Skatteförfarandelag (2011:1244)

(SFL)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1244 i lydelse enligt SFS 2023:881
Ikraft
2012-01-01
Upphäver
Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
Skattebetalningslag (1997:483)
Lag (2005:1117) om deklarationsombud
Lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket
Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher
Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Taxeringslag (1990:324)
Lag (2007:592) om kassaregister m.m.
Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.

[S2]Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

[S3]AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

[S4]1 kap. - Lagens innehåll

[S5]2 kap. - Lagens tillämpning

[S6]3 kap. - Definitioner och förklaringar

[S7]AVDELNING II. FÖRETRÄDARE

[S8]4 kap. - Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

[S9]5 kap. - Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare

[S10]6 kap. - Ombud

[S11]AVDELNING III. REGISTRERING

[S12]7 kap. - Registrering

[S13]AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT

[S14]8 kap. - Preliminärskattesystemets grunder

[S15]9 kap. - Godkännande för F-skatt

[S16]10 kap. - Skatteavdrag för preliminär skatt

[S17]11 kap. - Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

[S18]12 kap. - Skattetabeller

[S19]AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING

[S20]13 kap. - Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

[S21]13 a kap. - Godkännande för tonnagebeskattning

[S22]AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER

[S23]14 kap. - Syftet med kontrolluppgifter

[S24]15 kap. - Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

[S25]16 kap. - Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

[S26]17 kap. - Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

[S27]18 kap. - Kontrolluppgift om ränteutgifter

[S28]19 kap. - Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

[S29]20 kap. - Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

[S30]21 kap. - Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter

[S31]22 kap. - Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

[S32]22 a kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

[S33]22 b kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

[S34]22 c kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga säljare som bedriver verksamhet via digitala plattformar

[S35]23 kap. - Kontrolluppgift om utländska förhållanden

[S36]24 kap. - Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

[S37]25 kap. - Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

[S38]26 kap. - Skattedeklaration

[S39]27 kap. - Skalbolagsdeklaration

[S40]28 kap. - Preliminär inkomstdeklaration

[S41]29 kap. - Syftet med inkomstdeklaration

[S42]30 kap. - Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

[S43]31 kap. - Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

[S44]32 kap. - När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?

[S45]32 a kap. - Tilläggsskattedeklaration

[S46]33 kap. - Särskilda uppgifter

[S47]33 a kap. - Land-för-land-rapporter

[S48]33 b kap. - Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

[S49]33 c kap. - Uppgifter om gränsöverskridande betalningar

[S50]33 d kap. - Tilläggsskatterapport

[S51]34 kap. - Informationsuppgifter

[S52]35 kap. - Periodiska sammanställningar

[S53]36 kap. - Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

[S54]37 kap. - Föreläggande

[S55]38 kap. - Formkrav

[S56]AVDELNING VII. DOKUMENTATION

[S57]39 kap. - Dokumentationsskyldighet

[S58]AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

[S59]40 kap. - Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

[S60]41 kap. - Revision

[S61]42 kap. - Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

[S62]42 a kap. - Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran

[S63]AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING

[S64]43 kap. - Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

[S65]AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER

[S66]44 kap. - Vitesföreläggande

[S67]45 kap. - Bevissäkring

[S68]46 kap. - Betalningssäkring

[S69]AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL

[S70]47 kap. - Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

[S71]AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER

[S72]48 kap. - Förseningsavgift

[S73]49 kap. - Skattetillägg

[S74]49 a kap. - Återkallelseavgift

[S75]49 b kap. - Dokumentationsavgift

[S76]49 c kap. - Rapporteringsavgift

[S77]49 d kap. - Plattformsavgift

[S78]49 e kap. - Rapportavgift

[S79]50 kap. - Kontrollavgift

[S80]51 kap. - Befrielse från särskilda avgifter

[S81]52 kap. - Beslut om särskilda avgifter

[S82]AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER

[S83]53 kap. - Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

[S84]54 kap. - Beslut om särskild inkomstskatt

[S85]55 kap. - Beslut om preliminär skatt

[S86]56 kap. - Beslut och besked om slutlig skatt

[S87]56 a kap. - Beslut och besked om tilläggsskatt

[S88]57 kap. - Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

[S89]58 kap. - Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

[S90]59 kap. - Ansvar för skatter och avgifter

[S91]60 kap. - Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

[S92]AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

[S93]61 kap. - Skattekonton

[S94]62 kap. - Betalning av skatter och avgifter

[S95]63 kap. - Anstånd med betalning av skatter och avgifter

[S96]64 kap. - Återbetalning av skatter och avgifter

[S97]65 kap. - Ränta

[S98]AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL

[S99]66 kap. - Omprövning

[S100]67 kap. - Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

[S101]AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET

[S102]68 kap. - Besluts verkställbarhet

[S103]69 kap. - Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring

[S104]70 kap. - Indrivning

[S105]71 kap. - Övriga bestämmelser om verkställighet. Lag (2023:881).

Tillämpningsområde

[K2]1 §  Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

 1. kupongskattelagen (1970:624),
 2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
 3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
 4. tullagen (2016:253),
 5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
 6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och
 7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

[S2]Lagen gäller även för belopp som avses i 16 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200). Lag (2023:208).

[K2]2 §  Lagen gäller också för avgifter enligt

 1. begravningslagen (1990:1144),
 2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
 3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 4. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
 5. socialavgiftslagen (2000:980),
 6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
 7. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2018:1896).

[K2]3 §  Lagen gäller inte för punktskattepliktiga varor som

 1. är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, eller
 2. omfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag.

[S2]Om ett sådant beslut om omhändertagande eller om skatt upphävs, ska dock den här lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.

 • HFD 2013:15:Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet.

[K2]4 §  Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt 22 eller 23 kap.mervärdesskattelagen (2023:200). Lag (2023:208).

Prop. 2013/14:224: Hänvisningen i paragrafen ändras till att avse lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Prop. 2019/20:122: Av paragrafen framgår att lagen inte gäller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas inom ramen för de särskilda ordningarna. En ändring görs med anledning av att lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster byter namn.

Ändringen behandlas i avsnitt ...

Proportionalitetsprincipen

[K2]5 §  Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.

Var finns definitioner och förklaringar?

[K3]1 §  I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

[S2]Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

[S3]arbetsgivaravgifter i 3 §

[S4]arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §

[S5]beskattningsår i 4 och 5 §§

[S6]beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §

[S7]beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §

[S8]beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §

[S9]betaltjänstleverantör i 33 c kap. 3 §

[S10]byggarbetsplats i 39 kap. 2 §

[S11]byggverksamhet i 39 kap. 2 §

[S12]deklarationsombud i 6 kap. 4 §

[S13]europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §

[S14]europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §

[S15]europeiska politiska partier i 7 a §

[S16]europeiska politiska stiftelser i 7 a §

[S17]felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §

[S18]fordonsserviceverksamhet i 39 kap. 2 §

[S19]förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §

[S20]granskningsledare i 8 §

[S21]handling i 9 §

[S22]hemortskommun i 10 §

[S23]huvudinkomst i 11 kap. 3 §

[S24]journalminne i 42 kap. 2 §

[S25]juridisk person i 11 §

[S26]kassaregister i 39 kap. 2 §

[S27]koncernenhet i 11 a §

[S28]konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric- konsortier) i 7 §

[S29]kontrollremsa i 42 kap. 2 §

[S30]kropps- och skönhetsvårdsverksamhet i 39 kap. 2 §

[S31]livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet i 39 kap. 2 §

[S32]näringsverksamhet i 14 §

[S33]partihandel i 39 kap. 2 §

[S34]punktskatt i 15 §

[S35]regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §

[S36]restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §

[S37]skönsbeskattning i 57 kap. 1 §

[S38]slutlig skatt i 56 kap.2-7 §§

[S39]särskilda avgifter i 17 §

[S40]torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §

[S41]tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §

[S42]verksamhetslokal i 18 §

[S43]överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §

[S44]överskjutande punktskatt i 16 §. Lag (2023:881).

Prop. 2016/17:6: I paragrafens andra stycke finns en lista med begrepp, termer och uttryck som används i lagen. Listan är uppställd i alfabetisk ordning och tillägg görs beträffande europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 7 a § ...

Prop. 2012/13:34: I paragrafen finns en inledning till kapitlet samt i andra stycket en lista med begrepp, termer och uttryck som används i lagen. Ändringen innebär att listan kompletteras med en upplysning om att bestämmelser om betydelsen av tvätteriverksamhet finns i 39 kap. 2 §. Erinran om definitionen har gjorts i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2014/15:4: I paragrafens andra stycke finns en lista med begrepp, termer och uttryck som används i lagen. Listan är uppställd i alfabetisk ordning och ett tillägg görs beträffande Eric-konsortier.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2014/15:6: I paragrafen finns en inledning till kapitlet samt en lista med begrepp, termer och uttryck som används i lagen. Listan är uppställd i bokstavsordning. Där finns de begrepp, termer och uttryck som är förklarade i detta kapitel samt de som är förklarade i andra kapitel och som används främst i andra sammanhang i lagen än i samband med förklaringen. Listan i denna paragraf är tänkt att vara till hjälp för läsaren att hitta olika begrepp, termer och uttryck. Utgångspunkten för vilka ord som har tagits ...

Betydelsen och tillämpningsområdet framgår av någon annan lag

[K3]2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller en avgift bestäms. Detta gäller dock inte om annat anges i denna lag.

