Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Ändring införd
SFS 1954:594
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av avtal mellan Sverige och nedan angivna främmande stater angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter har Kungl. Maj:t funnit gott förordna som följer.
Uppgift, som försäkringsanstalt jämlikt 33 § /k/ b) /-k/ taxeringslagen skall till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst utan anmaning avgiva, skall, såvitt den avser person, som under nästföregående år eller del därav varit bosatt i Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Nederländerna eller Norge men icke i Sverige, senast den 15 februari avlämnas till riksskattenämnden.
Den som försummar att fullgöra vad sålunda föreskrives vare underkastad det straff, som för underlåtenhet att avlämna sådan uppgift är stadgat i taxeringslagen.
Hörsammas icke av vederbörlig tjänsteman given anmaning att avlämna uppgift, varom nu är fråga, skall 40 § 2 mom. taxeringslagen äga motsvarande tillämpning.
Med A m e r i k a s F ö r e n t a S t a t e r avses i denna kungörelse det område, som utgöres av delstaterna, territorierna Alaska och Hawaii samt distriktet Columbia.
Med F r a n k r i k e avses i denna kungörelse nämnda stats inom Europa belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska departementen (Franska Guayana, Guadeloupe, Martinique och Réunion).
Med N e d e r l ä n d e r n a avses i denna kungörelse allenast denna stats europeiska område.
Vad i denna kungörelse sägs angående N o r g e skall icke tillämpas beträffande Svalbard och Jan Mayen och ej heller å de norska besittningarna utom Europa. (Jämför 1974:773 ö.b.)

Ändringar

Kungörelse (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst

Förordning (1990:1245) om upphävande av kungörelsen (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst

    Omfattning
    upph.