/Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1957-06-27
Ändring införd
SFS 1957:515 i lydelse enligt SFS 2019:999
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  1 mom. Om staten, landsting, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan, som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet. Förordning (2011:1438).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Om staten, region, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse som omfattas av deklarationsskyldigheten.

[S2]Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet. Förordning (2019:999).

1 §  2 mom. Har upphävts genom förordning (1999:925).

2 §  Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra deklarationsskyldighet för staten eller för fond som förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det allmännas rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som fattas på grundval av den deklaration som ska lämnas. Myndigheten får för det allmännas räkning överklaga beslutet om skatt eller avgift.

[S2]Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon inskränkning i annan myndighets rätt och skyldighet enligt andra föreskrifter att bevaka det allmännas intresse. Förordning (2011:1438).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958, dock att kungörelsens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder, som erfordras för kungörelsens tillämpning efter ikraftträdandet. Genom kungörelsen göres ej ändring i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 24 november 1933 (nr 627).

Förordning (1979:542) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1989:250) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 § 2 mom
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1248) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun, m.m

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom, 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1198) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas på beslut som meddelats efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2 §
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1999:925) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting och kommun, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.
Omfattning
upph. 1 § 2 mom.; ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1246) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Omfattning
ändr. 1 § 1 mom
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:901) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2009:874) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:1438) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Omfattning
ändr. 1 § 1 mom, 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2019:999) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2020-01-01