Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1950-06-29
Ändring införd
SFS 1950:431 i lydelse enligt SFS 2011:1437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
1 § Har upphävts genom förordning (2003:898).
2 § Har upphävts genom förordning (1993:1197).

3 §  Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun, har kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen, att från den motsvarande myndigheten i den förstnämnda kommunen på begäran erhålla de till denna myndighet överlämnade uppgifterna från Skatteverkets beskattningsdatabas och förvaltningsrättens domar angående ändring av taxering av fastighet för året närmast före det, då indelningsändringen träder i kraft.

[S2]Vad i första stycket sägs skall tillämpas också om en kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2009:873).

4 § Har upphävts genom förordning (1990:1242).

5 §  Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun i annat län, ska Skatteverket, så snart det kan ske, tillställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommundelen i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året innan indelningsändringen träder i kraft.

[S2]Det som sägs i första stycket angående uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt året innan indelningsändringen träder i kraft, gäller också om en annan kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2011:1437).

6 §  Skatteverket skall också i andra fall än som sägs i 5 § på begäran av kommunstyrelse lämna uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna eller annan uppgift som är tillgänglig för verket om kommun som berörs av ändring i kommunal indelning. Förordning (2003:898).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Ändring, SFS 1954:583

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Ändring, SFS 1966:581

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1979:539) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6 §§

Förordning (1990:1242) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1671) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1197) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1996:1305) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1724) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:855) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:898) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 3 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter som överlämnats från skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister.
Omfattning
upph. 1 §; ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2009:873) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:1437) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01