Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1949-03-18
Ändring införd
SFS 1949:97
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I Idefjorden och Svinesund ut till en rät lnje, som tänkes dragen från Kjeöens (Kidöns) sydöstra ända till Nordbytångens nordligaste spets, må fiske efter lax eller laxöring icke äga rum under tiden från och med den 26 augusti till och med sista dagen i februari. Under denna tid må ej heller för fångst av lax eller laxöring avsett redskap utsättas, begagnas eller kvarlämnas i fiskevattnet.

[S2]Om fisket i nämnda vatten gäller dessutom vad nedan i 2--9 §§ stadgas.

2 §  Under tiden från lördag klockan 6 eftermiddagen till måndag klockan 6 förmiddagen må icke för fångst av lax eller laxöring avsett, bundet eller av hårt material förfärdigat redskap begagnas eller vara utsatt på sådant sätt, att lax eller laxöring kan fångas däri eller

[S2]hindras att framgå. Ryssjor skola vara upptagna ur vattnet och antingen uppsatta på land eller upphängda på pålar över vattenytan. I kilnotar och liknande redskap skall landarmen antingen vara upptagen och upplagd på land eller lösgjord från landfästet och fastgjord till redskapets mot land vettande sida. I båda fallen skall redskapets ingångsöppning vara helt tillsluten.

3 §  För fångst av lax eller laxöring må ej användas bundet redskap med mindre maskor än 58 millimeter eller, såvitt angår de inom området brukliga, med ledarm försedda ryssjorna, 32 millimeter räknat från knutarnas mittpunkter, när redskapet befinner sig i vått tillstånd. Drivgarn, ljuster eller annat med spets eller krok försett redskap, som icke är avsett att slukas av fisken, må ej användas.

4 §  Flera än två kilnotar eller bottengarn må icke utsättas utanför varandra, vare sig i en och samma linje i ledarmens längdriktning eller inom ett avstånd av 50 meter från nämnda linje. Ej heller må den i 3 § angivna maskvidden förminskas genom anbringande av två eller flera redskap bakom eller intill varandra eller på annat sätt.

5 §  Lax, som i längd icke håller 50 centimeter, räknat från nosspetsen till ändan av stjärtfenans mellersta strålar, må icke fångas och ej heller laxöring, som i längd icke håller 30 centimeter, räknat på samma sätt.

6 §  På sträckan från det sydligaste gränsröset i innersta delen av Idefjorden och ut till en rät linje, som tänkes dragen över den sydligaste spetsen av Sauön och över det sydligaste Kusjaer tvärs över mot svenska sidan, må fiskredskap icke utsättas närmare riksgränsen än 50 meter.

[S2]I den del av Idefjorden och Svinesund, som ligger utanför den sistnämnda linjen, må för fångst av lax eller laxöring avsett, i 2 § nämnt redskap icke utsättas på större avstånd från land än en fjärdedel av fjordens eller sundets bredd vid vanligast under sommaren rådande lågvattenstånd. I tveksamma fall bestämmes bredden genom syn på stället, varvid skall iakttagas att mätningen såvitt möjligt sker vinkelrätt mot fjordens eller sundets längdriktning på ifrågavarande plats.

7 §  I den del av Idefjorden, som ligger innanför Årebackesund, må ej användas vad av större längd än 75 meter eller större djup än 11 meter. Ej heller må där användas vad av mindre längd eller djup, vilken icke har minst 26 millimeters avstånd mellan knutarna, uppmätt såsom i 3 § sägs.

8 §  Lax och laxöring, som fångas under förbjuden tid eller håller mindre mått än i 5 § angives, skall omedelbart, såvitt möjligt oskadad, åter utsläppas i vattnet.

9 §  Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län må, därest framställning göres om tillstånd att för vetenskapligt ändamål eller för fiskodlings utförande fånga lax eller laxöring under förbjuden tid eller på förbjudet sätt, efter vederbörande fiskeriintendents hörande lämna sådant tillstånd.

10 §  Under tiden från och med den 26 augusti till och med den sista dagen i februari må ej någon inom riket saluhålla, utbjuda, sälja eller i återförsäljningssyfte köpa lax eller laxöring, som han vet vara fångad i här avsedda fiskevatten, så framt ej visas, att den blivit fångad under tillåten tid. Kungörelse (1955:47).

11 §  I fråga om den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1-- 8 eller 10 § gälla föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:180).

12 §  I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott som avses i 11 §, samt i fråga om fiskredskap, som använts som hjälpmedel vid sådant brott, gälla föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:180).

13 §  Bestämmelserna i 34--38 §§fiskeristadgan (1954:607) gälla i tillämpliga delar ifråga om brott som avses i 11 §. Förordning (1975:180).

Ändringar

Kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.

Ändring, SFS 1955:47

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§; nya 12, 13 §§

Ändring, SFS 1970:198

  Omfattning
  ändr. 11-13 §§

Ändring, SFS 1975:180

  Omfattning
  ändr. 11-13 §§

Förordning (1991:1545) om upphävande av kungörelsen (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.

  Omfattning
  upph.