Arbetsgivaravgifter

[K3]3 §  Med arbetsgivaravgifter avses

 1. arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 2. skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och
 3. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Beskattningsår

[K3]4 §  Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

Föravses med beskattningsår
1. skatt eller avgift enligtbeskattningsår enligt 1 kap.13-15 §§
a) inkomstskattelagen (1999:1229),inkomstskattelagen eller, för svenska
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,handelsbolag, räkenskapsåret
c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket1-4, 11 och 12,
d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
e) lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut, och
f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
2. skatt enligt lagen (2023:875) om tilläggsskattbeskattningsår enligt 2 kap. 24 § lagen om tilläggsskatt
3. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket6-10 och 13det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel
4. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.det kalenderår då ersättningen betalas ut
5. skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) som ska redovisas för redovisningsperioderbeskattningsår enligt 2 kap.3-6 §§mervärdesskattelagen
6. annan mervärdesskattdet kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller leveransen har skett
7. punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioderbeskattningsår enligt 2 kap.3-6 §§mervärdesskattelagen
8. punktskatt enligt a) beslut som avses i 53 kap. 5 §, b) 5 kap.22-25 och 27 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi, c) 8 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, d) 9 kap.25-28 och 30 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt, eller e) 9 kap.25-28 och 30 §§ lagen (2022:156) om alkoholskattdet kalenderår under vilket beslutet om återbetalning eller kompensation, beslutet om beskattning vid oegentlighet eller felaktiga uppgifter, eller beslutet om ansvar vid oegentlighet, har meddelats
9. annan punktskattdet kalenderår då den händelse som medför skattskyldighet har inträffat
10. övriga skatterdet kalenderår som skatten ska betalas för
11. arbetsgivaravgifter och avgifter som ingår i slutlig skattdet kalenderår som avgiften ska betalas för.

[S2]Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår. Lag (2023:880).

Prop. 2013/14:147: I paragrafen anges vad som avses med beskattningsår för skatt enligt en rad olika lagar. I första stycket punkten 1 anges vad som ska avses med

beskattningsår för skatt och avgift enligt inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, lagen (1984:1052) ...

Prop. 2015/16:19: Av paragrafen framgår vad som avses med beskattningsår. Tidsfristerna för omprövning och överklagande i 66 och 67 kap. räknas från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Av tillägget i första stycket punkten 5 följer att för begäran om återbetalning av ingående skatt vid tillfällig omsättning av nya transportmedel enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, utgör beskattningsår ...

[K3]5 §  Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och tredje styckena.

[S2]I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

 • 1 januari–31 december,
 • 1 maj–30 april,
 • 1 juli–30 juni, eller
 • 1 september–31 augusti.

[S3]Detta gäller vid tillämpning av

Prop. 2014/15:131: I paragrafen har en följdändring gjorts i andra stycket med anledning av att uttrycket normalt tillgängligt kontrollmaterial har bytts ut mot uttrycket tillgängliga avstämningsuppgifter i 49 kap. 10 § 1 och 15 §. Vad som avses med avstämningsuppgifter framgår av 49 kap. 10 c §.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 8.4.2.

Prop. 2013/14:28: I paragrafens tredje stycke görs ett tillägg. Det är föranlett av att det införs en ny 26 kap. 33 b § om tidpunkt för att lämna mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden beskattningsår.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

[K3]6 §  Det som sägs om svenska handelsbolag gäller även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur

[K3]7 §  Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier). Lag (2014:1390).

Prop. 2014/15:4: Paragrafen kompletteras med en bestämmelse om att reglerna beträffande ekonomiska föreningar ska tillämpas för Eric-konsortier.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Granskningsledare

[K3]8 §  Med granskningsledare avses den som har utsetts av Skatteverket att vara granskningsledare.

Handling

[K3]9 §  Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniska hjälpmedel.

Hemortskommun

[K3]10 §  Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då aktuellt beslut fattades.

[S2]För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av det år då aktuellt beslut fattades, men som inte var folkbokförd i landet den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

[S3]För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under året före det år då aktuellt beslut fattades.

Juridisk person

[K3]11 §  Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag, koncernenheter och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Lag (2023:880).

Koncernenhet

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

[K3]12 §  Det som sägs om mervärdesskatt gäller även belopp som har betecknats som mervärdesskatt och som enligt 16 kap. 23 § mervärdes-skattelagen (2023:200) ska betalas till staten, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt samma lag. Lag (2023:208).

Överskjutande ingående mervärdesskatt

[K3]13 §  Med överskjutande ingående mervärdesskatt avses den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

Näringsverksamhet

[K3]14 §  Med näringsverksamhet avses verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett svenskt handelsbolag, för någon delägare i bolaget.

Punktskatt

/Upphör att gälla U: 2024-11-01/

[K3]15 §  Med punktskatt avses skatt enligt

 1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 4. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 5. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 6. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 7. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
 8. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 9. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
 10. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 11. lagen (2018:1139) om skatt på spel,
 12. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
 13. lagen (2022:155) om tobaksskatt,
 14. lagen (2022:156) om alkoholskatt, och
 15. lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el. Lag (2023:76).

Prop. 2019/20:47: Paragrafen innehåller en uppräkning av de skattelagstiftningar som avser punktskatt. Syftet med uppräkningen är att legaldefiniera vad som avses med punktskatt när begreppet används i andra bestämmelser i lagen.

Prop. 2017/18:187: Paragrafen innehåller en uppräkning av de skattelagar som avser punktskatt. Syftet med uppräkningen är att legaldefiniera vad som avses med punktskatt när begreppet används i andra bestämmelser i lagen.

Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen kompletteras med lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Prop. 2019/20:32: Paragrafen innehåller en uppräkning av de skattelagar som avser punktskatt. Syftet med uppräkningen är att legaldefiniera vad som avses med punktskatt när begreppet används i andra bestämmelser i lagen.

Prop. 2021/22:20: Paragrafen innehåller en förteckning av de skattelagstiftningar som avser punktskatt.

Ändringen innebär att punkt 1 tas bort ur förteckningen till följd av att RSL upphävs. Övriga punkter numreras om.

Prop. 2022/23:58: I paragrafen anges vad som avses med punktskatt.

/Träder i kraft I: 2024-11-01/

15 §  Med punktskatt avses skatt enligt

 1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 4. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 5. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 6. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 7. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
 8. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 9. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
 10. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 11. lagen (2018:1139) om skatt på spel,
 12. lagen (2022:155) om tobaksskatt,
 13. lagen (2022:156) om alkoholskatt, och
 14. lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el. Lag (2023:804).

Överskjutande punktskatt

[K3]16 §  Med överskjutande punktskatt avses det belopp med vilket avdragen överstiger skattens bruttobelopp.

Särskilda avgifter

Verksamhetslokal

[K3]18 §  Med verksamhetslokal avses utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av en annan juridisk person än ett dödsbo.

[S2]Med verksamhetslokal avses även markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i verksamheten.

AVDELNING II. FÖRETRÄDARE

Huvudregeln

[K4]1 §  Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behörig företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds.

Presumtionsregeln

[K4]2 §  Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen.

Ombud för en generalrepresentation

[K5]1 §  Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige fullgöra deklarationsskyldigheten och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter.

[S2]Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet.

Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi

[K5]2 §  Om en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag eller ett partrederi, får Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår ska vara representant. Representanten ska redovisa och betala skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten samt i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådana skatter och avgifter.

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

[S3]Beslutet innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter.

Huvudman för en mervärdesskattegrupp

[K5]3 §  Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 4 kap. 11 § mervärdesskattelagen (2023:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen. Lag (2023:208).

Prop. 2012/13:124: I första stycket görs en följdändring med anledning av att begreppet ”näringsidkare” ersätts med begreppet ”beskattningsbar person” i mervärdesskattelagen (1994:200).

Skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare

[K5]4 §  Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska den skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. redovisa och betala skatt enligt den lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör sådan skatt.

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Mottagare som ingått socialavgiftsavtal

[K5]5 §  Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med mottagaren av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska avtalet gälla om det har ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos mottagaren av ersättningen.

[S3]Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter. Lag (2012:835).

Prop. 2012/13:18: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser rörande socialavgiftsavtal.

I första stycket anges förutsättningarna för när ett sådant avtal ska gälla gentemot det allmänna. Till att börja med ska det vara fråga om ett avtal att fullgöra utgivarens (arbetsgivarens) skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter. Därutöver ska arbetsgivaren sakna fast driftställe i Sverige. Avtal som avses i artikel ...

Ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt

[K5]6 §  Om Skatteverket har beslutat att en koncernenhet i en koncern ska vara ansvarig för kompletterande tilläggsskatt enligt 6 kap. 15 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt, ska den ansvariga koncernenhet som Skatteverket utsett för koncernenheterna redovisa och betala den kompletterande tilläggsskatten och i övrigt företräda koncernenheterna i frågor som rör sådan skatt.

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos den ansvariga koncernenheten. Lag (2023:880).

Innehåll

[K6]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • ombud för en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige (2 och 3 §§), och
 • deklarationsombud (4-8 §§).

[S2]I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo. Lag (2023:208).

Ombud för en utländsk beskattningsbar person

[K6]2 §  En beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige och som är skyldig att betala mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet där betalningsskyldigheten uppkommer och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.

[S2]Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet. Lag (2023:208).

[K6]3 §  En beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i

 1. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och
 2. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Lag (2023:208).

Deklarationsombud

Definition

[K6]4 §  Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.

Ett deklarationsombuds behörighet

[K6]5 §  Ett deklarationsombud får

 1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,
 2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,
 3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och
 4. begära anstånd med att lämna deklaration.

[S2]Om deklarationsombudet har utsetts av en sådan beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige och som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt. Lag (2023:208).

Vem kan godkännas som deklarationsombud?

[K6]6 §  Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om han eller hon kan antas vara lämplig för uppdraget.

[S2]Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet ska Skatteverket särskilt beakta om ombudet

 1. kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,
 2. har dömts för brott i näringsverksamhet eller för annan ekonomisk brottslighet,
 3. har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det allmänna, eller
 4. saknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att han eller hon kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.

[S3]Om den deklarationsskyldige begär det, ska godkännandet begränsas till en viss tid.

