Upphävd författning

Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1958-04-25
Ändring införd
SFS 1958:215 i lydelse enligt SFS 2005:986
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet. Förordning (1988:42).

2 §  Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat, att rummet erhåller god dager.

[S2]Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter.

[S3]Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras. Förordning (1987:335).

 • MÖD 2005:45:Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbeläggning i häktesceller utgjorde olägenhet för människors hälsa, dels om det skäligen kunde krävas av Kriminalvårdsstyrelsen att upphöra med dubbelbeläggning.

3 §  Förvaringsrum skall vara försett med ändamålsenliga anordningar för uppvärmning, luftväxling och belysning samt med lämpligt signalsystem för påkallande av vaktpersonalens uppmärksamhet.

[S2]I förvaringsrum skall finnas stol, bord, hylla och säng jämte erforderlig sängutrustning; dock må rum, som användes till förvaring av berusad, våldsam eller sjuk person, i stället hava annan lämplig inredning.

[S3]Inredningen i förvaringsrum skall såvitt möjligt erhålla sådant utförande och förses med sådana skyddsanordningar, att den icke kan av intagen begagnas till skada för honom själv eller annan.

4 §  Till förvaringsrum skall höra klosett och tvättställ. Därjämte skall finnas särskilt utrymme med lämpliga anordningar för förvaring av de intagnas kläder och övriga tillhörigheter.

5 §  Förvaringsrum skall vid användning dagligen rengöras och luftas samt vara uppvärmt till vanlig rumstemperatur. När rummet ej användes, skall det hållas så uppvärmt att det kan tagas i bruk utan längre tidsutdräkt. Ej må förvaringsrum användas till annat än avsett ändamål.

6 §  Beklädnadspersedlar och toalettartiklar skola tillhandahållas intagen i den mån så erfordras och finnes lämpligt.

7 §  Begagnade persedlar skola vid utlämnande till intagen vara väl rengjorda. Har intagen visat sig vara behäftad med smittsam sjukdom eller ohyra, skall såväl förvaringsrummet som av honom använda persedlar desinficeras.

8 §  Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av Rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester. Förordning (2005:986).

9 §  Tillsynsmyndigheten meddelar de närmare föreskrifter som behövas för tillämpning av 1-7 §§.

[S2]Om särskilda skäl föreligga, må tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket andra punkten, andra och tredje styckena samt 3-5 §§. Kungörelse (1967:609).

[S3]10 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

11 §  Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. Förordning (2005:986).

[S2]12 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

Ändringar

Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Ändring, SFS 1965:43

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 8-12 §§

Ändring, SFS 1967:609

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1970:531

  Omfattning
  upph. 10, 12 §§; ändr. 8 §

Förordning (1987:335) om ändring i kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om allmänna häkten och polisarrester

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:42) om ändring i kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om allmänna häkten och polisarrester

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1993:1015) om ändring i kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1993-10-01

Förordning (2005:986) om ändring i kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Omfattning
ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2014:1108

Omfattning
upph.