Upphävd författning

Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1952-03-21
Ändring införd
SFS 1952:99 i lydelse enligt SFS 1993:620
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har brev, telegram eller annan försändelse, som finns hos ett befordringsföretag, tagits i beslag vid förundersökning angående brott, som avses i 1 § lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, skall, sedan beslaget hävts, försändelsen på undersökningsledarens eller åklagarens begäran genom befordringsföretagets försorg tillställas adressaten. Förordning (1993:620).

Ändringar

Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

Förordning (1993:620) om ändring i kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (2008:1395) om upphävande av kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

Omfattning
upph.