Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1952-05-30
Ändring införd
SFS 1952:270 i lydelse enligt SFS 1991:271
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Då riket befinner sig i krig eller krigsfara eller eljest utomordentliga förhållanden påkalla det, äger Konungen till förekommande av smittsam sjukdom förordna, att envar, som vistas inom riket eller viss del därav, skall undergå skyddsympning. Förordnande om skyddsympning må ock meddelas för allenast vissa befolkningsgrupper, som äro eller kunna bliva särskilt utsatta för smitta.

[S2]Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) samt skyddsympning inom försvarsväsendet gäller vad därom är särskilt stadgat.

2 §  Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

3 §  Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt, varom förordnande meddelats enligt denna lag, döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:271).

4 §  Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Ändringar

Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

Lag (1991:271) om ändring i lagen (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.