Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1952-02-22
Ändring införd
SFS 1952:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Gaffeltruck - varmed förstås sådant med höj- och sänkbar godshållare försett motordrivet fordon, som är byggt för att användas för lossning, lastning och stapling av gods ävensom för av dylikt arbete föranledda korta transporter - skall hänföras till motorredskap, därest fordonet är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet samt fordonet med hänsyn till sin konstruktion uppenbarligen icke är lämpat för andra transporter än nyss angivits.
Denna kungörelse gäller ej vid tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410). Förordning (1976:363).

Ändringar

Kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

Förordning (1976:363) om ändring i kungörelsen (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1989:949) om upphävande av kungörelsen (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1207) om ändring i förordningen (1989:949) om upphävande av kungörelsen (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

  Omfattning
  ändr. 1989:949