Upphävd författning

Fastighetsbokskungörelse (1971:708)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Ändring införd
SFS 1971:708 i lydelse enligt SFS 1999:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fastighetsbok som avses i 19 kap. 1 § jordabalken föres enligt lösbladssystem. Boken skall hållas låst utom när blad insättes eller uttages. Nyckel till boken skall förvaras så att obehörig användning förhindras.

[S2]Till blad i fastighetsboken användes blanketter enligt härvid fogade formulär A--F.

2 §  I fastighetsboken göres särskilt upplägg för varje fastighet. Två eller flera fastigheter få dock sammanföras på ett gemensamt upplägg, om lagfart på fastigheterna senast beviljats eller sökts för samme ägare och ingen av fastigheterna besväras av andra inskrivningar än sådana som gäller i samma inbördes ordning i samtliga fastigheter.

3 §  Upplägg förses med överskrift. Upplägg innehåller tre avdelningar, nämligen fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt.

4 §  Överskriften på första sidan av upplägget skall innehålla uppgift om fastighetens registerbeteckning och det registerområde som fastigheten tillhör. I överskriften på övriga sidor av upplägget anges fastighetens registerbeteckning.

[S2]Föres fastigheter samman till ett gemensamt upplägg, får fastigheterna i överskriften sammanfattas under lämplig gemensam benämning och registerbeteckningarna antecknas i fastighetspalten.

5 §  För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad får närmast framförvarande blads nummer med tillägg av bokstav ur lilla alfabetet.

6 §  Uppläggen ordnas inom registerområdet i bokstavs- och nummerföljd. Upplägg för tomter ordnas efter kvarter och inom varje kvarter efter tomternas nummer. Upplägg för stadsägor ordnas efter dessas nummer.

7 §  Sammanlägges fastigheter till en ny fastighet, får ett av uppläggen användas som upplägg för den nybildade fastigheten. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fall som avses i 4 § andra stycket.

[S2]Skall fastigheter som förts samman på ett upplägg föras över till särskilda upplägg, får det gemensamma upplägget användas som upplägg för en av fastigheterna.

[S3]Klyves fastighet, får upplägget för fastigheten användas som upplägg för en av de nybildade fastigheterna.

8 §  Har område frångått fastighet genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, får överföringen till nytt upplägg ej göras innan området fått särskild registerbeteckning.

9 §  I fastighetsspalten antecknas,

 1. fastighetens mantal eller annan notsvarande beteckning samt, i fråga om fastighet som utgöres av ofri tomt, uppgift om detta förhållande,
 2. uppgift om när fastigheten bildats och hur det skett,
 3. fastighetens areal,
 4. i fråga om fastighet som bildats genom avsöndring eller avstyckning, uppgift om dag då lagfart söktes första gången,
 5. i fråga om fastighet som upplåtits med tomträtt, uppgift om när inskrivning av tomträttsupplåtelsen beviljades eller söktes, när tomträttsinskrivning dödats eller tomträtten annars upphört.

10 §  När upplägg göres, skall den som är ansvarig bestyrka riktigheten av de införingar som har gjorts på upplägget med sitt namn eller signum.

11 §  Ändras fastighet till storlek eller sammansättning eller ändras annat förhållande som antecknats i fastighetsspalten, skall det anmärkas där med angivande av dagen för ändringen.

12 §  Vid införing i lagfartsspalten antecknas fullständiga namnet på den för vilken lagfart sökes. Person- eller organisationsnummer anges, där sådant finns.

[S2]Har den för vilken lagfart senast beviljats eller sökts ändrat namn, antecknas namnändringen i lagfartsspalten.

[S3]Har lagfart beviljats eller sökts för staten, antecknas uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen i lagfartsspalten.

[S4]I lagfartsspaltens anmärkningskolumn antecknas

 1. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan,
 2. när ansökan rör endast en del av den fastighet som redovisas på upplägget, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser och, om fångesmannens åtkomst ej heller omfattar hela fastigheten, hänvisning till det rum där hans lagfart är inskriven,
 3. hänvisning till rum där förvärv för ny ägare till fastigheten eller del av den inskrivits,
 4. uppgift att sammanläggning sökts eller fråga om sammanläggning i annat fall tagits upp och att yttrande som avses i 12 kap. 10 § fastighetsbildningslagen (1970:988) eller i 11 § andra stycket lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering avgivits, fastighetsbildningsbeslut som avser sammanläggning och registrering av beslut eller utslag som rör sammanläggning,
 5. förhållanden som avses i följande författningsrum,

[S5]19 kap.20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 §jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,

[S6]5 § kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna,

[S7]11 § fjärde stycket och 16 § andra stycketjordförvärvslagen (1979:230),

[S8]7 § första stycket och 9 § andra stycketförköpslagen (1967:868),

[S9]26 § bostadsförvaltningslagen (1977:792),

[S10]6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

[S11]20-22 §§ lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.,

[S12]3 § första stycket och 8 § tredje stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt,

[S13]39 b § naturvårdslagen (1964:822),

[S14]20 § hälsoskyddslagen (1982:1080),

[S15]2 § första stycket och 9 § andra stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället,

[S16]10 kap.22-24 §§plan- och bygglagen (1987:10),

[S17]2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,

[S18]2 § lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.

