Upphävd författning

Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1951-10-26
Ändring införd
SFS 1951:703
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har Kungl. Maj:t medgivit att vigsel må förrättas inom visst trossamfund av dess prästerskap eller eljest av befattningshavare i samfundet, må sådan präst ellerb efattningshavare icke utöva sin behörighet att viga, innan länsstyrelsen i det län, där samfundets styrelse har sitt säte, på framställning av samfundet meddelat intyg om att han är behörig att förrätta vigsel inom samfundet.

2 §  Avlider vigselförrättare, som i 1 § avses, eller upphör eljest hans behörighet att förrätta vigsel, åligger det samfundet att ofördröjligen underrätta länsstyrelsen därom.

3 §  Om skyldighet för vigselförrättare att, då han förrättat vigsel, tillställa vederbörande pastorsämbete underrättelse därom (vigselattest) är stadgat i 31 § folkbokföringskungörelsen den 9 juni 1967 (nr 495). Kungörelse (1967:503).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i krft den 1 januari 1952.
Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 6 augusti 1894 (nr 63) s. 4) angående vissa skyldigheter, som åligga föreståndare för föramling a främmande kristna trosbekännare. Har länsstyrelse enligt den äldre kungörelsen meddelat intyg om någons behörighet att förrätta vigsel, skall vad i 1 § i den nya kungörelsen sägs icke äga tillämpning.

Ändring, SFS 1967:503

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1987:1017

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då kungörelsen (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Föreskrifterna i 2 § kungörelsen gäller dock fortfarande i fall där vigselrätt har medgetts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.