Upphävd författning

Ombyggnadslåneförordning (1986:693) för bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-09-18
Ändring införd
SFS 1986:693 i lydelse enligt SFS 1995:908
Ikraft
1986-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om bostadslån och statligt räntebidrag som lämnas för att främja ombyggnad som avser bostäder och lokaler för boendeservice.

[S2]Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser(1--3 §§)
Förutsättningar för lån(4--23 §§)
Åtgärder som berättigar till lån Krav på husets ålder Bygglov Fastighetsinnehav Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen Anslutning till kollektiv värmeanläggning m.m. Påbörjande av byggnadsarbeten Lämplighet att förvalta huset Kommunal bostadsanvisningsrätt Krav på inlösen av äldre bostadslån m.m. Ytgräns för småhus Ekonomiska förutsättningar och säkerhet för lånet Lånets storlek(5--7 §§) (8 §) (9 §) (10 §) (11 §) (12 och 12 a §§) (13 §) (14 §) (15 §) (15 a §) (16 §) (17--23 §§) (24--26 och 28--31 §§)
Pantvärde och inteckningssäkerhet Ränte- och amorteringsvillkor Räntebidrag Förordning (1989:465).(32 och 33 §§) (34--37 §§) (38--45 §§)

2 §  Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Ansökan om lån och bidrag skall ske på det sätt som anges i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag. I den förordningen finns också bestämmelser om bland annat beslut om lån och bidrag,

[S3]utbetalning av lån och bidrag, övertagande av lån när fastigheten byter ägare, uppsägning av lån och återbetalning av bidrag samt överklagande av beslut. Förordning (1991:12).

3 §  I denna förordning används följande ord och uttryck med den betydelse som anges nedan.

[S2]Hustyper

SmåhusEn- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.
FlerbostadshusAndra byggnader än småhus, om byggnaderna innehåller bostadsutrymmen eller lokaler för boendeservice.
EgnahemSmåhus som låntagaren äger och själv bor i.
Hyres- och bostadsrättshusFlerbostadshus och andra småhus än egnahem.
Utrymmen i hus m.m.
BostäderBostadslägenheter samt följande utrymmen som hör till lägenheterna, nämligen trapphus och andra kommunikationsutrymmen, utrymmen med anordningar för värme, varmvatten eller tvätt, förråd, utrymmen för sophantering samt sådana gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och lek som är avsedda för ett begränsat antal hushåll och som omfattas av upplåtelseavtalen för bostäderna. Till bostäder hänförs även anordningar utomhus som är gemensamma för de boende.
Lokaler Lokaler för boendeserviceAndra utrymmen än bostäder. Lokaler som fyller ett normalt behov av social och kommersiell service i ett bostadsområde och som i huvudsak är till för dem som bor i området. Skollokaler räknas som lokaler för boendeservice endast om de ligger så i förhållande till andra lokaler att de kan anses utgöra en integrerad del av en anläggning för boendeservice och om de är utformade så att de ger möjlighet till ett samutnyttjande som är till påtaglig nytta för dem som bor i området.
Lån och säkerhet
LåneunderlagBelopp som läggs till grund för beräkning av bostadslånets storlek.
PantvärdeBelopp som används för att bestämma den pantsäkerhet som krävs för bostadslån.
Underliggande kreditLån mot säkerhet av panträtt med bättre förmånsrätt än bostadslånet.
Andra centrala begrepp
ReparationsåtgärderÅtgärder för att avhjälpa mera omfattande mögel-, röt-, fukt- eller korrosionsskador eller andra byggnadstekniska brister, om de innebär en påtaglig risk från säkerhets- eller hälsoskyddssynpunkt, eller åtgärder för att minska radondotterhalten i hus till en nivå som är godtagbar från hälsoskyddssynpunkt.
EnergisparåtgärderÅtgärder som utförs i syfte att åstadkomma en bättre hushållning med energi eller användning av andra energislag än olja vid uppvärmning.
Allmännyttigt bostadsföretagBolag eller stiftelse som godkänts av länsbostadsnämnden som allmännyttigt bostadsföretag enligt 32 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag samt företag som är godkänt som allmännyttigt enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Förutsättningar för lån

4 §  Bostadslån för ombyggnad lämnas i mån av tillgång på medel och under de förutsättningar som anges i 5--23 §§.

[S2]För lån i vissa fall gäller dessutom de särskilda förutsättningar som anges i 5 § förordningen (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad. Förordning (1986:1401).