[K6]7 §  Den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte godkännas som deklarationsombud. Detsamma gäller den som

 1. är försatt i konkurs,
 2. har näringsförbud, eller
 3. har ålagts förbud enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

[K6]8 §  Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om

 1. ombudet eller den deklarationsskyldige har begärt det,
 2. uppdraget har upphört att gälla, eller
 3. det har visat sig att ombudet inte uppfyller kraven enligt 6 och 7 §§.

AVDELNING III. REGISTRERING

Vem ska registreras?

[K7]1 §  Skatteverket ska registrera

 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
 2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
 3. den som är betalningsskyldig enligt mervärdesskattelagen (2023:200), med undantag för den som är betalningsskyldig bara på grund av
  1. förvärv av sådana varor som anges i 3 kap.2 eller 3 § den lagen, eller
  2. felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 16 kap. 23 § samma lag,
 4. den som i annat fall än som avses i 3 har rätt till
  1. avdrag för ingående mervärdesskatt enligt 13 kap. 6, 9, 10 eller 11 § eller 21 kap.10 eller 11 §mervärdesskattelagen, eller
  2. återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 14 kap. 49 § samma lag,
 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 10 kap. 50 § mervärdesskattelagen,
 6. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och tillhandahåller tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är betalningsskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
 7. den som är skyldig att justera ingående mervärdesskatt enligt 12 kap.27-31 §§ eller 15 kap.mervärdesskattelagen,
 8. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap.4-6 §§,
 9. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats,
 10. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och
 11. en koncernenhet som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

[S2]Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

[S3]Andra stycket gäller inte för en koncernenhet. Lag (2023:880).

Prop. 2011/12:155: Paragrafen har ändrats så att en registrerad avsändare inte ska vara registrerad som skattskyldig. Skälet till detta är att en registrerad avsändare inte kan bli skattskyldig i sin egenskap av registrerad avsändare, se vidare avsnitt 4.4.

Prop. 2017/18:187: Paragrafen reglerar vem som ska registreras hos Skatteverket. I första stycket punkten 10 regleras vilka skattskyldiga enligt olika uppräknade punktskattelagar som ska registreras. Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen kompletteras med en ny punkt, 10 m, som hänvisar till 6 § 1 och 2 b lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Den nya punkten innebär att Skatteverket ska registrera den som godkänts som lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...

Prop. 2014/15:6: I paragrafen regleras vem som ska registreras.

I första stycket läggs till en ny punkt 12 enligt vilken Skatteverket ska registrera den som är skyldig enligt 39 kap. 11 b § att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 7.4.

Prop. 2012/13:124: I första stycket görs följdändringar med anledning av att begreppen ”företagare” och ”näringsidkare” ersätts med begreppet ”beskattningsbar person” i mervärdesskattelagen.

Prop. 2020/21:112: Genom tillägget i punkt 10 c kommer även den som godkänts som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att registreras av Skatteverket. Detta innebär bland annat att de enligt 26 kap. 6 § skatteförfarandelagen ska lämna ...

Prop. 2021/22:20: Paragrafen innehåller en uppräkning av vem som ska registreras hos Skatteverket.

Ändringen i första stycket innebär att punkt 9 tas bort ur förteckningen till följd av att RSL upphävs. Det innebär att skattskyldiga och redovisningsskyldiga enligt RSL inte längre ingår i förteckningen över aktörer som ska registreras. Efterföljande punkter numreras om.

Prop. 2023/24:141: I paragrafen regleras vem som ska registreras hos Skatteverket.

/Upphör att gälla U: 2024-11-01/

[K7]1 a §  Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 §, registrera

 1. den som är skattskyldig enligt
  1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
  2. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
  3. 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  4. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
  5. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
  6. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
  7. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
  8. 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, eller
  9. lagen (2018:1139) om skatt på spel,
 2. den som är godkänd eller registrerad som
  1. upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,
  2. registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 9 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 10 § lagen om alkoholskatt,
  3. godkänd lagerhållare enligt 6 kap. 2 § lagen om skatt på energi, 10 § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 9 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 8 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller 10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt,
  4. frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § lagen om skatt på energi,
  5. registrerad mottagare enligt 10 a § lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,
  6. registrerad EU-handlare enligt 10 b § lagen om kemikalier i viss elektronik,
  7. registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § lagen om tobaksskatt, eller
  8. registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt, och
 3. den som är godkänd eller registrerad som
  1. tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 15 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 16 § lagen om alkoholskatt,
  2. certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt,
  3. tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 5 § lagen om alkoholskatt, eller
  4. tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 2 § lagen om alkoholskatt.

[S2]Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2022:1780).

/Träder i kraft I: 2024-11-01/

1 a §  Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 §, registrera

 1. den som är skattskyldig enligt
  1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
  2. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
  3. 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  4. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
  5. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
  6. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
  7. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
  8. 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, eller
  9. lagen (2018:1139) om skatt på spel,
 2. den som är godkänd eller registrerad som
  1. upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,
  2. registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 9 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 10 § lagen om alkoholskatt,
  3. godkänd lagerhållare enligt 6 kap. 2 § lagen om skatt på energi, 10 § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 9 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller 10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt,
  4. frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § lagen om skatt på energi,
  5. registrerad mottagare enligt 10 a § lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,
  6. registrerad EU-handlare enligt 10 b § lagen om kemikalier i viss elektronik,
  7. registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 10 kap. 7 § lagen om tobaksskatt, eller
  8. registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 3 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt, och
 3. den som är godkänd eller registrerad som
  1. tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 15 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 16 § lagen om alkoholskatt,
  2. certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt,
  3. tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § lagen om skatt på energi, 7 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 7 kap. 5 § lagen om alkoholskatt, eller
  4. tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 2 § lagen om alkoholskatt.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2023:804).

[K7]1 b §  Skatteverket ska, utöver vad som följer av 1 och 1 a §§, registrera den som är skattskyldig enligt lagen (2023:75) om skatt på överintäkter från el.

[S2]Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2023:76).

Anmälan för registrering

[K7]2 §  Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller övertas.

[S2]Den som driver flera verksamheter som medför skyldighet att betala mervärdesskatt eller rätt till avdrag för eller återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verksamhet.

[S3]En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks. Lag (2023:208).

[K7]2 a §  Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas.

[S2]Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas. Lag (2014:1474).

Prop. 2014/15:6: Paragrafen är ny.

I första stycket anges att den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas. Den som ska göra en anmälan är således en byggherre som har skyldighet att tillhandahålla ...

[K7]2 b §  En koncernenhet som avses i 1 kap. 3 § lagen (2023:875) om tilläggsskatt ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom 15 månader efter utgången av det beskattningsår då registreringsskyldigheten uppstod. Lag (2023:880).

[K7]3 §  Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister, ska anmälan innehålla uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten.

[K7]4 §  Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade.

Föreläggande

[K7]5 §  Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 24 §§ att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns.

Avregistrering

[K7]6 §  Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

[S2]Om den som inte längre bedriver näringsverksamhet begär att få bli avregistrerad, får Skatteverket besluta att registreringen ska bestå till dess att avvecklingen av verksamheten har slutförts.

AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT

8 kap. Preliminärskattesystemets grunder

[K8]1 §  Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år.

[K8]2 §  Den preliminära skatten ska betalas enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag (A-skatt).

[S2]Bestämmelser om beslut om preliminär skatt finns i 55 kap.

[K8]3 §  F-skatt ska betalas av den som är godkänd för F-skatt.

[S2]Av 10 kap. framgår att skatteavdrag i vissa fall ska göras även för den som är godkänd för F-skatt.

[K8]4 §  Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning enligt bestämmelserna i 10 kap.

[K8]5 §  Särskild A-skatt ska betalas av den skattskyldige om Skatteverket har beslutat det.

[S2]Skatteverket får besluta om särskild A-skatt för den som inte är godkänd för F-skatt, om det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten än om bara skatteavdrag görs.

Förutsättningarna för godkännande

[K9]1 §  Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.

[S2]Första stycket gäller dock inte om

 1. det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas,
 2. ansökan bara grundar sig på en delägares intäkter från ett svenskt handelsbolag, eller
 3. den sökande eller någon som ska prövas enligt 2 §
  1. inom de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 3 § eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt,
  2. inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt denna lag eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig,
  3. inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration eller sådana särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 6 §, eller har lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning,
  4. har näringsförbud, eller
  5. är försatt i konkurs.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får beslut om godkännande för F- skatt fattas trots vad som föreskrivs i andra stycket 3.

[K9]2 §  Prövningen enligt 1 § andra stycket 3 ska

 1. om den sökande är ett fåmansföretag även avse företagsledare i företaget och andra fåmansföretag som han eller hon är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i, och
 2. om den sökande är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i fåmansföretag även avse företaget.

[S2]Prövningen av fåmansföretaget ska bara avse missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren.

[S3]Det som sägs i första och andra styckena om fåmansföretag gäller även fåmanshandelsbolag.

F-skatt med villkor

[K9]3 §  Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet.

[S2]Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt som inte har förenats med ett villkor enligt första stycket ska bytas ut mot ett godkännande med ett sådant villkor.

Återkallelse av godkännande för F-skatt

[K9]4 §  Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om

 1. innehavaren begär det, eller
 2. förutsättningarna för godkännande för F-skatt inte är uppfyllda enligt 1 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt första stycket 2.

Innehåll

[K10]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),
 • huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),
 • undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (413 §§),
 • anmälningsskyldighet för utbetalare (14 §),
 • huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (15 §),
 • undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning (1618 §§),
 • skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (19 §),
 • återbetalning av skatteavdrag (20 §),
 • föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag (21 §), och
 • åtagande att göra skatteavdrag (22 §). Lag (2016:64).

Skyldighet att göra skatteavdrag

[K10]2 §  Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker.

Skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete – huvudregeln

[K10]3 §  Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

[S2]Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

 1. pension,
 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
 3. engångsbelopp på grund av personskada,
 4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap.24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 §inkomstskattelagen (1999:1229),
 5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,
 6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,
 7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion,
 8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den del ersättningen överstiger
  1. de schablonbelopp som anges i 12 kap.6 a, 10-15, 17 och 21 §§inkomstskattelagen, eller
  2. den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,
 9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,
 10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och
 11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten. Lag (2022:995).

