Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1950-09-15
Ändring införd
SFS 1950:506
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svensk eller i Sverige beredd fisk eller fiskrom eller svenska konserver av fisk, fiskrom, kräftdjur eller musslor må ej utföras ur riket, med mindre varan uppfyller av statens jordbruksnämnd fastställda villkor i fråga om kvalitet, beredning, förpackning och beteckning.

2 §  Vad i 1 § stadgas skall icke äga tillämpning

[S2]då utförseln avser en myckenhet av högst 5 kilogram;

[S3]då varan medföres av resande för hans eller hans hushålls räkning och prövas icke överstiga behovet; eller

[S4]då varan utföres såsom skeppsproviant eller i och för restaurangrörelse å tåg, buss, färja eller luftfartyg och prövas icke överstiga för ändamålet erforderlig myckenhet.

3 §  Det ankommer på jordbruksnämnden att meddela de kontrollföreskrifter som erfordras för tillsyn å exporten av i denna kungörelse avsedda varor. Kontrollör, som förordnats med stöd av dylika föreskrifter, skall äga undersöka för export avsedd vara och skall, då det erfordras för sådan undersökning, äga tillträde till lokal, där varan finnes, samt vara berättigad att uttaga prov av varan.

4 §  Exportör är pliktig att i den mån jordbruksnämnden så föreskriver erlägga avgift till bestridande av kostnaderna för exportkontrollen med belopp som nämnden bestämmer.

5 §  Angående påföljd för överträdelse av det i 1 § stadgade utförselförbudet är stadgat i lagen om straff för olovlig varuutförsel.

[S2]Den som vägrar kontrollör att verkställa undersökning eller uttaga prov, straffes med dagsböter. Ådömda böter tillfalla kronan.

6 §  Jordbruksnämnden äger, när skäl äro därtill, medgiva undantag från de i 1 § meddelade föreskrifterna.

Ändringar

Kungörelse (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver

Lag (1990:622) om upphävande av kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver