Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1950-12-01
Ändring införd
SFS 1950:595 i lydelse enligt SFS 2018:567
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Vattenområde i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är allmänt vatten, om det inte är enskilt vatten på grund av att det hör till fastigheterna enligt denna lag.

[S2]Inget annat vattenområde är allmänt vatten. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen, som är utformad i enlighet med Lagrådets förslag, anger var det finns allmänt vatten och hur gränsen mellan allmänt och enskilt vatten bestäms. Den ändras så att även andra vattenområden än havet behandlas i paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

De fastigheter som finns vid hav eller sjöar sträcker sig i många fall ett visst avstånd ut i vattnet. Det vattenområde som omfattas ...

2 §  Till fastigheterna hör

 1. allt vatten inom 300 meter från strandlinjen på fastlandet eller från strandlinjen på en minst 100 meter lång ö,
 2. allt vatten inom den längs stranden följande kurvan för högst 3 meters djup, om kurvan går längre ut än det som följer av 1, och
 3. allt vatten som har förbindelse med öppet vatten endast över sådant vatten som omfattas av 1 eller 2.

[S2]Första stycket 3 gäller inte för vatten vid Bohusläns kust från och med Gullmarn till och med Hake fjord. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilket vatten som hör till fastigheterna. Ändringarna innebär att det enskilda vattnets omfattning i de stora sjöarna regleras direkt i paragrafen och inte, som hittills, genom en hänvisning i 5 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Enligt första stycket punkt 1 är allt vatten inom 300 meter från fastlandets strandlinje enskilt. För att ...

3 §  Vid ostkusten och sydkusten, från gränsen mot Finland till Listershuvud i Blekinge, och i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland hör till fastigheterna även allt vatten som har någon annan förbindelse med öppet vatten än en sådan som anges i 2 § första stycket 3, om förbindelsen inte är bredare än en kilometer räknat från strandlinjen på fastlandet eller från strandlinjen på en minst 100 meter lång ö.

[S2]Första stycket gäller inte vatten vid Gotland eller Öland eller vid andra öar som helt skiljs från fastlandet av vatten som har en förbindelse med öppet vatten som är bredare än en kilometer räknat på det sätt som anges i första stycket. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen innehåller den s.k. kilometerregeln, som utvidgar det enskilda vattnet i vissa angivna områden. Den ändras så att den förutom fastigheterna vid delar av havskusten också omfattar fastigheterna runt de stora sjöarna. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Enligt första stycket är ett vattenområde, som visserligen har en förbindelse med öppet vatten över vatten som inte är enskilt enligt ...

4 §  I Norrbottens län hör till fastigheterna även allt vatten i havet vid Torneälvens mynning innanför en linje från gränsen mot Finland vid 65 grader 35 minuter nordlig bredd västerut till 23 grader 40 minuter ostlig längd från Greenwich, därifrån norrut till 65 grader 45 minuter nordlig bredd och därifrån österut till Seskarö.

[S2]I Kalmar län hör till fastigheterna även följande vattenområden i havet:

 • allt vatten innanför en linje mellan de södra uddarna av Sladö Ask och Äskeskär,
 • Idöfjärden och Björkskärsdjupet innanför en linje mellan de sydöstra uddarna av Örskär, Stora Stångskär och Bussan,
 • allt vatten innanför linjen Ljungskärs sydspets–Bredhäll–Boskärs nordöstra udde–Lilla Örsskären–Stora Örsskären–Logen–Lilla Ljusklubben–Soen,
 • allt vatten innanför linjen Tjudö sydöstra udde–Träthällarnas huvudö–Långgrunds norra udde–Slobbsudden–Oxlenäs–Sandö nordspets–Taktö nordspets–Taktö ostspets–Yttre Eneskärsbåde–Eneskärs sydöstra udde–Vållöromps nordöstra udde–Vållöromps sydspets–Stora Sillekroks ostspets–Gåsö ostspets, och
 • allt vatten innanför linjen Stångskärs sydspets–Pata Eneskärs nordöstra udde–Pata Eneskärs sydspets–Lilla Millgrund–Eneskärskläppens ostspets–Eneskärs ostspets–Långskärs sydöstra udde–Stånggrundet–sydöstra udden av Ryggås–Stora Rocknekalvens ostspets–Skäggenäs nordspets. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Idöfjärden och Björkskärsdjupet innanför en linje mellan de sydöstra uddarna av Örskär, Stora Stångskär och Bussan,