Prop. 2017/18:253: I paragrafen finns bestämmelser om att skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete och om vad som även räknas som sådan ersättning. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av första stycket framgår att huvudregeln är att skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

I andra stycket anges vilka olika ersättningar som vid tillämpningen av lagen ska räknas ...

Prop. 2017/18:131: Av första stycket framgår att huvudregeln är att skatteavdrag ska göras från kontant ersättning.

Paragrafens andra stycke innehåller en uppräkning av olika ersättningar som räknas som ersättning för arbete. Ändringen innebär att tredje punkten om ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst utgår. Det medför att tidigare fjärde–elfte punkterna blir tredje–tionde punkterna.

Övervägandena ...

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller bestämmelser om skatteavdrag från ersättning för arbete. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete

Begränsade belopp

[K10]4 §  Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om

 1. ersättningen understiger 100 kronor,
 2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,
 3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och
  1. utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
  2. ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,
  3. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, samt
  4. det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller
 4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap.46 och 10 §§inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt prisbasbelopp. Lag (2013:967).

Vissa ersättningar och betalningsmottagare

[K10]5 §  Skatteavdrag ska inte göras från

 1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i den juridiska personen,
 2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret,
 3. ersättning för arbete som betalas ut till staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund,
 4. ersättning som anges i 3 § andra stycket1-7, om den som betalar ut ersättningen hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, eller
 5. ersättning som är undantagen från skatteplikt enligt 6 a § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2020:954).

Prop. 2019/20:190: I paragrafen finns undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från kontant ersättning för arbete som är beroende av till vilken mottagare och i vissa fall även vilken ersättning det är fråga om. Det gäller delägares ersättning från ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, sjukpenning som grundas på inkomst av närings- verksamhet och liknande ersättningar till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret samt ersättningar som betalas ...

[K10]6 §  Om utbetalaren hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska skatteavdrag från ersättning för arbete bara göras för arbete som mottagaren utför i Sverige. Detsamma gäller om utbetalaren hör hemma i Sverige och mottagaren är en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige.

[S2]Arbete ska anses utfört i Sverige även om mottagaren arbetar utomlands inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

[S3]I de fall som avses i första stycket andra meningen ska skatteavdrag dock alltid göras från inkomst som avses i 5 § första stycket 1 och 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och som inte är undantagen från skatteplikt enligt 6 § den lagen. Lag (2020:954).

Prop. 2019/20:190: I paragrafens första stycke anges att skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som en utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige betalar ut, bara ska göras om ersättningen avser arbete som mottagaren utför i Sverige. Av styckets andra mening framgår att detsamma ska gälla för utbetalare som hör hemma i Sverige om mottagaren är en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i landet. ...

[K10]7 §  Om ersättning för arbete omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet, ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.

[K10]8 §  Om ersättning för arbete är skattepliktig enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.

[S2]Bestämmelserna i detta kapitel gäller dock, med undantag för 6 §, om

 1. Skatteverket enligt 5 a § tredje stycket lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har meddelat ett beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. utbetalaren känner till beslutet.

Beslut om befrielse från skatteavdrag

[K10]9 §  Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om

 1. ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och någon överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras i Sverige, eller
 2. skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren.

[K10]10 §  Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från ersättning för arbete till en mottagare som

 1. är obegränsat skattskyldig i Sverige men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller
 2. är bosatt i en sådan stat som avses i 1 men utför arbete i Sverige.

[S2]Första stycket gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten. Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten ska tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten ska tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte ska göras.

Mottagare som är godkänd för F-skatt

[K10]11 §  Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

[S2]Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §, gäller första stycket bara om godkännandet åberopas skriftligen.

[K10]12 §  Den som betalar ut ersättning för arbete får godta en uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren.

[S2]Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

[K10]13 §  Även om mottagaren är godkänd för F-skatt, ska skatteavdrag göras från pension, sjukpenning och annan ersättning som avses i 3 § andra stycket samt från ersättning från semesterkassa.

Anmälningsskyldighet för utbetalare

[K10]14 §  Om skatteavdrag inte ska göras enligt 11 eller 12 § och det är uppenbart att den som utför arbetet är att anse som anställd hos utbetalaren, ska utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Anmälan ska göras senast den dag då arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod då utbetalningen gjordes.

[S2]I 59 kap.79 §§ finns bestämmelser om ansvar för den som inte gör anmälan enligt första stycket.

 • HFD 2019:60:Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Skatteavdrag ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning – huvudregeln

[K10]15 §  Skatteavdrag ska göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap.

[S2]Skatteavdrag ska också göras från sådan annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 kap. 1 § andra stycket eller 19 kap. 1 § andra stycket, om avkastningen betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning som avses i första stycket.

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning

[K10]16 §  Skatteavdrag ska inte göras från ränta eller utdelning

 1. till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
 2. som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige, eller
 3. som ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift om enligt 23 kap. 5 §.

[K10]17 §  Skatteavdrag ska inte göras från ränta

 1. på ett konto, om räntan understiger 100 kronor,
 2. på ett förfogarkonto som avses i 17 kap. 6 § andra stycket, om räntan understiger 1 000 kronor,
 3. på ett konto för klientmedel, eller
 4. som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om utbetalaren inte vet hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 17 kap. 5 § andra stycket.

[S2]Skatteavdrag ska inte heller göras från räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för intjänad ränta som ännu inte ska betalas ut.

[K10]18 §  Skatteavdrag ska inte göras från utdelning

 1. på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), eller
 2. på andelar i en svensk ekonomisk förening.

Skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag

[K10]19 §  Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp. Det gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen ska lämna uppgift om skatteavdragets belopp till mottagaren till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 a §.

[S2]Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift om skatteavdragets belopp, om avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället och beslutet inte medför väsentlig olägenhet för den skattskyldige. Lag (2017:387).

Återbetalning av skatteavdrag

[K10]20 §  Om den för vars räkning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett avdrag har gjorts med för högt belopp och beloppet ännu inte har betalats in till Skatteverket, ska den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.

[S2]Återbetalning som grundas på ett beslut om preliminär A-skatt i samband med konkurs eller utmätning ska göras till konkursboet respektive Kronofogdemyndigheten.

Föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag

[K10]21 §  Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet att göra skatteavdrag eller att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdragets belopp att fullgöra sin skyldighet.

Åtagande att göra skatteavdrag

[K10]22 §  En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag enligt 15 §, om

 1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,
 2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,
 3. värdepapperscentralen kommer att betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och
 4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

[S2]Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.

[S3]Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler. Lag (2016:64).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen är ny. I paragrafen regleras en skyldighet för värdepapperscentraler som hör hemma i en annan stat inom EES än Sverige att ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag.

Innehåll

[K11]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • definitioner (2 och 3 §§),
 • underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete

[S2](415 §§),

 • skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person (1623 §§),
 • skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person (24 §),
 • skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (25 och 26 §§), och
 • skyldighet att följa och visa upp beslut (27 §).

Definitioner

[K11]2 §  Med regelbunden ersättning avses sådan ersättning för arbete som gäller en bestämd tidsperiod och som betalas ut till en fysisk person vid regelbundet återkommande tillfällen.

[K11]3 §  Med huvudinkomst avses sådan regelbunden ersättning till en fysisk person som utgör dennes huvudsakliga ersättning för arbete.

[S2]Detsamma gäller ersättning som inte är regelbunden men som betalas ut tillsammans med huvudinkomsten.

Underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete

[K11]4 §  I underlaget för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete ska det ingå

 1. kontant ersättning som en utbetalare ska göra skatteavdrag från enligt 10 kap.,
 2. värdet av förmåner som ges ut av utbetalaren och som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen (1999:1229), samt
 3. ersättning eller förmån som enligt 57 §§ anses utgiven av utbetalaren, om skatteavdrag enligt 10 kap. skulle ha gjorts från motsvarande ersättning eller förmån som ges ut direkt av utbetalaren.

Förmån av personaloption

[K11]5 §  En förmån som utgörs av en personaloption ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218).

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

[K11]6 §  Rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande ska anses utgiven av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

[K11]7 §  En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om

 1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
 2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218).

När ska förmåner och ersättningar beaktas?

[K11]8 §  En sådan förmån som avses i 5 § ska räknas med i underlaget för beräkning av skatteavdrag när den som ska anses som utgivare av förmånen har fått kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.

[S2]Förmåner och ersättningar som avses i 6 och 7 §§ ska räknas med i underlaget när den som ska anses som utgivare har fått kännedom om dem.

Värdering av förmåner

[K11]9 §  Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i 61 kap.217 §§inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat följer av 10 eller 11 §.

[K11]10 §  Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]Om Skatteverket har bestämt värdet av en bostadsförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag.

[K11]11 §  Om Skatteverket har bestämt värdet av en bilförmån eller kostförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980), ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag. Hemresor

[K11]12 §  Om en utbetalare begär det, får Skatteverket besluta att underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer.

[S2]Första stycket gäller bara till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Inställelseresor

[K11]13 §  Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa.

Förmån av hushållsarbete

[K11]14 §  Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

 1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och
 2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.

[S2]Skatteavdraget ska som mest reduceras med 75 000 kronor per beskattningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. Lag (2020:1070).

Avdrag för utgifter i arbetet

[K11]15 §  Avdrag för utgifter i arbetet får göras om

 1. den som tar emot ersättning för arbete är en fysisk person som får dra av utgifterna vid beskattningen, och
 2. utgifterna kan beräknas uppgå till minst 10 procent av mottagarens ersättning från utbetalaren under beskattningsåret.