Åtgärder som berättigar till lån

5 §  Bostadslån får avse följande:

 1. Åtgärder genom vilka utrymmen i hus ställs i ordning till bostäder eller till lokaler för boendeservice.
 2. Åtgärder i eller i anslutning till hus som medför en väsentlig förbättring av husets tekniska eller funktionella kvalitet eller av boendemiljön samt åtgärder för att avhjälpa byggnadstekniska brister, som beror på att oprövad teknik eller konstruktion användes när huset byggdes.
 3. Åtgärder av underhållskaraktär som är en direkt följd av sådana ombyggnadsåtgärder som avses i 1 eller 2. Lån lämnas dock inte för åtgärder som, oberoende av ombyggnaden, behöver vidtas på grund av att underhållet är uppenbart eftersatt.
 4. Reparationsåtgärder i flerbostadshus och andra småhus än egnahem, om åtgärderna skäligen bör samordnas med sådana åtgärder som avses i 1--3.
 5. Energisparåtgärder, om åtgärderna skäligen bör samordnas med sådana åtgärder som avses i 1--3.
 6. Åtgärder för en förbättrad avfallshantering, om åtgärderna är nödvändiga för att huset skall uppfylla de krav som avses i 17 kap. 20 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10).
 7. Grundförstärkningsåtgärder.
 8. Standardhöjande åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. Förordning (1990:919).

6 §  I fråga om åtgärder som anges i 5 § 1--7 krävs att

 1. åtgärderna inte är av mindre omfattning enligt föreskrifter som meddelas av boverket,
 2. åtgärderna är skäliga med hänsyn till husets återstående användningstid,
 3. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning,
 4. åtgärder för att förbättra bostadslägenheter inte medför att lägenheterna får en standard som överstiger normal standard i nyproducerade lägenheter.

[S2]Bostadslån lämnas inte för underhålls-, reparations- och energisparåtgärder, om det för samma åtgärder tidigare har beviljats bostadslån som inte har slutbetalats eller räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus och bidrag fortfarande betalas ut.

[S3]Bostadslån för underhålls- och reparationsåtgärder lämnas endast om de är förenade med energisparåtgärder som skäligen bör vidtas samtidigt.

[S4]I fråga om bostadslån för energisparåtgärder krävs även att de förutsättningar som anges i 9--12 §§ förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus är uppfyllda. Förordning (1991:12).

6 a §  För bostadslån som avser ombyggnad av hyreshus krävs att lånesökanden har berett en organisation av hyresgäster tillfälle att yttra sig över ombyggnadens art och omfattning.

[S2]Har organisationen framfört invändningar mot ombyggnadsåtgärder och därvid gjort gällande att husets kvaliteter inte tas till vara i skälig omfattning, får bostadslån för dessa åtgärder lämnas endast om

 1. organisationens invändningar har prövats i ärende enligt 2 a § bostadssaneringslagen (1973:531), eller
 2. det annars finns särskilda skäl.

[S3]Med organisation av hyresgäster avses organisation som har avtal om förhandlingsordning för huset eller, om förhandlingsordning inte gäller, en riksorganisation eller en förening, som är ansluten till en sådan riksorganisation och inom vars verksamhetsområde huset är beläget.

[S4]Första stycket gäller inte i fråga om bostadslån för sådana bostadsanpassningsåtgärder som anges i 5 § 8. */k/ Förordning (1987:249).

6 b §  För bostadslån till åtgärder enligt 5 § 1--5 i ett flerbostadshus med minst tre våningsplan krävs att bostäderna i de delar av huset som berörs av åtgärderna blir tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga genom hiss eller annan lyftanordning.

[S2]Första stycket gäller inte om bygglov för ombyggnad har beviljats utan krav på att hiss eller annan lyftanordning installeras. Första stycket gäller inte heller i fråga om åtgärder som får utföras utan bygglov om

 1. kommunen med stöd av bestämmelser i detaljplan eller av områdesbestämmelser ställer lägre krav på tillgänglighet än vad som följer av första stycket, eller
 2. kommunen bedömer att avsteg från kravet på tillgänglighet enligt första stycket är nödvändigt med hänsyn till husets tekniska, kulturhistoriska eller ekonomiska förutsättningar eller att kravet är uppenbart oskäligt med hänsyn till åtgärdernas omfattning. */k/ Förordning (1987:972).

6 c §  Om byggnadsprojektet innefattar sammanslagning av bostadslägenheter, lämnas bostadslån endast om sammanslagningen kan anses motiverad med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden i orten. Om sammanslagningen avser smålägenheter, krävs det att det finns ett påtagligt överskott på sådana lägenheter i orten eller att problemen med outhyrda smålägenheter i huset är betydande och en ändring av lägenhetssammansättningen kan antas lösa problemet. */k/ Förordning (1989:465).