[S19]Har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall denna uppgift antecknas i lagfartsspaltens anmärkningskolumn. Lag (1999:851).

13 §  I inteckningsspaltens kolumn rörande ansökningens innehåll antecknas,

 1. intecknings belopp med såväl bokstäver som siffror,
 2. beskaffenhet av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft för vilken inskrivning sökes,
 3. vid inskrivning av servitut den härskande fastighetens registerbeteckning och registerområde, om det är ett annat än den tjänande fastighetens,
 4. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis innehavarens namn och adress.

[S2]I inteckningsspaltens förnyelsekolumn antecknas,

 1. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis dagen för anteckningen,
 2. dag då anteckning skett om anmälan enligt 2 § lagen (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut.

[S3]I inteckningsspaltens anmärkningskolumn antecknas,

 1. fastigheter som beröres när införing sker på flera upplägg i samma ärende,
 2. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten,
 3. när ansökan rör endast en del av den fastighet som redovisas på upplägget, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser och hänvisning till det rum i lagfartsspalten där ägarens lagfart är inskriven,
 4. utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning,
 5. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
 6. anmälan att tidigare antecknat innehav av pantbrev eller vilandebevis upphört,
 7. förhållande som avses i 2 kap. 4 § andra stycket och 19 kap.21 § första och andra styckenajordabalken samt, såvitt gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,
 8. inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken,
 9. fastighetens anslutande till sådan gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) som inte avser endast enskild väg, med uppgift om anläggningens art,
 10. övriga förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i fastighetsbok och som ej skall tas upp i lagfartsspalten.

[S4]I inteckningsspaltens dödningskolumn antecknas,

 1. dag då inteckning eller annan inskrivning dödas eller anteckning sker att inskrivning förfallit eller annars är utan verkan,
 2. dag då inskrivning avförs enligt 23 kap. 6 § andra stycket eller 24 kap. 2 §jordabalken,
 3. dag då anteckning avföres enligt 19 kap. 22 § samma balk.

[S5]Sedan i något rum anteckning gjorts om utbyte av inteckningshandling mot nya sådana, meddelas hänvisning från det ena rummet till det andra. Anteckning som rör inteckningen göres i fortsättningen i de nya rummen. Förordning (1985:808).

14 §  Ärendena införes i lagfarts- eller inteckningsspalten i den ordning ansökan gjorts. Rör ärende inskrivning som gjorts förut på upplägget, antecknas ärendet i rummet för inskrivningen eller, då detta är fullskrivet, i ett följande rum som genom hänvisning i vartdera rummet anges utgöra fortsättning av det förra.

[S2]Då införing sker i sista rummet på ett blad, skall fortsättningsblad sättas in omedelbart och hänvisning göras från det ena bladet till det andra.

15 §  När fastighet föres över till nytt upplägg, skall det som det äldre upplägget innehåller föras in på det nya upplägget, om det icke uppenbarligen saknar betydelse. Därvid skall hänvisning ske från det ena upplägget till det andra.

16 §  I fråga om sådan inskrivning eller anteckning i inteckningsspalten som rör flera fastigheter göres fullständig införing med angivande av samtliga fastigheter som åtgärden rör endast på ett av uppläggen. Hänvisning till detta upplägg göres på upplägget för var och en av de övriga fastigheterna.

17 §  Fullskrivet blad som ej tar upp gällande inskrivning får tagas ut ur fastighetsboken. Blad som blivit omskrivet och ersatt av annat blad skall tagas ut ur fastighetsboken. Har fastighet som avses med upplägget i sin helhet avförts därifrån, får samtliga blad som hör till upplägget tagas ut.

[S2]Blad som har tagits ut skall förses med nummer i fortlöpande följd och förvaras av inskrivningsmyndigheten på lämpligt sätt.

[S3]Ersättes blad efter omskrivning av nytt blad, skall den som är ansvarig för åtgärden bestyrka omskrivningens riktighet med sitt namn eller signum.

18 §  På varje upplägg antecknas i fastighetsspalten av vilka blad upplägget består.

[S2]I samma spalt göres också anteckning om blad som har tagits ut ur fastighetboken. Därvid anges det nummer med vilket bladet försetts enligt 17 §.

[S3]Tages helt upplägg ut, skall motsvarande anteckning göras på upplägget för någon av de nybildade fastigheterna.