[S2]Utgifterna ska beräknas enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980). Om Skatteverket har bestämt hur utgifterna ska beräknas enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket socialavgiftslagen, ska denna beräkning användas.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person

[K11]16 §  Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras i enlighet med beslut om preliminär A-skatt. Ett beslut om att skatteavdrag ska göras enligt skattetabell ska dock inte tillämpas i de fall som avses i 20 §.

[S2]Under januari får skatteavdrag göras enligt den skattetabell som senast har tillämpats under det föregående beskattningsåret.

Allmän eller särskild skattetabell

[K11]17 §  Skatteavdrag ska, om inte annat föreskrivs i 18 eller 19 §, göras enligt en allmän skattetabell i fråga om sådan ersättning som är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.

[K11]18 §  Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjukpenning m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24 §, 30 § första stycket eller 31 § eller 15 kap. 8 §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Första stycket gäller inte om ersättningen är omvårdnadsbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1271).

[K11]19 §  Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.

Skatteavdrag med 30 procent

[K11]20 §  Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen

 1. inte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning m.m. som avses i 18 §,
 2. gäller arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,
 3. redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration,
 4. är sådan som avses i 10 kap. 6 § första stycket första meningen, eller
 5. är sådan som avses i 10 kap. 13 § och mottagaren är godkänd för F-skatt. Lag (2020:954).

Prop. 2019/20:190: I paragrafen anges i vilka fall skatteavdrag ska göras med 30 procent från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person.

En ny fjärde punkt införs i paragrafen där det anges att skatteavdrag ska göras med 30 procent av underlaget om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 6 § första stycket första meningen.

I 10 kap. 6 § andra stycket anges att en utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe ...

Obligatorisk förhöjning av skatteavdrag

[K11]21 §  Ett förhöjt skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person om

 1. utbetalaren inte har inhämtat uppgift från Skatteverket om vilket skatteavdrag som ska göras,
 2. den som ska ta emot ersättningen inte har visat upp ett beslut om preliminär A-skatt trots att utbetalaren har begärt detta, och
 3. ersättningen är mottagarens huvudinkomst.

[S2]Ett förhöjt skatteavdrag ska göras enligt den skattetabell som närmast motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort där utbetalaren har sitt kontor eller där ersättningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 procent av avdraget enligt tabellen.

Frivillig förhöjning av skatteavdrag

[K11]22 §  Om den som tar emot ersättning för arbete begär det, ska utbetalaren göra ett förhöjt skatteavdrag från huvudinkomsten. Utbetalaren ska göra avdrag med det begärda beloppet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter begäran.

[S2]Utbetalaren får inte göra skatteavdrag enligt första stycket om Skatteverket har omprövat ett beslut om preliminär A-skatt på begäran av ett konkursbo eller Kronofogdemyndigheten enligt 66 kap. 15 §.

Skatteavdrag från förskott

[K11]23 §  Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut i form av förskott ska beräknas till så stor del av skatteavdraget på hela ersättningen som det utbetalda beloppet utgör av hela ersättningen.

[S2]Om hela ersättningen inte är känd när förskottet betalas ut, ska skatteavdraget beräknas som om förskottet utgör hela ersättningen för den aktuella tidsperioden.

[S3]När resterande belopp betalas ut, ska skatteavdrag göras med återstående del av det sammanlagda avdraget för hela ersättningen.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person

[K11]24 §  Från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget om inte annat följer av ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.

Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning

[K11]25 §  Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § ska göras med 30 procent om inte annat följer av 26 § eller ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.

[K11]26 §  Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § på utländska värdepapper ska göras med så stort belopp att det tillsammans med den skatt som dras av i utlandet uppgår till 30 procent av räntan, utdelningen eller avkastningen.

Skyldighet att följa och visa upp beslut

[K11]27 §  En utbetalare ska följa ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § senast två veckor efter det att utbetalaren fick del av det. Detsamma gäller ett beslut om omprövning av beslut om preliminär A-skatt.

[S2]Om ett beslut om särskild beräkningsgrund meddelas efter den 18 januari beskattningsåret, ska den som beslutet gäller genast visa upp det för den som ska göra skatteavdraget. Skyldigheten att visa upp ett sådant beslut gäller oberoende av när det meddelas om beslutet gäller en juridisk person.

[K12]1 §  Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Allmänna skattetabeller

[K12]2 §  De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid.

[K12]3 §  De allmänna skattetabellerna ska grundas på att

 1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,
 2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,
 3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än
  1. kommunal inkomstskatt,
  2. statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,
  3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
  4. avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
  5. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och
  6. public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
 4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag vid beskattningen, och
 5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för
  1. allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap.4- 9 §§inkomstskattelagen (1999:1229),
  2. sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen, eller
  3. förvärvsinkomster enligt 67 kap.46-48 §§inkomstskattelagen.

[S2]Tabellerna ska också ange skatteavdraget för

 1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och
 2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap.5-9 §§inkomstskattelagen.

[S3]Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född 1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap.5-9 §§ eller för förvärvsinkomster enligt 67 kap.46-48 §§inkomstskattelagen. Lag (2020:1167).

[S4]Särskilda skattetabeller

Prop. 2020/21:37: I paragrafen finns bestämmelser om hur de allmänna skattetabellerna ska utformas.

Paragrafen ändras med anledning av att bestämmelser om en ny skattereduktion för förvärvsinkomster införs i 67 kap. IL.

Ändringen görs genom att en ny punkt, 5 c), införs i första stycket och innebär att de allmänna skattetabellerna även ska grundas på att mottagaren kommer att medges skattereduktion ...

[K12]4 §  De särskilda skattetabellerna för sjukpenning m.m. ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 25 och 26 kap.socialförsäkringsbalken ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller 3 § första stycket.

[K12]5 §  De särskilda skattetabellerna för sjömän ska grundas på att den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller 3 §.

[K12]6 §  De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika årsinkomster ange det skatteavdrag som ska göras från ett visst engångsbelopp uttryckt i procent. Tabellerna ska grundas på en för Sverige genomsnittlig sammanlagd skatte- och avgiftssats.

AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR

TONNAGEBESKATTNING

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

[K13]1 §  Skatteverket beslutar huruvida skatt för en fysisk person ska tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (beslut om särskild inkomstskatteredovisning). I ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket ange om

 1. utbetalaren av den skattepliktiga ersättningen ska göra skatteavdrag enligt 3 §, och
 2. mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.

[K13]2 §  Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning, ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt

[K13]3 §  Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om

 1. Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och
 2. utbetalaren känner till beslutet. Lag (2020:954).

Prop. 2019/20:190: I första stycket anges att den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt i stället för preliminär skatt. Skatteavdrag för sådan skatt ska göras om Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och utbetalaren känner till beslutet.

Andra stycket tas bort. I det anges att skatteavdrag inte ska göras om utbetalaren ...

[K13]4 §  Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska göra skatteavdrag för sådan skatt.

[K13]5 §  I fråga om skatteavdrag för särskild inkomstskatt gäller bestämmelserna om

 1. befrielse från skatteavdrag i 10 kap.10 § första stycket 2 och andra stycket,
 2. skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag i 10 kap. 19 §, och
 3. värdering av förmåner vid beräkning av underlag för skatteavdrag i 11 kap.911 §§.

[S2]Första stycket 1 gäller inte skatteavdrag som avses i 4 §.

I vilka fall ska den skattskyldige redovisa och betala skatten?

[K13]6 §  Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och betala skatt som avser sådan ersättning eller annat vederlag som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från. Lag (2020:954).

Prop. 2019/20:190: I paragrafen anges när den skattskyldige ska redovisa och betala skatten.

Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt SINK redovisa och betala skatt som avser sådan ersättning eller sådant vederlag som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från. Med hemmahörande i utlandet menas här en fysisk person som är bosatt utomlands och en juridisk person som inte är registrerad här i riket eller ...

[K13]7 §  Den som är skattskyldig arrangör enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska redovisa och betala skatten.

Innehåll

[K13a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

Prop. 2019/20:197: Paragrafen anger kapitlets innehåll.

Kapitlet kompletteras med bestämmelser om uppgifter i fråga om vissa ansökningar om godkännande för tonnagebeskattning.

Förutsättningar för godkännande

[K13a]2 §  Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap.35 §§inkomstskattelagen (1999:1229) ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskattning. Lag (2016:888).

[K13a]3 §  Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 39 b kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska godkännas för tonnagebeskattning bara om alla de företag i koncernen som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet är godkända för tonnagebeskattning eller ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning. Lag (2016:888).

Ansökan om godkännande

När ska en ansökan lämnas?

[K13a]4 §  En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser. Lag (2016:888).

[K13a]5 §  Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget kom att ingå i koncernen. Lag (2016:888).

[K13a]6 §  Om ett företag som ingår i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten. Lag (2016:888).

[K13a]7 §  Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom en fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då fusionen eller fissionen blev genomförd. Lag (2016:888).

Vad ska en ansökan innehålla?

[K13a]8 §  En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda. Lag (2016:888).

[K13a]8 a §  I en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska en sökande som inte är en fysisk person alltid lämna följande uppgifter:

 1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns, på
  • sökanden,
  • sökandens moderföretag,
  • moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör, och
  • andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av beslutet i andra stater och jurisdiktioner, och
 2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av beslutet.

[S2]Första stycket gäller bara när sökanden kan komma att ha transaktioner med utländska närstående parter som ger upphov till inkomst som omfattas av tonnagebeskattning. Lag (2020:858).

Prop. 2019/20:197: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som alltid ska lämnas i en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning när sökanden inte är en fysisk person. Andra personer än fysiska personer kan t.ex. vara juridiska personer men även vissa utländska företeelser som varken är fysiska eller juridiska personer, exempelvis vissa truster. Paragrafen syftar till att täcka in de ytterligare uppgifter, utöver vad som anges i 8 §, som ska lämnas i de aktuella ansökningarna. Paragrafen ...