7 §  För bostadslån till åtgärder enligt 5 §1 och 2 som avser utrymmen i bostadslägenheter, krävs dessutom att bostäderna i färdigt skick är fullvärdiga och avsedda för permanent bruk och självständigt boende. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag.

[S2]Med fullvärdiga bostäder avses bostäder med alla primära bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheterna och med tillgång till anordning för tvätt och till förrådsutrymme. Lägenheterna skall uppfylla gällande krav på utrymmes- och utrustningsstandard och bestå av minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. Bostäder som i första hand är avsedda för äldre, handikappade eller långtidssjuka skall dessutom vara så väl integrerade i bebyggelsen att de boende får tillgång till normal boendeservice och möjligheter till delaktighet och gemenskap med andra.

[S3]Mindre avsteg från kraven i första och andra styckena får göras om det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om förutsättningarna för sådana avsteg meddelas av plan- och bostadsverket. Avsteg från kraven i andra stycket får även göras, om huset före ombyggnaden innehåller lägenheter som inte uppfyller kravet på fullvärdig bostad och bostadslån för lägenhetssammanslagning inte kan lämnas på grund av bestämmelserna i 6 c §.

[S4]Ytterligare bestämmelser om avsteg från kraven i andra stycket finns i förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m. m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem.

[S5]Om lånet avser större fritidslokaler, krävs att lokalen hålls tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor. */k/ Förordning (1989:465).

Krav på husets ålder

8 §  Huset skall vara äldre än 30 år och inte ha genomgått någon mera genomgripande ombyggnad under de senaste 30 åren.

[S2]Utan hinder av bestämmelserna i första stycket lämnas bostadslån om regeringen i det enskilda fallet medger att så får ske eller om lånet avser

 1. sådana bostadsanpassningsåtgärder som anges i 5 § 8,
 2. åtgärder som behövs för att bostadslägenheterna i huset skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt 2 b § bostadssaneringslagen (1973:531),
 3. åtgärder som behövs på grund av de sociala förhållandena i bostadsområdet eller åtgärder i ett område där det finns betydande svårigheter att få avsättning för bostadslägenheter,
 4. åtgärder som innebär att bostadslägenheter byggs om till lokaler för boendeservice eller att lokaler samt ålderdomshem, sjukhem eller liknande institutioner byggs om till bostäder,
 5. installation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus eller åtgärder för en förbättrad avfallshantering, eller
 6. sådana åtgärder beträffande småhus som innebär att den primära bruksarean ökar. Förordning (1987:249).

Bygglov

Fastighetsinnehav

10 §  Låntagaren skall äga den fastighet där byggnadsprojektet skall utföras eller inneha den med tomträtt. Undantag från detta krav får dock göras om fastigheten ägs av staten eller kyrkan eller om det finns andra särskilda skäl.

Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen

11 §  Om fastigheten inte har förvärvats från kommunen för genomförande av byggnadsprojektet, krävs att kommunen har medgett att bostadslån lämnas utan hinder av detta. Som villkor för sådant medgivande får kommunen ställa de krav på projektet som behövs för att främja kommunens mål för bostadsförsörjningen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall med förvärv från kommunen jämställas sådana förvärv som har skett från landstingskommunen eller ett aktiebolag som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark.

[S3]Om fastigheten har förvärvats från kommunen eller från någon som anges i andra stycket för genomförande av byggnadsprojektet och om fastigheten efter förvärvet övergår till ny ägare, gäller inte kravet i första stycket om den nye ägaren har förvärvat fastigheten på något av följande sätt:

 1. Förvärv på exekutiv auktion.
 2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning.
 3. Förvärv genom fusion eller förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv.
 4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den riksorganisation som föreningen tillhör eller från en medlem av organisationen eller från en förening inom organisationens ram.

[S4]Kravet i första stycket gäller inte heller i fråga om en fastighet

 1. som lånesökanden har tilldelats vid en exploateringssamverkan, eller
 2. som en bostadsrättsförening i andra fall än som anges i tredje stycket 4 har förvärvat, om säljaren har förvärvat fastigheten av kommunen för genomförande av byggnadsprojektet samt föreningen vid tiden för sitt förvärv har en sådan kommunal insyn som anges i 26 § första stycket 3 och 4 och i övrigt uppfyller de förutsättningar som anges i samma stycke.

[S5]Med förvärv av fastighet jämställs i denna paragraf förvärv eller upplåtelse av tomträtt.

[S6]I fråga om lån för egnahem gäller första stycket endast om lånesökandens köp av fastigheten är förenat med villkor som binder sökanden till en viss byggintressent vid upphandling av material eller byggnadsarbeten. Förordning (1987:249).

Anslutning till kollektiv värmeanläggning m.m.

