Upphävd författning

Förordning (1954:265) om beskattning av vissa kapitalförsäkringar

Version: 1954:265

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1954-05-21
Ändring införd
SFS 1954:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För kapitalförsäkring som i 2 § avses skall -- utan hinder av vad om beskattning av kapitalförsäkring eljest är stadgat -- för de beskattningsår, för vilka taxering verkställes i första instans åren 1956--1963, utgöras kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

2 §  Bestämmelserna i denna förordning skola äga tillämpning å sådan återköpsberättigad kapitalförsäkring, som meddelats av eller utlösts hos livförsäkringsbolag under tiden från och med den 1 juli 1952 till och med den 28 februari 1953, under förutsättning att försäkringens återköpsvärde vid någon tidpunkt under kalenderåret närmast före taxeringsåret överstigit 15 000 kronor och tillika varit högre än det återköpsvärde, som skulle hava gällt, om premiebetalningen oavsett försäkringstidens längd skolat fullgöras helårsvis med jämn fördelning på femton år från avtalets slutande. Har samtidigt hos ett försäkringsbolag tagits flera kapitalförsäkringar å samme persons eller samma personers liv, skola försäkringarna vid beräkning av återköpsvärde betraktas såsom en försäkring.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning skola icke gälla kapitalförsäkring, för vilken premierna skola erläggas under en tid av minst tio år och för vilken icke under något år erlagts premie överstigande en femtedel av sammanlagda beloppet av de premier, som skolat erläggas, därest premiebetalningen lika fördelats på tio år från avtalets slutande.

3 §  Skattskyldig enligt denna förordning är den som vid utgången av december 1953 var ägare av försäkringen. Därest denne avlider utan att försäkringen upphör eller om äganderätten till försäkringen efter utmätning eller efter konkurs övergår till annan, skall dock skattskyldigheten åvila den nye ägaren.

4 §  Vid taxeringen till kommunal inkomstskatt och till statlig inkomstskatt skall såsom intäkt av kapital upptagas ett belopp motsvarande för helt år räknat två procent av kapitalförsäkringens skattevärde.

[S2]Vid taxeringen till statlig förmögenhetsskatt skall såsom tillgång vid förmögenhetsberäkningen upptagas försäkringens skattevärde. Har försäkringen upphört före beskattningsårets utgång, skall dess värde dock icke inräknas i förmögenheten.

5 §  Med kapitalförsäkrings skattevärde förstås i denna förordning försäkringens återköpsvärde den 31 december det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret. I fråga om försäkring som upphört under förstnämnda år skall dock vid taxeringen till inkomstskatt skattevärdet utgöras av återköpsvärdet omedelbart före försäkringens upphörande.

6 §  Försäkringsbolag skall till ledning vid taxering för inkomst och förmögenhet enligt denna förordning lämna uppgift om kapitalförsäkrings skattevärde. I fråga om sådan uppgift skall vad i taxeringsförordningen stadgas om uppgift enligt 33 § samma förordning äga motsvarande tillämpning, och skola jämväl i övrigt taxeringsförordningens bestämmelser i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

7 §  Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1954:265) om beskattning av vissa kapitalförsäkringar

Lag (1996:474) om upphävande av förordningen (1954:265) om beskattning av vissa kapitalförsäkringar

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen tillämpas alltjämt i fråga om 19956-1963 års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.