19 §  Särskilt register skall föras över de fastigheter som är sammanförda på gemensamma upplägg. Registret hör till fastighetsboken.

20 §  Uppläggandet av fastighetsbok enligt lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker skall ske under inskrivningsdomarens ledning och på hans ansvar.

[S2]Vid uppläggande av fastighetsbok skall utdrag av fastighetsregistret införskaffas från fastighetsregistermyndigheten i den mån det behövs.

[S3]Behövs annan upplysning som är av betydelse för viss fastighets upptagande i fastighetsboken eller för överföring av viss inskrivning, får upplysningen infordras från myndighet eller person som kan antagas ha kännedom om förhållandena.

[S4]Har annan än den som är anställd vid lantmäteriväsendet biträtt såsom sakkunnig vid undersökning enligt 6 § lagen om uppläggande av nya fastighetsböcker, har han rätt till dagarvode samt resekostnadsersätt ning och traktamente enligt vad som gäller för gode män vid fastighetsbildningsförrättning. Ersättningen beslutas av inskrivningsmyndigheten. Beslutet verkställes genom vederbörande tingsrätts försorg.

[S5]Förekommer anledning att företaga besiktning på marken utan att undersökning enligt 6 § lagen om uppläggande av nya fastighetsböcker har funnits erforderlig, skall sådan besiktning verkställas av den som lägger upp fastighetsboken. Kostnaden för besiktningen betalas av statsverket. Kungörelse (1973:102).

21 §  Kan egendom, i vilken inskrivning meddelats, ej hänföras till visst registernummer, får egendomen tagas upp i särskild bilaga till fastighetsboken under lämplig beteckning till dess erforderlig utredning och därav föranledd rättelse skett. I bilagan skall anteckning göras om sådant som är av betydelse för utredningen.

[S2]I bilagan tages upp även område som redovisas i bihang C till fastighetsregistret.

[S3]I bilagan får särskilt upplägg göras för varje del av fastighet som lagfarits för sig. Upplägg består av ett blad som tager upp fastighetsspalt samt lagfarts- och inteckningsspalter. I övrigt gäller beträffande bilagan i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om fastighetsboken.

22 §  Efter verkställd överföring från äldre bok till fastighetsboken skall hänvisning ske från vederbörande rum i den senare boken till motsvarande rum i den förra, varjämte inskrivningsrummet i den äldre boken överlinjeras eller överstämplas med rött.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsbokskungörelse (1971:708)

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  Genom kungörelsen upphäves
  1. kungörelsen (1875:70 s.1) huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras,
  2. kungörelsen (1887:12) om införande av lagfarts- och inteckningsböcker vid häradsrätterne i Kopparbergs län,
  3. kungörelsen (1909:85 s.1) om införande i fastighetsbok av beteckning, varunder fastighet upptagits i jordregistret,
  4. kungörelsen (1917:285) angående ändring av vissa bestämmelser i kungörelsen den 14 september 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras,
  5. kungörelsen (1924:413) angående anteckning i lagfartsprotokoll och lagfartsbok om ägostyckning enligt lagen den 25 april 1924 (nr 82) om ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län,
  6. kungörelsen (1932:519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras,
  7. kungörelsen (1945:224) angående anteckning i lagfartsprotokoll och fastighetsbok om ändring av fastighetsägares namn m.m.
  I fråga om förande av äldre bok beträffande fastighet för vilken upplägg ej gjorts i fastighetsbok enligt lösbladssystem gäller äldre bestämmelser fortfarande i tillämpliga delar. Skall enligt lag eller annan författning visst förhållande antecknas i fastighetsbok och föres fastigheten alltjämt i äldre bok, äger föreskrifterna i denna kungörelse motsvarande tillämpning.
  I fråga om återköpsrätt, som bestod vid utgången av år 1968, liksom i fråga om vattenfallsrätt och rätt till avkomst eller annan förmån av fast egendom gäller äldre bestämmelser fortfarande.
  Har lagfart beviljats eller sökts utan att detta har antecknats i fastighetsboken, får på begäran anteckning om lagfarten göras i lagfartspalten. Uppgift om dag då lagfarten beviljades eller söktes skall antecknas i lagfartsspaltens anmärkningskolumn.

Ändring, SFS 1973:102

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973, då kungörelsen (1932:521) med vissa bestämmelser angående kostnaden för sammanträden och besiktningar i samband med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet skall upphöra att gälla.
  Omfattning
  ändr. 20 §

Ändring, SFS 1973:547

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1973:1167

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.
  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1975:1140

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1976:671) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1977:163) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1977:797) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1979:233) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1981:334) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1982:359) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1982:849) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1983:492) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:662) om ändring i fatighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:808) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:307) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1025) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:313) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:1376) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1994:1585) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:391) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1999:851) om ändring i fastighetsbokskungörelsen (1971:708)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.