12 §  Om det finns en fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv värmeanläggning eller ett gasnät, avsett för distribution av naturgas, skall huset anslutas till anläggningen eller gasnätet, om kommunen begär det och värmeförsörjningen inte med större fördel kan tillgodoses på annat sätt.

12 a §  Bostadslån för installation av direktverkande elvärme i huset lämnas endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Närmare föreskrifter om förutsättningarna för bostadslån för sådan installation meddelas av boverket. Förordning (1991:12).

Påbörjande av byggnadsarbeten

13 §  Om byggnadsarbetena har påbörjats när länsbostadsnämnden prövar låneansökningen, lämnas bostadslån endast om sökanden har haft beaktansvärda skäl för att påbörja arbetena.

[S2]Om sökanden begär det, skall länsbostadsnämnden ge förhandsbesked huruvida det finns beaktansvärda skäl för påbörjande före lånebeslut.

[S3]Första stycket gäller inte om lånet avser sådana bostadsanpassningsåtgärder som anges i 5 § 8.

[S4]Första stycket gäller inte heller om regeringen har beslutat om rambegränsning av långivningens omfattning för visst område. Har byggnadsarbeten inom ett sådant område påbörjats när länsbostadsnämnden prövar låneansökningen, lämnas bostadslån endast om arbetena påbörjats efter medgivande av nämnden. Sådant medgivande får lämnas om det finns synnerliga skäl. Förordning (1986:1401).

Lämplighet att förvalta huset

14 §  Bostadslån lämnas inte om sökanden kan antas sakna förutsättningar att förvalta huset tillfredsställande. Kommunens bedömning i denna fråga får frångås endast om det finns särskilda skäl.

Kommunal bostadsanvisningsrätt

15 §  Om byggnadsprojektet avser ett hyres- eller bostadsrättshus med minst fyra bostadslägenheter eller ett enbostadshus som är avsett att upplåtas varaktigt, skall lånesökanden, om kommunen begär det, lämna en sådan utfästelse om anvisningsrätt som avses i 2 § lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt.

[S2]Om byggnadsprojektet avser ett egnahem, skall låntagaren, om kommunen begär det, medverka till att kommunen får rätt att förmedla bostad som låntagaren hyr eller innehar med bostadsrätt och som denne lämnar i samband med inflyttning i huset.

[S3]Har kommunen avstyrkt låneansökningen på grund av att utfästelse enligt första stycket eller medverkan enligt andra stycket inte lämnas, får bostadslån beviljas endast om det finns särskilda skäl. */k/ Förordning (1987:1264).

Krav på inlösen av äldre bostadslån m.m.

15 a §  För ett hus som har uppförts eller byggts om med stöd av sådana bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre bestämmelser som har betalats ut före den 1 juli 1985 lämnas bostadslån endast om det äldre lånet betalas tillbaka senast i samband med utbetalningen av det nya lånet. Kravet på återbetalning gäller även

 1. egnahemslån enligt kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser,
 2. energisparlån enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser,
 3. förvärvslån enligt förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk eller förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
 4. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
 5. tertiärlån enligt kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, samt
 6. räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553).

[S2]Om ansökan om bostadslån avser ett hus som anges i första stycket skall länsbostadsnämnden, innan den prövar ansökningen, upplysa lånesökanden om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:860).

Ytgräns för småhus

16 §  I fråga om bostadslån för ombyggnad av småhus som medför att husets area ökar, krävs att bruksarean efter ombyggnaden inte överstiger 180 kvadratmeter för ett enbostadshus eller för någon av lägenheterna i ett tvåbostadshus. För utrymmen i källare skall endast hälften av arean räknas. Närmare föreskrifter för beräkning av arean vid olika utföranden på huset meddelas av boverket.

[S2]Större area än som anges i första stycket får godtas, om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1991:12).

Ekonomiska förutsättningar och säkerhet för lånet

17 §  Bostadslån lämnas inte om

 1. sökanden kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med lånet,
 2. kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det finns en påtaglig risk för varaktigt underskott i fastighetsförvaltningen eller
 3. sökanden inte med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit med en ränta som är bunden för en tid av minst fem år i sänder och på sådana villkor i övrigt som boverket kan föreskriva med utgångspunkt från villkoren på den allmänna lånemarknaden. Amorteringsfrihet för längre tid än två år får godtas endast om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:12).

18 §  För bostadslån till ett allmännyttigt bostadsföretag krävs att företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar.

19 §  För bostadslån krävs att den beräknade kostnaden för byggnadsprojektet är skälig med hänsyn till produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. Därvid skall beaktas sådana kvaliteter som medför bättre bostadsfunktioner eller som minskar de framtida drifts- och underhållskostnaderna. Vidare skall beaktas om det för projektet i annat avseende gäller särskilda förhållanden. Förordning (1987:1264).