– allt vatten innanför linjen Ljungskärs sydspets–Bredhäll–Boskärs nordöstra udde–Lilla ÖrsskärenStora Örsskären–Logen–Lilla Ljusklubben–Soen,

5 §  I Idefjorden i Bohuslän hör till fastigheterna även allt vatten som har förbindelse med öppet vatten endast över enskilt vatten eller norskt vatten. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen får ett nytt innehåll. Den anger vad som gäller för vattnet i Idefjorden vid riksgränsen mot Norge. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Bestämmelsen innebär att allt vatten i Idefjorden som har förbindelse med det öppna havet bara över enskilt eller norskt vatten också är enskilt. Härigenom undviks att det uppkommer enklaver med allmänt vatten längs med riksgränsen.

6 §  I Hjälmaren hör till fastigheterna även allt det vatten som begränsas i norr av skärgården mellan Biskopsvrak och Vinöns nordvästra udde och i öster av Vinön och linjen Vinöns sydvästra udde–Inre Fåran och Yttre Fåran–Rönnberget–Djursnäsudde.

[S2]I Storsjön i Jämtland hör till fastigheterna även allt det vatten som mot Storsjöflaket begränsas av räta linjer Andersöns nordvästra udde–Norderöns nordspets–Verköns nordspets–Hammarnäsudden. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser för Hjälmaren och Storsjön. Ändringarna innebär att ortnamnen uppdateras till de namnformer som i dag används i bl.a. allmänna kartor. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

7 §  Om det finns allmänt vatten vid en ö som utgör en fastighet eller en del av en sådan, ska gränsen mot det allmänna vattnet anses följa strandlinjen. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: Paragrafen anger var gränsen mot allmänt vatten går vid öar som är fastighetsindelade men som omges av allmänt vatten. Ändringarna innebär bl.a. att den överflödiga upplysningen att strandlinjen ska bestämmas enligt 8 § tas bort. Detta är ingen ändring i sak. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

8 §  Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av denna lag bestämmas utifrån följande nivåer i Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000):

 • i havet 0,00 meter,
 • i Vänern 44,21 meter,
 • i Vättern 88,77 meter,
 • i Hjälmaren 22,44 meter, och
 • i Storsjön i Jämtland 293,28 meter. Lag (2018:567).

Prop. 2017/18:135: I paragrafen anges vilka vattennivåer som ska gälla vid en tillämpning av lagen. Ändringarna innebär att höjdsystemet RH 2000 införs som referenssystem för strandlinjer och vattendjup. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

För att kunna bestämma gränsen mellan enskilt och allmänt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1951.
Vid tillämpning av denna lag skall den omständigheten att visst område redovisas i bihang till fastighetsregister för stad eller samhälle icke utgöra hinder mot att området anses ingå i fastigheterna.
Har vattenområde delats före den 1 januari 1951 och kommer enligt denna lag att till skifteslaget hänföras ytterligare vattenområde, skall detta anses delat mellan de ägolotter, som ligga vid stranden, efter de i 12 kap. 4 § jordabalken angivna grunderna; skedde den tidigare delningen efter väsentligen annan grund, skall dock det nytillkomna vattenområdet anses delat mellan de ägolotter, vilkas vattenområden gränsa däremot, så att till varje ägolott hör den del därav, som är närmast ägolottens vattenområde. Utan hinder av vad nu stadgats skall vid gränsbestämning företagas den jämkning, som prövas erforderlig för att erhålla lämplig sträckning å gräns eller för att förhindra att ägolott avskäres från allmänt vattenområde.
Om ersättning av statsmedel med anledning av att vattenområde, som jämlikt dom eller annan särskild rättsgrund tillkommit fastigheterna eller eljest enligt äldre rätt ansetts tillhöra dessa, till följd av nya lagen frångår fastigheterna, är särskilt stadgat.

Lag (2018:567) om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

Förarbeten
Rskr. 2017/18:299, Prop. 2017/18:135, Bet. 2017/18:CU22
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2019-01-01