Upphävd författning

Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1952-04-18
Ändring införd
SFS 1952:169 i lydelse enligt SFS 1995:1419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om införlivning av mark med häradsallmänning eller med allmänningsskog i Norrland eller Dalarna skall göras skriftligen.

[S2]Vid sådan ansökan skall fogas:

 1. 1) den handling varigenom marken förvärvats;
 2. 2) utdrag av fastighetsregistret samt äganderätts- och gravationsbevis rörande marken eller den fastighet vartill marken hör;
 3. 3) av lantmäterimyndigheten upprättad karta över marken, angivande dess gränser och ägovidd samt utmärkande dess läge i förhållande till häradsallmänningen eller allmänningsskogen, jämte utredning i vad mån till marken hör andel i samfällighet eller i särskilda rättigheter och förmåner; samt
 4. 4) tillförlitlig utredning rörande markens fördelning å olika ägoslag, särskilt angivande i vilken omfattning marken är skogbärande eller tjänlig till skogsbörd.

[S3]Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må erfordras för bedömande, huruvida ansökningen är lagligen grundad. Förordning (1995:1419).

1 a §  Fråga om godkännande av beslut om avyttring av område, som hör till häradsallmänning eller allmänningsskog, prövas av länsstyrelsen.

[S2]Ansökan om godkännande enligt första stycket skall göras skriftligen. Vid ansökningen skall fogas:

 1. 1) den handling varigenom marken avyttrats;
 2. 2) karta som avses i 1 § andra stycket 3) samt utredning enligt 1 § andra stycket 3) och 4).

[S3]Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må erfordras för bedömande huruvida ansökningen är lagligen grundad. Kungörelse (1968:121).

2 §  Ha delägare i häradsallmänning avyttrat någon del av den mark som tillfallit dem genom visst förvärv, innan ansökan göres om införlivning av den återstående delen av marken, eller avyttra de, sedan införlivning sökts, någon del av den mark ansökningen avsett, skall i införlivningsärendet företes även den handling, varigenom avyttringen skett, jämte av lantmäterimyndigheten upprättad karta över den avyttrade marken, angivande dess gränser och ägovidd. Förordning (1995:1419).

3 §  Underlåter sökande att förete handling, som avses i 1 § 1) eller 2 §, må länsstyrelsen förelägga sökanden vid vite att förete handlingen i fråga. Finnes eljest av sökanden förebragt utredning i något hänseende ofullständig, har länsstyrelsen att förelägga sökanden lämpligt rådrum att inkomma med den ytterligare utredning som anses erforderlig, vid påföljd att ärendet ändock företages till avgörande.

4 §  Länsstyrelsen skall i ärende om införlivning eller avyttring inhämta yttrande från skogsvårdsstyrelsen och får, om så finnes nödigt, höra rätten i den ort där den ifrågavarande marken är belägen. Kungörelse (1971:706).

5 §  När förordnande om införlivning meddelats skall den inskrivningsmyndighet inom vars område marken är belägen genast underrättas skriftligt av den beslutande myndigheten. Förordnandet skall antecknas i fastighetsboken.

[S2]Den beslutande myndigheten skall också underrätta lantmäterimyndigheten om förordnandet. Förordnandet skall antecknas i fastighetsregistret.

[S3]Första och andra styckena skall också tillämpas när ett förordnande upphävs eller är utan verkan enligt en domstols dom. Förordning (1995:1419).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

Ändring, SFS 1968:121

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4 §; ny 1 a §

Ändring, SFS 1971:706

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5 §§

Förordning (1995:1419) om ändring i kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2000:311) om upphävande av kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

Omfattning
upph.