20 §  Bostadslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För bostadslån till andra låntagare skall säkerhet ställas i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen.

[S2]Att kommunal borgen är en förutsättning för lån i vissa fall framgår av 25 § 6.

[S3]Om kommunen eller landstingskommunen har gått i borgen för ett bostadslån, skall låntagaren förbinda sig att inte upplåta panträtt med sådan förmånsrätt som anges i 33 § första stycket för något annat ändamål än lån för

 1. sådana kostnader för byggnadsprojektet som överstiger pantvärdet med högst det belopp som länsbostadsnämnden godkänner, eller
 2. sådana förbättringar av fastigheten som ökar dess värde. Förordning (1990:919).

21 §  I fråga om bostadslån för egnahem krävs att kommunen har åtagit sig att svara för en förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället.

22 §  I fråga om bostadshus beträffande vilka kommunen vid förlust har rätt till ersättning av statsmedel enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser, lämnas bostadslån endast om kommunen och företaget medger att länsbostadsnämnden får besluta att statens ersättningsskyldighet upphör för sådana förluster som uppkommer efter det att de åtgärder som avses med lånet har utförts.

[S2]Första stycket gäller inte om lånet avser enbart åtgärder som anges i 5 § 6--8. Förordning (1986:1401).

23 §  För bostadslån krävs att låntagaren till bostadslånet även är låntagare till den underliggande krediten för byggnadsprojektet.

Lånets storlek

24 §  Bostadslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som skall avse kostnader för ombyggnaden.

[S2]Avser lånet flerbostadshus eller andra småhus än egnahem, får dessutom markkostnader ingå i låneunderlaget om

 1. lånet inte enbart avser förbättringar av boendemiljön eller sådana åtgärder som anges i 5 § 6--8 och
 2. fastigheten eller tomträtten har förvärvats genom köp eller byte eller tomträtten har upplåtits till lånesökanden.

[S3]Ytterligare bestämmelser om beräkning av låneunderlaget finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1990:919).

25 §  Bostadslån lämnas med 30 procent av låneunderlaget till

 1. kommuner,
 2. landstingskommuner,
 3. allmännyttiga bostadsföretag,
 4. bostadsföretag som en landstingskommun har bestämmande inflytande i och som arbetar utan enskilt vinstsyfte,
 5. föreningar som fått tillstånd att upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt trots bestämmelserna i 1 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614) och vars huvudsakliga ändamål är att bedriva sådan verksamhet,
 6. studentbostadsföretag, om kommunen utser minst en av ledamöterna i företagets styrelse och minst en av företagets revisorer jämte suppleanter för dessa samt kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld,
 7. annat bostadsföretag, om regeringen medger det. Förordning (1991:633).

26 §  Bostadslån till bostadsrättsföreningar lämnas med 29 procent av låneunderlaget under följande förutsättningar:

 1. Föreningen skall arbeta utan enskilt vinstsyfte.
 2. Mer än halva antalet ledamöter i styrelsen skall från föreningens bildande
  • representera bostadskooperativ riksorganisation, eller
  • representera förening som är ansluten till en sådan organisation, eller
  • i annat fall, vara fristående i förhållande till byggintressenter.
 3. Under tiden från och med den dag då låneansökan ges in till kommunen till dess att fem år har gått från utbetalningen av lånet skall det i styrelsen ingå minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne.
 4. Föreningen skall under den tid som anges i 3 ha minst en revisor och suppleant för denne som utsetts av kommunen.

[S2]Om föreningen har beviljats flera bostadslån, räknas tiden enligt första stycket 3 från utbetalningen av det först beviljade lånet.

[S3]Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som anges i första stycket 3 och 4.Förordning (1991:12).

27 § har upphävts genom förordning (1988:299).

29 §  Bestämmelserna i 25, 26 och 28 §§ tillämpas inte i fråga om bostadslån för sådana bostadsanpassningsåtgärder som anges i 5 § 8. I sådana fall lämnas bostadslån med ett belopp som motsvarar låneunderlaget. Förordning (1988:299).

30 §  Bostadslån för småhus får lämnas med större belopp än de som följer av 25, 26 och 28 §§ (fördjupas), om låntagaren inte kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Lånet får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10 procent får dock ske endast i den utsträckning som plan- och bostadsverket föreskriver.

