Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1954-06-18
Ändring införd
SFS 1954:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under beredskapstillstånd och då riket är i krig skall i stället för allmän underrätt krigsrätt vara domstol för samtliga avdelningar vid krigsmakten, vid beredskapstillstånd dock med undantag av depåförband, hemvärnet, örlogsstationer, försvarets gymnasieskola, armens, marinens och flygvapnets utbildningsanstalter, örlogsvarv, fabriker, verkstäder och centrala förråd. Kungörelse (1972:366).

2 §  Antalet krigsrätter bestämmes av Kungl. Maj:t på förslag av överbefälhavaren.

[S2]Krigsrätt skall vara inrättad vid de militära staber och vara domstol för de avdelningar som bestämmas av överbefälhavaren eller, efter överbefälhavarens förordnande och i enlighet med dennes anvisningar, av vederbörande armékårchef eller militärbefälhavare.

3 §  Krigsrätt skall höra under den hovrätt inom vars domkrets, krigsrätten har sin expedition eller, om expeditionen är utom riket, under närmaste hovrätt.

Om kriglsdomare

4 §  Krigsdomare skall under tjänsteutövning vara likställd med regementsbefäl och bära militär tjänstedräkt. Kungörelse (1972:366).

5 §  Den hovrätt under vilken krigsrätten hör äger på ansökan bevilja krigsdomaren tjänstledighet under viss tid, högst tre månader, eller ock ledighet från visst krigsrättssammanträde eller från vissa till tjänsten hörande göromål.

[S2]Då hovrättens förordnande icke utan olägenhet kan avvaktas, må den chef, under vilken den stab varest krigsrätten är inrättad omedelbart lyder, i avvaktan på beslut av hovrätten bevilja ledighet.

[S3]Den som beviljar ledighet skall, om icke vice krigsdomare finnes att tillgå, såsom vikarie förordna lämplig person, som uppfyller de i 4 kap. 1 § rättegångsbalken för lagfaren domare stadgade behörighetsvillkoren.

[S4]6 § har upphört gälla genom kungörelse (1965:640).

Om krigsrättsnämndemän

7 §  Militär krigsrättsnämndeman utses

[S2]beträffande krigsrätt vid högkvarteret av överbefälhavaren, samt

[S3]beträffande annan krigsrätt av den chef, under vilken den stab varest krigsrätten är inrättad omedelbart lyder.

[S4]Civil krigsrättsnämndeman utses av den allmänna underrätten i den ort, där krigsrätten mobiliseras.

8 §  Under tjänsteutövning skall civil krigsrättsnämndeman bära tjänstetecken eller, om så erfordras militär tjänstedräkt.

Om krigsfiskaler

9 §  Krigsfiskal förordnas av riksåklagaren.

[S2]Till krigsfiskal må förordnas endast den som uppfyller villkoren i 52 och 53 §§ åklagarinstruktionen den 29 oktober 1964 (nr 739) eller 3. övergångsbestämmelserna till instruktionen.

[S3]Krigsfiskal skall tjänstgöra vid den krigsrätt som tilldelats honom men är skyldig att jämväl tjänstgöra vid annan krigsrätt om han därtill förordnas. Kungörelse (1965:640).

10 §  Vad riksåklagaren å ämbetets vägnar anbefaller krigsfiskal är denne pliktig att efterkomma.

11 §  När mål enligt särskilda föreskrifter skall underställas högre rätts prövning, skall krigsfiskal omedelbart anmäla detta till riksåklagaren, om det kan ske. Kungörelsen (1965:640).

12 §  Under tjänsteutövning skall krigsfiskal vara likställd med kompanibefäl och bära militär tjänstedräkt. Kungörelse (1972:366).

13 §  Riksåklagaren äger bevilja krigsfiskall ledighet under viss tid eller från visst krigsrättssammanträde eller från annat göromål, som hör till tjänsten.

[S2]Om riksåklagarens förordnande icke kan avvaktas utan olägenhet, må chef som avses i 5 § andra stycket bevilja ledighet i avvaktan på beslut av riksåklagaren.

[S3]Den som beviljar ledighet skall förordna behörig person som vikarie. Kungörelse (1965:640).

16 §  Utöver vad i denna kungörelse stadgas skall för krigsfiskal i tillämpliga delar gälla vad i lag eller författning är föreskrivet om allmän åklagare.

Ändringar

Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m.

Ändring, SFS 1965:640

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 9, 11, 13 §§

Ändring, SFS 1972:366

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 12 §§

Ändring, SFS 1987:187

  Omfattning
  upph.