Från när gäller ett godkännande?

[K13a]9 §  Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet meddelades.

[S2]Ett godkännande för tonnagebeskattning efter ansökan enligt 7 § gäller dock från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlåtande företagets sista beskattningsår eller, om företagen har olika beskattningsår, från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlåtande företagets sista beskattningsår. Lag (2016:888).

Återkallelse av godkännande

Förutsättningar för återkallelse

[K13a]10 §  Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, om

 1. det godkända företaget begär det,
 2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda,
 3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 29–33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller
 4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse för tonnagebeskattningen.

[S2]Första stycket 2 gäller inte om

 1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan,
 2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,
 3. företaget försätts i konkurs,
 4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning, eller
 5. företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling. Lag (2018:733).

Prop. 2017/18:185: I paragrafen finns bestämmelser om när Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

Andra stycket punkten 5 är ny. Den innebär att ett godkännande för tonnagebeskattning inte ska återkallas på den grunden att förutsättningarna för godkännande enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda, om företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad ...

[K13a]11 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från att återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning enligt 10 § första stycket24.Lag (2016:888).

När ska en begäran om återkallelse lämnas eller anses ha lämnats?

[K13a]12 §  En begäran om återkallelse enligt 10 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra år före ingången av det sista beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske. Lag (2016:888).

[K13a]13 §  Om en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan, utan att den som är godkänd för tonnagebeskattning av verksamheten begär att godkännandet ska återkallas, ska återkallelse anses ha begärts under det beskattningsår då verksamheten har avvecklats. Lag (2016:888).

Från när gäller en återkallelse?

[K13a]14 §  En återkallelse enligt 10 § första stycket 1 gäller tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske. Lag (2016:888).

[K13a]15 §  Om flera företag i en koncern har godkänts för tonnagebeskattning, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske för det företag i koncernen som senast godkändes för tonnagebeskattning. Lag (2016:888).

[K13a]16 §  Om ett överlåtande företag i en fusion eller fission har godkänts för tonnagebeskattning senare än det övertagande företaget, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det överlåtande företagets första beskattningsår med tonnagebeskattning. Lag (2016:888).

[K13a]17 §  En återkallelse enligt 10 § första stycket24 avser godkännande för

 1. det beskattningsår då beslut om återkallelse meddelades, och
 2. tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats, dock tidigast det beskattningsår som har gått ut under det sjätte kalenderåret före det kalenderår då beslut om återkallelse meddelades. Lag (2016:888).

Spärrtid

[K13a]18 §  Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat får inte godkännas för tonnagebeskattning igen förrän minst tio beskattningsår har gått från utgången av det senaste beskattningsår då tonnagebeskattning har skett. Lag (2016:888).

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA

UPPGIFTER

14 kap. Syftet med kontrolluppgifter

[K14]1 §  Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för

 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
  1. inkomstskattelagen (1999:1229),
  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
  3. lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket1-4 och 6-13 den lagen,
  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
  7. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
  8. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 3. registrering av skatteavdrag,
 4. bestämmande av skattereduktion,
 5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.socialförsäkringsbalken,
 6. beskattning enligt
  1. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
  2. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
 7. beskattning utomlands. Lag (2022:1760).

Innehåll

[K15]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (37 §§),
 • undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift (8 §),
 • kontrolluppgiftens innehåll (9 och 10 §§), och
 • värdering av ersättningar och förmåner (11 §).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K15]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållandena hos mottagaren och inte heller är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]Som utgiven ersättning räknas även

 1. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som utbetalt.

[S3]I 22 kap.10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring. Lag (2012:835).

Prop. 2012/13:18: I första stycket klargörs att kontrolluppgift även ska lämnas för sådana skattefria ersättningar och förmåner som är avgiftspliktiga enligt socialavgiftslagen (2000:980). Ändringen föranleds av den ändrade regleringen avseende socialavgiftsavtal.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K15]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Den som ska lämna kontrolluppgift – huvudregeln

[K15]4 §  Kontrolluppgift ska lämnas av den som har gett ut ersättning eller förmån.

Förmån av personaloption

[K15]5 §  Om förmånen utgörs av en personaloption, ska kontrolluppgift lämnas av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218).

Rabatt, bonus eller annan liknande förmån

[K15]6 §  Om förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande, ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

[K15]7 §  Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om

 1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
 2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K15]8 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om

 1. sådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut, under förutsättning att
  1. ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet, och
  2. det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 1 000 kronor,
 2. sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att
  1. det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 100 kronor, och
  2. skatteavdrag inte har gjorts,
 3. sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 57 §§ i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration, eller
 4. sådan ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, om det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen. Lag (2018:524).

Kontrolluppgiftens innehåll

[K15]9 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
 2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,
 3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap.10 b eller 10 c §socialavgiftslagen (2000:980),
 4. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229),
 5. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats,
 6. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning, och
 7. den del av värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut som är ersättning för styrelsearbete.

[S2]Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

[S3]Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontrolluppgiften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt. Lag (2022:1690).

Prop. 2012/13:18: När det gäller kontrolluppgifter som avser ersättningar och förmåner som inte ska inkomstbeskattas men som är avgiftspliktiga enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska enligt tredje stycket, som är nytt, värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt. Ändringen föranleds av den ändrade regleringen avseende socialavgiftsavtal.

Prop. 2021/22:228: I första stycket har det lagts till en ny sjätte punkt. En kontrolluppgift ska enligt bestämmelsen innehålla uppgift om arbetsplatsens adress om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning. Arbetsplatsens adress ska anges i form av gatuadress (gatunamn och adressnummer) eller annan lägesangivelse och ortens namn. Ligger arbetsplatsen inte i en specifik ort ska i stället för ortens namn uppgift lämnas om närmaste tätort eller annan lämplig geografisk ...

[K15]10 §  Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Lag (2018:524).

Prop. 2017/18:131: I paragrafen finns bestämmelser om inskränkt skyldighet att lämna uppgift om utbetald ersättning i en kontrolluppgift när det gäller vissa kostnadsersättningar. Ändringen innebär att paragrafens hänvisning till 10 kap. 3 § uppdateras med anledning av ändringen i den paragrafen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Värdering av ersättningar och förmåner

[K15]11 §  Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får bestämmelserna i 61 kap.18, 19 och 19 b §§inkomstskattelagen tillämpas bara om Skatteverket har beslutat det enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980).

[S3]Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är en semesterbostad eller en bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen. Om Skatteverket har bestämt värdet enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas.

Ersättningar och förmåner

/Upphör att gälla U: 2025-01-01/

[K16]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i 3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

[S2]Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration.

[S3]Kontrolluppgift ska inte heller lämnas om elstöd som betalats ut till elanvändare. Lag (2023:21).

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i 3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration. Lag (2023:22).

[K16]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och, i de fall som avses i 3 § 2, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättning eller förmån. Lag (2017:387).

[K16]3 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. betalning för
  1. nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller
  2. upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Lag (2017:387).

Skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto

[K16]4 §  Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. insättning enligt
  1. 21 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) på skogskonto eller skogsskadekonto, och
  2. 32 kap.inkomstskattelagen på upphovsmannakonto,
 2. uttag och utbetalning enligt
  1. 21 kap. 36 § inkomstskattelagen från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto, och
  2. 32 kap. 8 § inkomstskattelagen från ett upphovsmannakonto, samt
 3. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel, om dessa förhållanden är kända, enligt
  1. 21 kap.40 och 41 §§inkomstskattelagen på skogskonto eller skogsskadekonto, och
  2. 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen på upphovsmannakonto.

[K16]5 §  Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet.

[K16]6 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. insatt belopp,
 2. uttaget eller utbetalt belopp, och
 3. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

17 kap. Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K17]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

[S2]Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K17]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K17]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta eller annan avkastning.

[S2]Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K17]4 §  Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte lämnas

 1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,
 2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person,
 3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto, och
 4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket 4 gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289).

Kontrolluppgiftens innehåll

[K17]5 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta och annan avkastning.

[S2]Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När två eller flera personer innehar ett konto

[K17]6 §  Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska ränta eller annan avkastning fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller i annan avkastning eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

[S2]Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över kontot.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K18]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K18]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K18]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tagit emot ränta.

[S2]Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

[S3]Enskild som bara har tagit emot dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K18]4 §  Kontrolluppgift om ränteutgifter behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan för en person understiger 100 kronor under året.

Kontrolluppgiftens innehåll

[K18]5 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

[S2]Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift bara lämnas om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari året efter beskattningsåret.

När två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld

[K18]6 §  Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

[S2]Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som kan anses som företrädare för dem.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K19]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ränta och utdelning på delägarrätter.

[S2]Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K19]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K19]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta, utdelning eller annan avkastning.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K19]4 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning på

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och
 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket 2 gäller inte ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289).

Kontrolluppgiftens innehåll

[K19]5 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta, utdelning och annan avkastning.

När fler än fem personer innehar en depå eller ett konto

[K19]6 §  Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över depån eller kontot.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K20]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i

 1. en värdepappersfond,
 2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 3. en specialfond, eller
 4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2013:585).

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K20]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K20]3 §  Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
 2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,
 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och
 4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

[S2]Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

[S3]Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585).

[K20]4 §  Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

[S2]Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall detta medverkar vid avyttringen. Lag (2013:585).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K20]5 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och
 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo. Lag (2011:1289).

Kontrolluppgiftens innehåll

[K20]6 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
 2. slag av fond,
 3. fondens identifikationsuppgifter,
 4. om fonden är marknadsnoterad, och
 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

[S3]Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Lag (2011:1289).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K21]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. avyttring av andra delägarrätter än sådana som avses i 20 kap. 1 § och av fordringsrätter, om inte kontrolluppgift ska lämnas enligt 2,
 2. slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, samt
 3. utfärdande av optioner.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K21]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K21]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas av

 1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2–7,
 2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,
 3. kreditmarknadsföretag,
 4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,
 5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
 6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och
 7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

[K21]4 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

 1. tillgångar på pensionssparkonto, och
 2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket 2 gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289).