[S2]Bostadslån för egnahem får fördjupas med mer än 70 procent av låneunderlaget om huset är beläget inom ett område där det finns betydande svårigheter att få underliggande kredit och om sökanden har förvärvat huset genom köp eller byte tidigast fem år innan ansökan om lån gavs in till kommunen. Lånet får därvid fördjupas med högst så stort belopp att bostadslånet uppgår till 95 procent av pantvärdet. Vid denna beräkning får dock inte större pantvärde beaktas än vad som motsvarar 140 procent av låneunderlaget. Plan- och bostadsverket föreskriver inom vilka områden detta skall gälla.

[S3]Bostadslån för flerbostadshus får fördjupas om låneunderlaget inte överstiger 100 000 kronor. Lånet får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Sådan fördjupning får ske utan prövning av sökandens möjlighet att få underliggande kredit. Förordning (1988:299).

31 §  Mindre avvikelser från bestämmelserna om bostadslånets storlek i 25, 26 och 28--30 §§ får göras om detta är administrativt lämpligt. Närmare föreskrifter om förutsättningarna för sådana avvikelser meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:299).

Pantvärde och inteckningssäkerhet

32 §  För fastigheten eller huset skall ett pantvärde bestämmas. Närmare bestämmelser om beräkning av pantvärdet finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

33 §  Om säkerheten för bostadslånet utgörs av panträtt i fastigheten eller tomträtten, skall inteckningen täcka det beviljade lånebeloppet och ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att lånet har fördjupats. Om pantvärdet är högre än låneunderlaget, får den nedre gränsen höjas i motsvarande mån.

[S2]Om låntagaren till säkerhet för andra skulder har upplåtit panträtt i fastigheten eller tomträtten med bättre förmånsrätt än den som följer med en inteckning enligt första stycket, skall låntagaren pantsätta samma pantbrev i andra hand, om ytterligare säkerhet för lånet behövs.

[S3]Låntagaren får inte för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med förmånsrätt före inteckning enligt första stycket. Förordning (1986:757).

Ränte- och amorteringsvillkor

34 §  Bostadslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om lånebelopp som bostadslånet har fördjupats med enligt 30 §. Förordning (1987:249).

35 §  Amorteringstiden för bostadslånet bestäms med hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som ombyggnadsåtgärderna kan nyttiggöras. Amorteringstiden får dock vara högst 30 år.

[S2]Om bostadslånet avser åtgärder enligt 5 § 1--5 i ett flerbostadshus med minst tre våningsplan och om bostäderna i de delar av huset som berörs av åtgärderna inte blir tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning, får amorteringstiden vara högst 20 år. Amorteringstiden får dock förlängas i skälig omfattning om

 1. vissa av bostäderna blir tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning, eller
 2. kommunen har godtagit lägre krav på tillgänglighet med hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar.

[S3]Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen.

[S4]Har bostadslån för småhus fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning (1988:299).

36 §  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procents ränta och lånets amorteringstid. Är den räntesats som har fastställts enligt 34 § högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

36 a §  Länsbostadsnämnden får i fråga om sådana bostadslån eller delar av bostadslån som inte är förenade med räntebidrag (lokallån) bestämma andra villkor för ränta och amortering än som följer av 34--36 §§ om

 1. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, lämnar medgivande till det och
 2. lånesökanden begär det.

[S2]Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i första stycket. Förordning (1991:12).

Räntebidrag

38 §  Räntebidrag lämnas till en enligt andra stycket beräknad kostnad för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för bostäder, med följande begränsningar:

 1. Om bostadslånet avser ett småhus, lämnas inte räntebidrag för en högre sammanlagd räntekostnad än den som kan beräknas med utgångspunkt från låneunderlaget för nybyggnad av ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare och med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre sammanlagd räntekostnad får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns andra särskilda skäl. Närmare föreskrifter om låneunderlagets storlek vid olika utföranden på huset meddelas av plan- och bostadsverket.
 2. Om bostadslånet avser ett egnahem, skall vid beräkningen av räntebidraget beaktas endast den del av låneunderlaget som överstiger 25 000 kronor. Denna begränsning gäller dock inte om lånet avser sådana bostadsanpassningsåtgärder som anges i 5 § 8. Begränsningen gäller inte heller om huset har uppförts med stöd av bostadslån beviljat efter den 1 juli 1988 och ombyggnadslånet
  1. avser sådana vindsinredningar eller tillbyggnader som tillför huset ytterligare minst ett sovrum och
  2. har beviljats samme ägare som beviljades lånet för uppförande av huset.
 3. Räntebidrag till kostnaden för ränta på underliggande kredit lämnas endast om
  1. krediten är beviljad av ett kreditaktiebolag eller av lands- eller stadshypoteksinstitutionerna och
  2. den som har beviljat krediten, enligt särskilt åtagande, debiterar låntagaren enbart den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering).

