Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-10-19
Ändring införd
SFS 1956:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Befogenhet att inhämta uppgift jämlikt lagen den 1 juni 1956 om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden tillkommer bankinspektionen i fråga om bankväsendet och övrig företagsamhet som är föremål för bankinspektionens tillsyn, försäkringsinspektionen med avseende på försäkringsväsendet samt statens pris- och kartellnämnd såvitt rör näringslivet i övrigt.

[S2]Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet, som nu sagts, utgår av allmänna medel och bestämmes av myndigheten enligt de grunder, som gälla för ersättning av allmänna medel till vittnen. Kungörelse (1965:11).

2 §  Kartellregister enligt 8 § lagen den 1 juni 1956 om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden föres i vad angår bankväsendet och övrig företagsamhet som är föremål för bankinspektionens tillsyn av bankinspektionen, beträffande försäkringsväsendet av försäkringsinspektionen samt i fråga om näringslivet i övrigt av statens pris- och kartellnämnd. Kungörelse (1965:11).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1957.
Genom kungörelsen upphäves kungörelserna den 29 juni 1946 (nr 451) angående förordnande för kommerskollegium att utöva övervakning jämlikt lagen den 29 juni 1946 (nr 448) om övervakning av konkurrensbegränsning inom näringslivet och den 20 december 1946 (nr 774) angående förordnande för bank- och fondinspektionen samt försäkringsinspektionen att utöva övervakning jämlikt samma lag.

Ändring, SFS 1965:11

    Omfattning
    ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1988:1404

    Omfattning
    upph.