Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1952-03-21
Ändring införd
SFS 1952:98 i lydelse enligt SFS 2007:969
Tidsbegränsad
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning vid förundersökning angående

[S2]brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar gärning varom i 4 § nämnda kap. sägs,

[S3]brott som avses i 13 kap.4 eller 5 §, 18 kap. 1, 3 eller 4 § eller 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 10 § brottsbalken,

[S4]brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 § eller 4 kap. 1, 1 a, 2 eller 4 § brottsbalken, om gärningen innebär förgripelse mot Konungen eller annan som är nämnd i 18 kap. 2 § samma balk,

[S5]brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller

[S6]försök, förberedelse eller stämpling till brott som ovan nämnts, om sådan gärning är belagd med straff. Lag (2004:405).

2 §  På begäran av åklagaren får rätten, om det är nödvändigt, även vid en sådan ny förhandling i häktningsfrågan som avses i 24 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken förordna om fortsatt häktning med stöd av 3 § i samma kapitel. I så fall skall ny häktningsförhandling hållas med högst en veckas mellanrum. Vid den förhandling som äger rum under fjärde veckan efter det att det första beslutet enligt nämnda 3 § meddelades får fortsatt häktning beslutas endast om det finns sannolika skäl för att den misstänkte har begått brottet. Lag (1987:1213).

3 §  Beslag må läggas å sådant skriftligt meddelande som omförmäles i 27 kap. 2 § andra punkten rättegångsbalken, ändå att för brottet är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (1964:219).

4 §  Förordnande enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken om kvarhållande av försändelse må, där det kan befaras att inhämtande av rättens beslut skulle medföra sådan tidsutdräkt eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, meddelas av undersökningsledaren eller åklagaren. I sådant fall skall anmälan som avses i tredje stycket av samma paragraf göras hos den som meddelat förordnandet; denne har jämväl den prövningsskyldighet som där omförmäles.

5 §  Tillstånd enligt 27 kap.rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning får meddelas, även om brottet inte omfattas av 27 kap.18 eller 19 §rättegångsbalken. Tillstånd till hemlig kameraövervakning får meddelas enligt lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, även om brottet inte omfattas av 2 § i den lagen.

[S2]Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren. Lag (1995:1507).

6 §  Har undersökningsledaren eller åklagaren förordnat om beslag med stöd av 3 § denna lag eller förordnat att sådant beslag skall bestå eller meddelat förordnande jämlikt 4 eller 5 §, skall skriftlig anmälan därom, med angivande av skälen, ofördröjligen göras hos rätten, som har att skyndsamt upptaga ärendet till prövning. Finner rätten att förordnandet icke bör äga bestånd, skall rätten upphäva förordnandet.

7 §  I fråga om verkställighet av rättens beslut enligt denna lag, så ock angående fullföljd av talan däremot skall vad i rättegångsbalken är stadgat för det fall, att rätten i brottmål utlåtit sig angående åtgärd, som avses i 25-28 kap. samma balk, äga motsvarande tillämp ning.

8 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Ändringar

Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Ändring, SFS 1953:78

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1954:64

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1955:50

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1956:46

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1957:44

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1958:47

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1960:20

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1962:51

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1964:219

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 3, 5 §§

Ändring, SFS 1966:58

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1968:43

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1970:222

Ändring, SFS 1972:234

Ändring, SFS 1974:332

  Förarbeten
  Prop. 1974:53
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §

Lag (1976:454) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1976:956) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1977:1026) om dels fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, dels ändring i samma lag

Lag (1978:774) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1979:1064) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1980:907) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1981:1291) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1981:1296) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1982:1118) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1983:1038) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1984:1016) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1985:1047) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1986:1043) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1987:1077) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1987:1213) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förordning (1988:29) om ikraftträdande av lagen (1987:1213) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Omfattning
  ikrafttr. av 1987:1213

Lag (1988:1372) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1989:651) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1989:930) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1990:418) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1990:1156) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1991:1818) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1992:1207) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Lag (1993:1422) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:20, Prop. 1993/94:14, Bet. 1993/94:JuU5
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1994:1489) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:42, Prop. 1994/95:33, Bet. 1994/95:JuU4
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1995:1507) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:125, Prop. 1995/96:85, Bet. 1995/96:JuU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Lag (1995:1511) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:125, Prop. 1995/96:14, Bet. 1995/96:JuU11
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1996:1287) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:40, Prop. 1996/97:26, Bet. 1996/97:JuU5
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1998:1536) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 1998/99:19, Prop. 1998/99:6, Bet. 1998/99:JuU2
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:578) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:233, Prop. 1999/2000:96, Bet. 1999/2000:JuU21
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:15) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 2001/02:45, Prop. 2001/02:17, Bet. 2001/02:JuU3
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2003:151) om ändring i lagen (1952:98) om särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:405) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 2003/04:232
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:617) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 2003/04:219, Prop. 2003/04:74
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2007:969) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Förarbeten
Rskr. 2007/08:10, Prop. 2007/08:9, Bet. 2007/08:JuU9
Omfattning
forts. giltighet