Upphävd författning

Förordning (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-10-05
Ändring införd
SFS 1956:492 i lydelse enligt SFS 1980:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har någon, som ej är svensk medborgare, här i riket omhändertagits för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960:97) och kan behovet av omhändertagandet antagas bli varaktigt, skall vederbörande kommun inom fjorton dagar efter den dag, då omhändertagandet skedde, till länsstyrelsen inkomma med anmälan därom. Vid anmälan skall fogas bestyrkta avskrifter av dels utredningsprotokoll, till vilket formulär fastställs av chefen för socialdepartementet, dels tillgängliga handlingar till styrkande av utlänningens medborgarrättsliga ställning, dels ock, om omhändertagandet föranletts av sjukdom, intyg av legitimerad läkare om sjukdomens art och sannolika varaktighet.

[S2]Är utlänningen dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, skall såsom varaktigt behov anses endast sådant behov, som kan antagas vara minst ett år. Förordning (1980:493).

2 §  Har anmälan, som i 1 § sägs, icke blivit gjord av den anledning, att behovet av omhändertagandet ansetts vara tillfälligt, åligger det kommunen att, om behovet skulle visa sig bliva varaktigt, ofördröjligen till länsstyrelsen inkomma med anmälan därom. Förordning (1980:493).

3 §  Sedan anmälan inkommit, åligger det länsstyrelsen att utan dröjsmål granska handlingarna samt pröva, huruvida framställning om utlänningens hemsändande bör göras hos regeringen.

[S2]Har fall av omhändertagande, som avses i denna förordning, annorledes än genom anmälan kommit till länsstyrelsens kännedom, skall länsstyrelsen jämväl, efter erforderlig utredning, pröva, huruvida framställning som nyss sagts bör göras. Förordning (1980:493).

4 §  I fall, där frågor rörande hemsändning av nödställda regleras i konvention som biträtts av Sverige, skall länsstyrelsen iakttaga, att framställning om utlänningens hemsändande icke skall göras, om länsstyrelsen finner hemsändning med hänsyn till konventionens bestämmelser icke böra ske.

[S2]I fall, varå sådan konvention icke är tillämplig, skall länsstyrelsen iakttaga, att i regel framställning om hemsändning icke bör göras, om denna skulle medföra, att nära anhöriga skiljs från varandra, om hemsändning icke kan företagas utan men för utlänningens hälsa eller om eljest humanitära skäl talar emot hemsändningen. Förordning (1980:493).

5 §  Vid framställning om hemsändning av utlänning skall länsstyrelsen foga samtliga handlingar i ärendet. I fall, varå konvention är tillämplig, skall länsstyrelsen därjämte bilägga avskrift av handlingarna.

Ändringar

Förordning (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.

Ändring, SFS 1960:544

    Omfattning
    ändr. 1 §

Förordning (1980:493) om ändring i kungörelsen (1956:492) angående anmälan om socialhjälp åt utlänningar m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:96
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-4 §§

Förordning (2012:27) om upphävande av förordningen (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.

Omfattning
upph.