Kontrolluppgiftens innehåll

[K21]5 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,
 2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
 3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort,
 4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §inkomstskattelagen (1999:1229), samt
 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

[S2]Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen. Lag (2011:1289).

[K21]6 §  Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer

[K21]7 §  Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det vid avyttringen har upprättats en rapport enligt 9 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som anges i rapporten. Lag (2017:699).

Innehåll

[K22]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§,
 • samfällighet (5 och 6 §§,
 • räntebidrag (7 §,
 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§,
 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §,
 • tjänstepensionsavtal (11 §,
 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt (12 §,
 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §,
 • elcertifikat (14 §,
 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §,
 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §,
 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17- 21 §§,
 • gåva (22 §,
 • investeraravdrag (23 och 24 §§,
 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §,
 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §, och
 • avgift till arbetslöshetskassa (27 §. Lag (2022:1760).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen inleder kapitlet och anger dess innehåll. Den kompletteras med en hänvisning till 22 § som handlar om skyldighet att lämna kontrolluppgift om gåva.

Ändringen har behandlats i avsnitt 5.6.

Prop. 2018/19:45: I paragrafen anges innehållet i kapitlet. Ändringen innebär att hänvisningen till 27 § tas bort och är en följd av att kontrolluppgiftsskyldigheten för fackföreningsavgifter avskaffas.

Prop. 2013/14:27: Ändringen i paragrafens trettonde strecksats är en följd av att uttrycket investeringsfond utmönstrats ur fondlagstiftningen och innebär att det ersätts av uttrycken värdepappersfond och specialfond.

En sådan motsvarande ändring av paragrafen trädde i kraft den 22 juli 2013 (prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, <a href="https://lagen.nu/rskr/2012/13:292" ...

Prop. 2021/22:126: – överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§), – samfällighet (5 och 6 §§), – räntebidrag (7 §), – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§), – avskattning av pensionsförsäkring (10 §), – tjänstepensionsavtal (11 §), – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §), – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §), – elcertifikat (14 §), – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §), ...

Överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag

[K22]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget.

[S3]I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. lägenhetens beteckning,
 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,
 3. ersättningen vid överlåtelsen,
 4. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv,
 5. överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, andelen vid detta förvärv,
 6. kapitaltillskott som har lämnats efter år 1973 och som överlåtaren enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samt
 7. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, överlåtarens andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.

[K22]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en medlems eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, om det till andelen är knutet en sådan bostad.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana svenska ekonomiska föreningar och svenska aktiebolag som avses i första stycket.

[S3]I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. bostadens beteckning,
 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,
 3. ersättningen vid överlåtelsen, samt
 4. om överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv.

4 § Har upphävts genom lag (2017:387).

Samfällighet

[K22]5 §  Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning till delägare i sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten.

[K22]6 §  Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ska kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster till den del dessa överstiger 1 500 kronor. Lag (2023:792).

Räntebidrag

[K22]7 §  Kontrolluppgift ska lämnas om statliga räntebidrag för bostadsändamål.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet. Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

[K22]8 §  Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensionssparinstitut.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar som avdrag får göras för enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[K22]9 §  Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer av den försäkringsgivare som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet och den dag då överlåtelsen eller överföringen gjordes. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren samt för pensionsförsäkringsavtalet hos den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren och hos den mottagande försäkringsgivaren. Lag (2019:741).

Avskattning av pensionsförsäkring

[K22]10 §  Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap.19 eller 19 a §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet. Lag (2019:741).

Tjänstepensionsavtal

[K22]11 §  Kontrolluppgift som avses i 9 och 10 §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

Underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar och sparande i en PEPP-produkt

[K22]12 §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring, sådant avtal om tjänstepension eller sådant sparande i en PEPP- produkt som avses i 2 § första stycket6-10 och 13 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, tjänstepensionsinstitut och företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen, avtalet om tjänstepension respektive sparandet i PEPP-produkten beräknat enligt 3 a-3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

[S4]Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring eller om kontrolluppgiften avser en PEPP-produkt respektive om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa. Lag (2022:1760).

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

[K22]13 §  Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.

[S2]Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om underlaget för skattereduktionen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbetsgivardeklaration.

[S3]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.

[S4]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen. Lag (2017:387).

Elcertifikat

[K22]14 §  Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset. Lag (2015:599).

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

[K22]15 §  Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Schablonintäkt för investeringssparkonto

[K22]16 §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som för eller har fört investeringssparkontot.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag

[K22]17 §  Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §. Lag (2013:585).

[K22]18 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon. Lag (2011:1289).

[K22]19 §  Kontrolluppgift ska lämnas av

[S2]1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

[S3]2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,

[S4]3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och

[S5]4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

[S6]Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

[S7]Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585).

[K22]20 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto. Lag (2011:1289).

Gåva

[K22]22 §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap.20 och 21 §§inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit emot gåvan. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits emot under året. Lag (2019:455).

Investeraravdrag

[K22]23 §  Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om

 1. underlaget för investeraravdrag,
 2. fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan utgöra underlag för investeraravdrag,
 3. tidpunkten för andelarnas förvärvande,
 4. regionen där det företag som investeraravdraget hänför sig till finns, vilken anges på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och
 5. verksamhetsområdet för det företag som investeraravdraget hänför sig till, som anges på Nace-gruppnivå, enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2020:571).

[K22]24 §  Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag. Lag (2013:772).

Prop. 2012/13:134: I första stycket anges att kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § IL, om omständigheten är känd. Företaget ska alltså bara lämna kontrolluppgift om en omständighet som företaget känner till. I avsnitt 4.8.1 redovisas närmare vilka omständigheter ...

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

[K22]25 §  Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om

 1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,
 2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
 3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter.

[S4]Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen. Lag (2014:1471).

Utnyttjande av vissa personaloptioner

[K22]26 §  Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbetsgivardeklaration.

[S3]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

[S4]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnyttjats. Lag (2021:1163).

Prop. 2021/22:25: I paragrafen anges när kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.

Ändringen i fjärde stycket innebär att kontrolluppgift ska lämnas om att en personaloption har utnyttjats oavsett vad som har förvärvats genom utnyttjandet.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:25#S4-6" ...

Avgift till arbetslöshetskassa

[K22]27 §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan avgift till arbetslöshetskassa som avses i 67 kap. 50 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av svenska arbetslöshetskassor.

[S3]Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan.

[S4]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om avgifter som har betalats till arbetslöshetskassan under året. Lag (2022:446).

Prop. 2017/18:127: I första stycket anges att kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Bestämmelserna om skattereduktion för fackföreningsavgift finns i 67 kap. 9 e–9 h §§ IL.

Prop. 2021/22:126: Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av svenska arbetslöshetskassor.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om avgifter som har betalats till arbetslöshetskassan under året.

Paragrafen, som utformas enligt ...

Innehåll

[K22a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet). Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§), och
 • kontrolluppgiftens innehåll (58 §§). Lag (2015:69).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K22a]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69).

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K22a]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

[S2]Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet vars innehav av ett konto inte medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:69).

[K22a]4 §  Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69).

Kontrolluppgiftens innehåll

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

[K22a]5 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton:

 1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
 2. kontots identifikationsuppgifter,
 3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats och dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande, och
 4. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är
  1. fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och
  2. kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.

[S2]Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, avses med saldo eller värde i första stycket 3 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgifter om alla rapporteringspliktiga konton.

I paragrafens första stycke 3 klargörs det att om kontot har avslutats under året ska uppgift enligt den punkten inte bara lämnas om dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande utan också om att kontot har avslutats.

I paragrafen tas även ett nytt andra stycke in. Där förklaras vad som avses med saldo eller värde när det ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkonton

[K22a]6 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet:

 1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och
 2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

[S2]Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som är depåkonton. I paragrafens första stycke 1 och 2 klargörs det att de belopp som uppgifter ska lämnas om är sammanlagt ”bruttobelopp”. Där klargörs det även att de belopp som uppgifter ska lämnas om är sådana som har tillgodoräknats eller betalats ut ”till kontot eller avseende kontot” under året. Paragrafen får därigenom en utformning som närmare överensstämmer med punkt 2 a 5 i artikel 2 i FATCA-avtalet. ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton

[K22a]7 §  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton. Det klargörs att det belopp som uppgifter ska lämnas om är det sammanlagda ”bruttobeloppet”. Paragrafen får därigenom en utformning som närmare överensstämmer med punkt 2 a 6 i artikel 2 i FATCA-avtalet. Se även avsnitt 4.2.2. ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton

[K22a]8 §  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

[S2]Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel sammanräknade bruttobelopp av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton. I första stycket klargörs det att det belopp som uppgifter ska lämnas om är det sammanlagda ”bruttobeloppet”. Paragrafen får därigenom en utformning som närmare överensstämmer med punkt 2 a 7 i artikel 2 i FATCA-avtalet. Första stycket justeras också språkligt på det sättet att det anges att det belopp som uppgift ska lämnas om är det som tillgodoräknats eller ...

Innehåll

[K22b]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och med anledning av det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014. Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§),
 • kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton, (58 §§), och
 • kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton (9 §). Lag (2015:918).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K22b]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

[S2]Kontrolluppgift ska också lämnas om ett sådant odokumenterat konto som avses i 2 kap. 22 § den lagen. Lag (2015:918).

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K22b]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

[S2]Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet som innehar ett konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:918).

[K22b]4 §  Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lag (2015:918).

Kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

[K22b]5 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton:

 1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
 2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrolluppgiften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som avses i 4–8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
 3. kontots identifikationsuppgifter, och
 4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats.

[S2]När det gäller konton som innehas av enheter ska kontrolluppgiften även innehålla uppgift om vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

 1. fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och
  1. på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 7 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller
  2. om den informationen finns tillgänglig, på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 6 kap. samma lag, och
 2. kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot samt om kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet.

