Upphävd författning

Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
SFS 1958:305 i lydelse enligt SFS 1978:918
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har såsom villkor för erhållande av bidrag, lån eller annan förmån, som utgår av allmänna medel, stadgats att till statlig inkomstskatt taxerad eller beskattningsbar inkomst ej må överstiga visst belopp eller utgår dylik förmån i förhållande till storleken av sådan inkomst, skall i förekommande fall följande iakttagas.
I stället för taxerad inkomst skall gälla summan av den taxerade inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1958:295) om sjömansskatt och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning och i stället för beskattningsbar inkomst summan av den beskattningsbara inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § nämnda lag och enligt 1 § 2 mom. samma lag skattepliktig dagpenning, minskad med för den skattskyldige gällande grundavdrag, beräknat enligt 48 §2 eller 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) i den mån sådant avdrag icke utnyttjats vid taxeringen.
Vad i föregående stycke sägs om sjömansskatt skall äga motsvarande tillämpning beträffande i Norge erlagd sjömansskatt eller isländsk skatt på grund av tjänstgöring till sjöss. Förordning (1978:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

Ändring, SFS 1959:594

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1971:1247

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1978:918) om ändring i kungörelsen (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

Omfattning
ändr.

Förordning (1997:804) om upphävande av kungörelsen (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda kungörelsen tillämpas dock fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  upph.