Upphävd författning

Reglemente (1955:592) för barnmorskor

Version: 1955:592

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-11-11
Ändring införd
SFS 1955:592
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1984:546).
2 § har upphävts genom förordning (1980:501).

3 §  Annan än läkare eller legitimerad barnmorska må endast i nödfall låta begagna sig till förrättande av förlossning.

4 §  En barnmorska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Barnmorskan skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär.

[S2]Den omedelbara tillsynen över en barnmorska som är verksam i öppen vård åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

[S3]För en barnmorska som är verksam i sluten vård finns särskilda be stämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:620).

5 §  En barnmorska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva barnmorskeyrket skall senast två veckor efter det att verksamheten påbörjades skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Om barnmorskan upphör med sin verksamhet, skall även detta skriftligen anmälas till socialstyrelsen. Förordning (1981:620).

6 §  Barnmorskas verksamhet omfattar huvudsakligen vården av den friska havande kvinnan, innefattande mödraundervisning och annan förberedelse för förlossning, den normala förlossningen med erforderlig smärtlindring, den omedelbara eftervården ävensom vården av det friska barnet under i regel de första tio dagarna efter förlossningen. Barnmorska, som erhållit utbildning härför, må meddela råd och behandling med avseende på antikonception och preventivmedel.

[S2]Vid oregelbundenheter eller sjukdomstillstånd hos barnaföderska eller hennes barn må barnmorska biträda, förutom i nödfall, endast efter läkares anvisning.

[S3]Barnmorska, som avser att biträda vid förlossning som är planerad att äga rum i hemmet, skall i förväg förvissa sig om att läkare kan medverka om så skulle visa sig erforderligt.

[S4]Under utövandet av sitt yrke skall barnmorska iakttaga omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till hennes efterrättelse. Förordning (1975:109).

7 §  Barnmorska skall verka för att havande kvinna och nyfött barn ställas under uppsikt av mödra- och barnhälsovården eller på annat sätt erhålla motsvarande vård. Förordning (1975:109).

8 §  Förlossningsoperation må barnmorska utföra endast efter uppdrag av läkare eller i fall där sådant uppdrag ej kan avvaktas. Hon må dock icke utföra annan förlossningsoperation än sådan som utföres med händerna eller som avser lågt stående fosterhuvuds utdragning med tång eller sugklocka. Operation med sugklocka må utföras av barnmorska endast å sjukhus. Förordning (1975:109).

9 §  I sin yrkesutövning må barnmorska använda eller utdela läkemedel enligt bestämmelser som socialstyrelsen meddelar.

[S2]Barnmorska skall på betryggande sätt förvara läkemedel som hon omhänderhar. Förordning (1977:1043).

10 § har upphävts genom förordning (1985:799).

11 §  Av 24 § andra stycket andra meningen folkbokföringslagen (1991:481) framgår att barnmorska i vissa fall skall göra anmälan till skattemyndigheten om barns födelse. Förordning (1991:759).

12 §  Barnmorska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande, ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

[S2]Då barnmorska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:752).

13 § har upphävts genom förordning (1975:109).

14 §  Barnmorska har att följa utvecklingen inom obstetrisk och gynekologisk vård och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse för hennes yrkesutövning. Förordning (1975:109).

[S2]15 § har upphävts genom kungörelse (1972:773).

16 §  Om intyg för utfående av föräldrapenning finnas särskilda bestämmelser. Förordning (1975:109).

17 § har upphävts genom förordning (1975:109).

18 §  Socialstyrelsen äger utfärda de ytterligare föreskrifter rörande barnmorskas verksamhet, som må finnas erforderliga. Kungörelse (1972:773).

[S2]19 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S3]20 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S4]21 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S5]22 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S6]23 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S7]24 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S8]25 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S9]26 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

[S10]27 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

Ansvarsbestämmelser m.m.

28 §  Gör en barnmorska i öppen vård sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning, skall barnmorskans närmaste förman anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:620).

29 § har upphävts genom förordning (1980:501).
30 § har upphävts genom förordning (1975:756).
31 § har upphävts genom förordning (1975:109).
32 § har upphävts genom förordning (1975:109).

Ändringar

Reglemente (1955:592) för barnmorskor

Ändring, SFS 1959:542

  Omfattning
  ändr. 11, 17 §§

Ändring, SFS 1963:349

  Omfattning
  upph. 19-27 §§; utgår rubr. närmast före 19 §; ändr. 4 §

Ändring, SFS 1967:507

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1967:521

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:773

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 28, 29, 31 §§

Ändring, SFS 1975:109

  Omfattning
  upph. 13, 17, 31, 32 §§; ändr. 6-8, 10, 14, 16 §§

Ändring, SFS 1975:756

  Omfattning
  upph. 30 §

Förordning (1977:1043) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1980:501) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  upph. 2, 29 §§; ändr. 1 §

Förordning (1981:620) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 28 §§

Förordning (1981:752) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1983:755) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-09-20

Förordning (1984:546) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  upph. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:799) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

  Omfattning
  upph. 10 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1991:759) om ändring i reglementet (1955:592) för barnmorskor

Ändring, SFS 1994:1290

  Omfattning
  upph.