Upphävd författning

Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1952-03-07
Ändring införd
SFS 1952:87 i lydelse enligt SFS 1982:1045
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det i giftermålsbalken omförmälda äktenskapsregistret skall föras hos statistiska centralbyrån.

2 §  Till äktenskapsregistret skola från underrätterna insändas uppgifter angående

 1. beslut som avses i 5 kap. 13 § giftermålsbalken;
 2. inkomna boskillnadsansökningar samt slutliga beslut och domar i boskillnadsmål;
 3. domar varigenom vigsel förklarats ogiltig eller rätten dömt till äktenskapsskillnad; samt
 4. inkomna bodelningshandlingar och äktenskapsförord.

[S2]Från hovrätterna och högsta domstolen skola uppgifter lämnas angående domar och slutliga beslut i anledning av klagan över sådant avgörande av lägre rätt, varom denna haft att insända uppgift till registret, så ock angående domar, varigenom rätten eljest förklarar vigsel ogiltig eller dömer till äktenskapsskillnad.

[S3]Från Svea hovrätt skall insändas uppgift om sådana beslut enligt 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap som innebär att ett i främmande stat meddelat beslut om upplösning av äktenskap skall gälla här i riket. Från högsta domstolen skall uppgift lämnas om domstolens slutliga beslut i anledning av klagan över hovrättens beslut.

[S4]Från fastighetsregistermyndigheterna skola uppgifter lämnas angående avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

[S5]Domstolsverket meddelar efter samråd med statistiska centralbyrån och statens lantmäteriverk närmare föreskrifter om hur domstol och fastighetsregistermyndighet skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf. Förordning (1982:1045).

3 §  Uppgift som avser dom eller beslut skall insändas till statistiska centralbyrån sist å tredje dagen från det tiden för fullföljd av talan utgått. I fall, då talan skall föras genom vad, skall härvid full följdstiden -- om den ej förlängts på grund av styrkt laga förfall -- anses utgången efter följande tidrymd från domens dag, nämligen om vad ej rätteligen anmälts, en vecka; om vad anmälts men ej rätteligen fullföljts, tre veckor; och om anmäld vadetalan rätteligen fullföljts, fyra veckor.

[S2]Uppgift som avser boskillnadsansökning, bodelningshandling eller äktenskapsförord skall insändas till statistiska centralbyrån inom två veckor från den dag då handlingen inkom till domstolen.

[S3]Uppgift som avser avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall insändas till statistiska centralbyrån inom två veckor från den dag då uppgift om sammanläggningen infördes i fastighetsregistret.

[S4]Har underrätt avvisat vadeanmälan eller vade- eller besvärstalan mot dom eller beslut som avses i 2 §, skall underrätten, därest besvär mot avvisnigsbeslutet rätteligen anföras, utan dröjsmål lämna underrättelse därom till äktenskapsregistret. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i fråga om hovrätt, då denna avvisat revisions- eller besvärstalan mot dom eller beslut som meddelats av hovrätten.

[S5]Domstol skall göra anteckning om dagen för avsändandet av uppgift eller underrättelse i dagboken eller, då fråga är om bodelningshandling eller äktenskapsförord, å brädden av protokollet. Hos fastighetsregistermyndighet skall göras anteckning i den akt som ligger till grund för registreringen om dagen för avsändandet av uppgift om avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Kungörelse (1971:793).

4 § Har upphävts genom förordning (1982:1045).

5 §  Äktenskapsregistret skall vara anordnat så att de uppgifter som har sänts in från domstolarna och fastighetsregistermyndigheterna lätt kan återfinnas. Förordning (1982:1045).

6 §  Har uppgift inkommit till äktenskapsregistret om dom varigenom vigsel förklarats ogiltig eller rätten dömt till äktenskapsskillnad och har domen vunnit laga kraft, sänder statistiska centralbyrån genast underrättelse om domen till pastorsämbetet i mannens och kvinnans kyrkobokföringsort. Kungörelse (1973:693).

Ändringar

Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret

Ändring, SFS 1963:530

  Omfattning
  ändr. 4 §, formulären, anvisn. till formuläret B

Ändring, SFS 1967:504

  Omfattning
  ny 6 §

Ändring, SFS 1970:603

  Omfattning
  ändr. 4 §, formulären

Ändring, SFS 1971:793

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§

Ändring, SFS 1973:693

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§

Ändring, SFS 1975:99

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1976:822) om ändring i kungörelsen (1952:87) angående äktenskapsregistret

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:1045) om ändring i kungörelsen (1952:87) angående äktenskapsregistret

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2, 5 §§

Förordning (2008:441) om upphävande av kungörelsen (1952:87) angående äktenskapsregistret

Omfattning
upph.