Upphävd författning

Kungörelse (1958:273) om passertillstånd

Departement
Civildepartementet PO
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
SFS 1958:273
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har förbud för obehörig att beträda anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område av betydelse för försvarsväsendet eller folkförsörjningen meddelats jämlikt lagen med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. må till bevis om rätt att vinna tillträde därtill passertillstånd meddelas i enlighet med vad nedan stadgas.

2 §  Behörighet att meddela passertillstånd tillkommer den myndighet eller det företag som ansvarar för skyddet av den anläggning eller inrättning eller det fartyg, luftfartyg eller område tillståndet skall avse.

3 §  Passertillstånd må meddelas allenast den som är känd för pålitlighet och som i sin tjänst eller anställning eller på grund av uppdrag behöver vinna tillträde till anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område som avses i 1 §. Tillståndet skall gälla för visst tillfälle eller viss tid, högst två år.

4 §  Av passertillstånd skall framgå tillståndshavarens fullständiga namn, personnummer, anställning eller uppdrag, den rätt tillståndet medför och dess giltighetstid, tillståndets nummer, vem som meddelat tillståndet, när detta skett och var kontroll av tillståndet kan ske. Om utrymme icke finnes för fullständigt namn, må annat förnamn än tilltalsnamn förkortas.

[S2]Handling innehållande passertillstånd skall antingen vara försedd med välliknande fotografi av tillståndshavaren och med dennes namnteckning eller innehålla uppgift om nummer å identitetshandling, som uppfyller dessa fordringar.

[S3]Passertillstånd må tecknas på tjänstekort som avses i kungörelsen (1958:272) om tjänstekort eller på annan identitetshandling innehållande motsvarande uppgifter, dock ej på tjänstekort eller annan identitetshandling som framställts på fotografisk väg. Därvid skall tillses, att tillståndets giltighetstid ej överskrider identitetshandlingens giltighetstid. Kungörelse (1970:380).

5 §  Hos myndighet eller företag som meddelat passertillstånd skall föras register, vari för varje tillstånd skall antecknas nummer, dag för meddelandet, den tillträdesrätt tillståndet medför och dess giltighetstid samt tillståndshavarens namn, personnummer, signalement och anställning eller uppdrag. Kungörelse (1970:380).

6 §  Ändras förhållande varom uppgift förekommer i tillståndet, åligger det innehavaren att ofördröjligen återlämna handlingen till den myndighet eller det företag, som meddelat tillståndet.

7 §  Det åligger innehavare av passertillstånd att taga noggrann vård om den handling, varå tillståndet tecknats, och tillse att den ej åtkommes av obehörig.

8 §  Har handling innehållande passertillstånd förkommit, skall anmälan därom ofördröjligen göras till den myndighet eller det företag, som meddelat tillståndet, och till vederbörande polismyndighet.

9 §  Därest handling innehållande passertillstånd förstörts eller förkommit må, sedan erforderlig utredning verkställts, nytt tillstånd meddelas. Skulle förkommen sådan handling därefter komma till rätta, skall den ofördröjligen återställas till den myndighet eller det företag, som meddelat tillståndet.

[S2]Avlider den för vilken passertillstånd meddelats eller avgår han ur tjänsten eller har han till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning ej längre behov av tillståndet eller har dess giltighetstid utlöpt, skall i förstnämnda fall den som har vård om den avlidnes bo och eljest tillståndshavaren ofördröjligen återlämna den handling varå tillståndet tecknats till den myndighet eller det företag som meddelat tillståndet. Det åligger myndigheten eller företaget att tillse att så sker.

[S3]Har passertillstånd tecknats på tjänstekort, skall i stället för vad i denna paragraf stadgas om återlämnande av handling innehållande passertillstånd gälla motsvarande bestämmelser i kungörelsen om tjänstekort.

10 §  Passertillstånd må återkallas, när skäl äro därtill. Det åligger tillståndshavaren att efter anmaning ofördröjligen återlämna handling innehållande passertillstånd som återkallats.

[S2]Polismyndighet som påträffar handling innehållande passertillstånd hos den vilken icke är behörig att innehava sådan handling skall omhändertaga densamma och om förhållandet underrätta den myndighet eller det företag som meddelat tillståndet.

11 §  Återlämnad handling innehållande passertillstånd skall makuleras och anteckning härom göras i registret.

12 §  Den som skaffar sig passertillstånd i annans namn eller lämnar oriktig eller vilseledande uppgift för att erhålla sådant tillstånd, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Underlåter någon att återställa handling som innehåller passertillstånd i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller att göra anmälan enligt 8 §, dömes till böter. Kungörelse (1967:706).

13 §  Närmare anvisningar angående sättet för meddelande och registrering av passertillstånd samt om förvaring av handlingar som innehåller sådant tillstånd och blanketter därtill meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren.

[S2]Det tillkommer rikspolisstyrelsen och överbefälhavaren att gemensamt utfärda allmänna anvisningar rörande in- och utpasseringskontrollen beträffande anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg och område som avses i 1 §. Kungörelse (1970:380).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1958:273) om passertillstånd

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1959, då legitimationskungörelsen den 15 juli 1944 (nr 565) upphör att gälla.
Då i författning eller eljest förekommer hänvisning till stadgande, som ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Ändring, SFS 1967:706

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§

Ändring, SFS 1970:380

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 september 1970. I fråga om passertillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 13 §§

Ändring, SFS 1990:1334

  Omfattning
  upph.