering och avser uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i självdeklarationen eller uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som uppburits i form av pension enligt socialförsäkringsbalken för tid, under vilken den skattskyldige inte varit bosatt i landet.

[S2]Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt under förutsättning att

 1. avvikelsen föranleds av kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 2. avvikelsen innebär rättelse av en uppgift som är förtryckt i deklarationen och
 3. den skattskyldige getts tillfälle att yttra sig över innehållet i kontrolluppgiften och inte haft något att erinra mot denna.

[S3]En underrättelse enligt första eller andra stycket får inte ske om särskilda skäl talar emot det. Närmare föreskrifter om underrättelse får meddelas av Skatteverket. Förordning (2010:1675).

11 §  Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev. Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock delgivning ske.

[S2]Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

[S3]Den skattskyldige skall delges ett beslut som meddelas efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som beslutet avser och som innebär att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut till den skattskyldiges nackdel. Förordning (2003:948).

12 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).
13 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).
14 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).
15 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).

Taxeringsuppgiftsregister

16 § Har upphävts genom förordning (2001:597).

Övriga bestämmelser

Föreläggande

17 §  Ett föreläggande enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) skall innehålla en uppmaning att följa föreläggandet inom viss, efter omständigheterna anpassad tid. Den skattskyldige skall dock få minst fem dagar på sig efter det att han fått föreläggandet.

17 a §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324), skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:589).

Underrättelse om beslut av domstol

18 §  Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta Skatteverket om beslut i mål enligt taxeringslagen (1990:324) även i de fall verket inte är part i målet. Förordning (2003:948).

19 § Har upphävts genom förordning (2003:948).

20 §  Förvaltningsrätten skall underrätta kommunen om beslut i mål om taxering som innebär ändring i Skatteverkets beslut, om inte beslutet har fattats av en lagfaren domare ensam eller kommunen i egenskap av part skall underrättas om beslutet enligt 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S2]Underrättelseskyldigheten enligt första stycket i fråga om beslut som fattats av kammarrätt skall fullgöras av Skatteverket. Förordning (2009:880).

21 § Har upphävts genom förordning (2003:948).

Anmälan om brott enligt skattebrottslagen m. m.

22 §  Skatteverket skall, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen (1971:69), göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att någon har begått brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551), 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 11 kap. 5 § eller 17 kap. 7 §brottsbalken. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

[S2]Skatteverket får utom i fråga om brott enligt 17 kap. 7 § brottsbalken fullgöra anmälningsskyldigheten till sådan särskild enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Förordning (2005:564).

23 §  Har mål om brott som avses i skattebrottslagen (1971:69) förklarats vilande i avvaktan på utgången i ärende eller mål om taxering, skall i taxeringsärendet eller taxeringsmålet åtgärder som ankommer på Skatteverket eller förvaltningsrätt vidtas snarast möjligt. På akten i taxeringsärendet eller taxeringsmålet skall på tydligt sätt utmärkas att utgången i taxeringsärendet eller taxeringsmålet är av betydelse för brottmål vid allmän domstol. Förordning (2009:880).

Underrättelse till statistiska centralbyrån

24 §  Skatteverket skall under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån lämna preliminära uppgifter om de beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året. Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna skall översändas.

[S2]Skatteverket skall senast den 15 december under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån översända uppgifter om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året. Förordning (2003:948).

Verkställighetsföreskrifter m. m.

25 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av taxeringslagen (1990:324). Förordning (2003:948).

 • SKVFS 2011:21: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m.

26 §  Avgift tas ut för att Skatteverket efter begäran lämnar ut utdrag ur taxeringsuppgiftsregister eller annat bevis om åsatt taxering eller debitering av skatt. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20--24 §§avgiftsförordningen (1992:191). För varje år och person som avses med handlingen tas avgift ut enligt avgiftsklass A.

[S2]Någon avgift tas inte ut om handlingen behövs för ansökan om särskild social förmån eller utfärdas på begäran av en kommun. Förordning (2003:948).

27 §  Den som vill begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets eller förvaltningsrätts beslut är berättigad till att kostnadsfritt få utdrag av protokoll eller annan expedition som bör utfärdas till följd av Skatteverkets eller förvaltningsrättens beslut. Förordning (2009:880).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Taxeringsförordning (1990:1236)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då taxeringsförordningen (1957:513) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 50 §, 51 § 1 mom.första stycket och 53 § i den gamla förordningen skall dock tillämpas vad gäller ärenden eller mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som sägs om lokal skattemyndighet skall då gälla skattemyndighet.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:803) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Förordning (1992:40) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1992 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Omfattning
  ändr. 7, 10, 12, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-02-15

Förordning (1992:695) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Omfattning
  nuvarande 26 § betecknas 27 §; ny 26 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1670) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Omfattning
  upph. 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 16, 26 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:501) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1402) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 10, 16 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1970) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:158, Prop. 1994/95:93, Bet. 1994/95:SkU15
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 4, 9 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:803) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången, såvitt avser 16 §, vid 1998 års taxering, och i övrigt vid 1999 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser i 16 § andra stycket 8 tillämpas fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 1, 7, 10, 16 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1175) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:106) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:394) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:924) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:516) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 7, 16 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:857) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Omfattning
ändr. 7, 16, 24 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:338) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§; ny 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:597) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
upph. 16 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1248) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 7 och 10 §§ tillämpas för kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.
Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1155) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-15

Förordning (2003:948) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 27 § gäller fortfarande för skattemyndighets
Omfattning
upph. 19, 21 §§; ändr. 2, 3, 5, 6, 6 a, 7, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:564) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:589) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:880) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 20, 23, 27 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:1675) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.

Förordning (2011:1293) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-12-31