Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1949-09-22
Ändring införd
SFS 1949:491
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bensolhaltigt ämne må icke användas vid tillverkning av läderskodon.

2 §  Finner arbetarskyddsstyrelsen den fara, som regelmässigt är förbunden med användande av bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon, i visst fall på grund av särskilt förhållande icke vara för handen, äger styrelsen för sådant fall medgiva undantag från det i 1 § stadgade förbudet.

3 §  Arbetsgivare, som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Lag (1991:268).

[S2]4 § har upphävts genom kungörelse (1973:844).

5 §  Talan mot beslut av arbetarskyddsstyrelsen i fråga, som avses i denna kungörelse, föres genom besvär hos Konungen i den ordning, som är bestämd för överklagande av förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut.

Ändringar

Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon

Ändring, SFS 1973:844

    Omfattning
    upph. 4 §

Lag (1991:268) om ändring i kungörelsen (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.