[S2]Kostnaden för ränta på bostadslån och på underliggande kredit skall beräknas enligt följande:

 1. Räntan skall bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år. Om räntan för bostadslånet respektive den underliggande krediten enligt avtalade villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter då gäller för nya lån.
 2. Räntesatsen enligt andra stycket 1 skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som
  1. i fråga om bostadslån beräknas efter en amorteringsplan som följer av 35 och 36 §§ och
  2. i fråga om underliggande krediter beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet.
 3. Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta beräknas.

[S3]Ytterligare bestämmelser om räntebidrag finns i förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem. Förordning (1989:569).

39 § har upphävts genom förordning (1988:299).

40 §  Om bostadslånet avser flerbostadshus eller andra småhus än egnahem och om kostnader för marken inte ingår i låneunderlaget enligt 24 § andra stycket, lämnas räntebidrag även till kostnaden för ränta på återstående del av den underliggande krediten beräknad efter den räntesats som avses i 38 § andra stycket på den del krediten belöper på bostäder och inte överstiger det belopp vartill markkostnaderna skulle ha beräknats, om de hade ingått i låneunderlaget. Vid beräkning av beloppet för markkostnader skall begränsningen i 14 § första stycket 2 förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån inte tillämpas. Om låntagaren innehar marken med tomträtt, skall beloppet för markkostnader minskas med det belopp som anges i 41 § tredje meningen. Förordning (1990:919).

41 §  Om bostadslånet avser flerbostadshus, lämnas räntebidrag även till kostnaden för tomträttsavgäld. Sådant räntebidrag beräknas på grundval av det belopp med vilket låneunderlaget för bostäder har minskats med anledning av att marken innehas med tomträtt. I sådana fall som avses i 40 § tredje meningen beräknas räntebidraget på grundval av det belopp med vilket låneunderlaget skulle ha minskats, om markkostnader hade ingått i låneunderlaget enligt bestämmelserna i 24 § andra stycket.

42 §  Räntebidrag enligt 38 och 40 §§ lämnas från dagen för utbetalningen av bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 38 § andra stycket beräknade räntekostnaden överstiger en garanterad ränta. Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av de lånedelar som avses i 38 och 40 §§ efter den räntesats som skall tillämpas enligt 43 eller 43 a §. Räntebidraget skall motsvara skillnaden mellan den enligt 38 § andra stycket beräknade räntekostnaden och den garanterade räntan.

[S2]Räntebidrag enligt 41 § lämnas från dagen för utbetalningen av bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den garanterade räntesats som skall tillämpas enligt 43 eller 43 a §. Om den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den som plan- och bostadsverket föreskriver enligt 38 § andra stycket, skall räntebidraget beräknas efter sistnämnda räntesats. Förordning (1989:569).

42 a §  Räntebidrag enligt 38, 40 och 41 §§ lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från ombyggnadens färdigställande. Förordning (1989:569).

43 §  För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets utbetalning, skall, om inte annat följer av 43 a §, den garanterade räntesats gälla som anges i följande sammanställning

[S2]____________________________________________________________________ Hustyp Räntesats procent _____________________________________________________________________ 1. Lånet avser ett egnahem 10,00 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än ett egnahem 5,25 ________________________________________________________________________

[S3]Den garanterade räntesatsen skall för varje följande år av lånetiden höjas med 0,50 procentenheter i sådana fall som avses under 1 i sammanställningen och med 0,25 procentenheter i övriga fall. Förordning (1990:919).

43 a §  I stället för vad som föreskrivs i 43 § första stycket skall för det första året av lånetiden den garanterade räntesats gälla som anges i sammanställningen nedan, om lånet avser följande åtgärder eller ändamål:

 1. Ombyggnad av flerbostadshus som den 26 oktober 1988 var i huvudsak evakuerade.
 2. Ombyggnad av ålderdomshem eller servicehus för äldre.
 3. Ombyggnad av lokaler, vindar eller andra liknande utrymmen till bostadslägenheter, under förutsättning att ombyggnaden medför att antalet sådana lägenheter i huset ökar med minst tjugo procent.
 4. Installation av hiss eller annan lyftanordning eller sådana standardhöjande anpassningsåtgärder som avses i 5 § 8.
 5. Ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla bostadshus eller bostadshus som ingår i en från kulturhistorisk synpunkt värdefull bebyggelsemiljö.
 6. Ombyggnad av småhus med i huvudsak egen arbetsinsats (självbyggeri).
 7. Tillbyggnad av småhus med användande av förtillverkade element.
 8. Andra om- och tillbyggnadsprojekt än som anges i 1--7, om regeringen medger att räntesatserna i sammanställningen får tillämpas och projektet
  1. är motiverat från bostadsförsörjnings- eller arbetsmarknadssynpunkt eller
  2. avser en ny etapp i ett ombyggnadsprojekt, påbörjat före den 26 oktober 1988, om den nya etappen vid nämnda tidpunkt var i ett långt framskridet planeringsskede.

