Upphävd författning

Kommunal delegationslag (1954:130)

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1954-03-27
Ändring införd
SFS 1954:130 i lydelse enligt SFS 1999:297
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommun, som tillhör sammanslutning av kommuner med uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare (arbetsgivarorganisation), äger uppdraga åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller annorledes enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i kommunens tjänst, vilkas villkor det icke ankommer på statlig myndighet att fastställa.
Kommunen äger bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av nämnd, som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i kommunens tjänst.
Med kommun jämställs i denna lag landsting och annan kommunal förvaltningsenhet. Lag (1999:297).

Ändringar

Kommunal delegationslag (1954:130)

Ändring, SFS 1967:318

    Omfattning
    ändr.

Lag (1999:297) om ändring i kommunala delegationslagen (1954:130)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.