[S3]Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde i första stycket 4 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgifter om alla rapporteringspliktiga konton. Paragrafens tidigare första stycke 5 lyfts ut och flyttas till ett nytt andra stycke. I det nya andra stycket klargörs att det i en kontrolluppgift om ett rapporteringspliktigt konto som innehas av en passiv icke-finansiell enhet även, i fråga om konton som granskats som nya konton enligt 7 kap. lagen (<a href="https://lagen.nu/2015:911" ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkonton

[K22b]6 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

 1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och
 2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

[S2]Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som är depåkonton. I paragrafens första stycke 1 och 2 klargörs det att de belopp som uppgifter ska lämnas om är sammanlagt ”bruttobelopp”. Vad som avses med bruttobelopp behandlas i kommentaren till avsnitt I i CRS. Det klargörs även att de belopp som uppgifter ska lämnas om är sådana som har tillgodoräknats eller betalats ut ”till kontot eller avseende kontot” under året. Paragrafen får därigenom ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton

[K22b]7 §  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton. Det klargörs att det belopp som uppgifter ska lämnas om är det sammanlagda ”bruttobeloppet”. Paragrafen får därigenom en utformning som närmare överensstämmer med punkt A.6 i avsnitt I i CRS och i bilaga I till DAC. Vad som avses med bruttobelopp behandlas i kommentaren till avsnitt I i CRS. Se även avsnitt 4.2.2 ...

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton

[K22b]8 §  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

[S2]Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel det sammanräknade bruttobeloppet av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: I paragrafen anges vilka uppgifter som ska lämnas för rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton. I första stycket klargörs det att det belopp som uppgifter ska lämnas om är det sammanlagda ”bruttobeloppet”. Vad som avses med bruttobelopp behandlas i kommentaren till avsnitt I i CRS. Första stycket justeras också språkligt på det sättet att det anges att det belopp som uppgift ska lämnas om är det som har tillgodoräknats eller betalats ut ”avseende kontot”. ...

Kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton

[K22b]9 §  I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgifter lämnas om kontots identifikationsuppgifter och kontots saldo eller värde vid utgången av året.

[S2]Om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034).

Prop. 2018/19:9: Paragrafens första stycke kompletteras på så sätt att en kontrolluppgift om ett odokumenterat konto, utöver identifikationsuppgifter för kontot, även ska innehålla uppgift om kontots saldo eller värde vid utgången av året. Av 24 kap. 4 § första stycket 1 framgår att samtliga kontrolluppgifter dessutom ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den kontrolluppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för. Se även avsnitt ...

Innehåll

[K22c]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av

 1. rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, och
 2. gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar.

[S2]Bestämmelserna ges i följande ordning:

 • definitioner och förklaringar (2 §),
 • för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3-7 §§),
 • kontrolluppgiftens innehåll (8-12 §§), och
 • uppgifter om ersättning och valuta samt avgifter, provisioner eller skatter (13 §). Lag (2022:1686).

Definitioner och förklaringar

[K22c]2 §  Termer och uttryck som används i detta kapitel har, om inte något annat anges, samma betydelse som de har i lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. Lag (2022:1686).

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

[K22c]3 §  Kontrolluppgift ska lämnas av sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap.2 eller 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. Lag (2022:1686).

[K22c]4 §  En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska inte lämna kontrolluppgift till Skatteverket om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnat samma uppgifter till Skatteverket.

[S2]En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska inte heller lämna kontrolluppgift till Skatteverket om en annan plattformsoperatör lämnat motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i en annan medlemsstat eller kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen. Lag (2022:1686).

[K22c]5 §  En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet är inte skyldig att i en kontrolluppgift lämna uppgifter om kvalificerad berörd verksamhet som omfattas av ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av likvärdiga upplysningar med en medlemsstat om rapporteringspliktiga säljare som har sin hemvist i den medlemsstaten. Lag (2022:1686).

[K22c]6 §  Kontrolluppgift ska lämnas för den som har, eller skulle ha, identifierats som rapporteringspliktig säljare. Lag (2022:1686).

[K22c]7 §  Om uppgifter lämnats av en annan plattformsoperatör ska plattformsoperatören underrätta Skatteverket om vilken annan plattformsoperatör som lämnat uppgifterna och till vilken behörig myndighet uppgifterna lämnats.

[S2]En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte ska lämna några kontrolluppgifter enligt detta kapitel ska i stället underrätta Skatteverket om detta.

[S3]Underrättelse ska lämnas senast den 31 januari kalenderåret efter den rapporteringspliktiga perioden och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör som lämnar underrättelsen och, vid tillämpning av första stycket, för den andra plattformsoperatören. Lag (2022:1686).

Kontrolluppgiftens innehåll

Uppgifter som ska lämnas om plattformsoperatörer

[K22c]8 §  Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna uppgift om vilken anknytning till Sverige som gör att plattformsoperatören är rapporteringsskyldig enligt 2 kap.2 eller 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. Lag (2022:1686).

[K22c]9 §  En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som lämnar uppgifter åt en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska i kontrolluppgiften ange nödvändiga identifikationsuppgifter för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör åt vilken uppgifter lämnas. Lag (2022:1686).

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga säljare

[K22c]10 §  Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna följande uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare:

 1. identifikationskoden för finansiellt konto, om den finns tillgänglig för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören,
 2. namnet på innehavaren av det finansiella konto till vilket ersättning betalats ut eller tillgodoräknats om det skiljer sig från namnet på den rapporteringspliktiga säljaren, i den mån det finns tillgängligt för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, samt eventuella andra finansiella identifieringsuppgifter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har tillgång till med avseende på den kontoinnehavaren,
 3. samtliga stater eller jurisdiktioner i vilka den rapporteringspliktiga säljaren har hemvist,
 4. den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller tillgodoräknats för varje berörd verksamhet under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet berörda verksamheter för vilka ersättningen betalats ut eller tillgodoräknats, och
 5. eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har hållit inne eller tagit ut under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden. Lag (2022:1686).

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga säljare som är enheter

[K22c]11 §  Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna uppgift om förekomst av fast driftställe genom vilket berörd verksamhet utförs i Europeiska unionen när det gäller en rapporteringspliktig säljare som är en enhet och, när sådant finns, uppgift om i vilka medlemsstater det finns ett sådant fast driftställe.

[S2]Om uppgifter som anges i första stycket inte behöver inhämtas enligt 6 kap. 5 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet behöver de inte heller lämnas i kontrolluppgiften. I sådana fall ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ange att den använt sig av en direkt bekräftelse genom en sådan identifieringstjänst som avses i samma paragraf. Lag (2022:1686).

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga säljare som bedriver berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom

[K22c]12 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas om rapporteringspliktiga säljare:

 1. adress för varje förtecknad egendom, fastställd på grundval av de förfaranden som anges i 6 kap. 7 § första stycket lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och respektive fastighetsbeteckning eller motsvarighet enligt nationell rätt i den medlemsstat där egendomen är belägen, om sådana uppgifter finns tillgängliga,
 2. den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller tillgodoräknats under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet uthyrningar som tillhandahållits med avseende på varje förtecknad egendom, och
 3. när uppgifter om det finns tillgängliga,
  1. det antal dagar som varje förtecknad egendom var uthyrd under den rapporteringspliktiga perioden, och
  2. varje typ av förtecknad egendom. Lag (2022:1686).

Uppgifter om ersättning och valuta samt avgifter, provisioner eller skatter

[K22c]13 §  Upplysningar om ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats i en valuta som är fastställd av en centralbank eller motsvarande och som inte är knuten till en specifik råvara ska rapporteras i den valuta som den betalades ut eller tillgodoräknades i.

[S2]Om ersättningen betalades ut eller tillgodoräknades i en annan form än sådan valuta ska den rapporteras i svenska kronor, omräknad eller värderad på ett konsekvent sätt som bestäms av den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.

[S3]Upplysningar om eventuella avgifter, provisioner eller skatter som hållits inne eller tagits ut ska rapporteras på motsvarande sätt som ersättning enligt första och andra styckena. Lag (2022:1686).

Betalningar till och från utlandet

[K23]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

 1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,
 2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller
 3. inom landet mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den som har förmedlat betalningen.

[S3]I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska följande uppgifter lämnas:

 1. betalningens belopp i använd valuta,
 2. betalningsdatum,
 3. valutakod,
 4. vilket land som betalningen har gjorts till,
 5. vad betalningen avser, och
 6. betalningsmottagaren.

[S4]I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska följande uppgifter lämnas:

 1. betalningens belopp i använd valuta,
 2. betalningsdatum,
 3. valutakod, och
 4. vilket land som betalningen kommer från.

Begränsat skattskyldiga

[K23]2 §  Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap.2, 3, 9-11, 17-21 och 23- 27 §§, 22 a-22 c kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

[S2]Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2022:1686).

Prop. 2018/19:45: I paragrafen regleras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende fysiska personer som är begränsat skattskyldiga. Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 22 kap. 27 § tas bort och är en följd av att kontrolluppgiftsskyldigheten för fackföreningsavgifter avskaffas.

Prop. 2021/22:126: Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I paragrafen regleras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Ändringen i första stycket är föranledd av den nya kontrolluppgiftsskyldigheten ...

[K23]3 a §  Kontrolluppgifter enligt 22 a kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:69).

[K23]3 b §  Kontrolluppgifter enligt 22 b kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:918).

[K23]3 c §  Kontrolluppgifter enligt 22 c kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 18 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och som är begränsat skattskyldiga. Lag (2022:1686).

Utländska försäkringar

[K23]4 §  Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 22 kap. 12 § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgift

[K23]5 §  Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet eller som tillhandahåller PEPP- produkter i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

[S2]Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2022:1760).

[K23]6 §  Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utanför Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring enligt 15 och 22 kap. samt 2 §.

[S2]Detta gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring.

[S3]Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.

[S4]En kopia av försäkringsavtale