[S2]________________________________________________________________________ Hustyp Räntesats procent ________________________________________________________________________ 1. Lånet avser ett egnahem 4,9 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än ett egnahem 3,4 ________________________________________________________________________ Förordning (1990:919).

44 §  Om någon ändring av räntesatsen inträffar i fråga om tomträttsavgäld, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Detsamma gäller andra ändringar av betydelse för rätten till räntebidrag. Förordning (1989:569).

45 §  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen föreskriver.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ombyggnadslåneförordning (1986:693) för bostäder

Ikraftträder
1986-11-01

Förordning (1986:757) om ändring i ombyggnads- låneförordningen för bostä- der (1986:693)

  Omfattning
  ändr. 17, 33, 38, 42 §§
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1986:1401) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 4-8, 13, 20, 22, 24, 25, 29, 38, 43 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:249) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

Förordning (1987:527) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

Förordning (1987:972) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 35 §; ny 6 b §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1987:1264) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:35
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 15, 19, 38 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:299) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 24, 28 och 42 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka preliminärt men inte slutligt beslut om bostadslån och räntebidrag har meddelats före ikraftträdandet.
  Bestämmelserna i 35 och 37 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 27, 39 §§; ändr. 1, 2, 6, 16, 17, 24, 26, 28-31, 35, 37, 42 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:686) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 7, 38 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:892) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Omfattning
  ändr. 43 §
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1988:1611) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989.
  2. Förordningen tillämpas, om inte annat följer av 3 nedan, i ärenden i vilka preliminärt lånebeslut eller beslut, som avses i 12 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag, har meddelats efter den 26 oktober 1988.
  3. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i följande fall:
   1. Om förhandsbesked enligt 13 § andra stycket har meddelats senast den 26 oktober 1988.
   2. Om låneansökan har kommit in till kommunen senast den 26 oktober 1988 och huset inte är beläget i något av följande områden,
  Stockholmsområdet, omfattande kommunerna i Stockholms län utom Norrtälje kommun,
  Uppsalaområdet, omfattande Håbo och Uppsala kommuner,
  Göteborgsområdet, omfattande Kungsbacka kommun, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Mölndals, Partille, Stenungsunds och Öckerö kommuner samt Ale och Lerums kommuner,
  Malmöområdet, omfattande Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:47
  Omfattning
  ändr. 5, 40, 42, 43 §§; ny 43 a §
  Ikraftträder
  1989-02-01

Förordning (1989:75) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Omfattning
  ändr. 43 a §
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:465) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 6 c, 12 a §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:569) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Dock skall bestämmelserna i 37 § i sin nya lydelse träda i kraft den dag plan- och bostadsverket bestämmer.
  2. Bestämmelserna i 38, 40 och 42 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet. Har bostadslånet eller den underliggande krediten betalats ut före ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna dock först från den dag efter ikraftträdandet då räntan på bostadslånet respektive den underliggande krediten första gången ändras.
  3. Den nya 42 a § tillämpas även i fråga om räntebidrag i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:79
  Omfattning
  ändr. 37, 38, 40, 42, 43, 43 a, 44 §§; ny 42 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:860) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bostadslån har kommit in till kommunen före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om lånesökanden begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 15 a §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:919) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 20 § en vecka efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991.
  2. De nya bestämmelserna om räntesats i 43 och 43 a §§första styckena tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet, dock endast om lånet betalas ut därefter.
  3. Utöver vad som följer av 43 och 43 a §§ i sin äldre lydelse skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1991 enligt följande sammanställning, om
   1. lånet avser ett sådant hus som anges under 2 i sammanställningarna i 43 och 43 a §§ i sin äldre lydelse och
   2. lånet har betalats ut före den 1 januari 1991.
  ________________________________________________________________________ År för ombyggnadens Höjning av den garanterade räntesatsen, färdigställande procentenheter _______________________________________ Schablonbeskattade Övriga hus hus, m. fl. ______________________________________________________________________ 1987 eller tidigare 0,70 0,95 1988--1990 0,30 0,55 ______________________________________________________________________
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:144
  Omfattning
  ändr. 5, 20, 24, 40, 43, 43 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-10-02

Förordning (1991:12) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991. Bestämmelserna i 36 a § tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 12 a, 16, 17, 26 §§; ny 36 a §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:633) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen (1986:693) för bostäder

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.