Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;

Version: 1973:1027

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-11-07
Ändring införd
SFS 1958:528 i lydelse enligt SFS 1973:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Smör, ost och hönsägg av svenskt ursprung må ej utföras ur riket med mindre bevis företes för tullverket, att varan i fråga om kvalitet, beredning, förpackning och beteckning uppfyller villkor, som fastställas av statens jordbruksnämnd eller av därtill av jordbruksnämnden bemyndigat särskilt kontrollorgan.

[S2]Det ankommer på jordbruksnämnden eller, efter nämndens bemyndigande, på det särskilda kontrollorganet att utöva tillsyn över efterlevnaden av villkor, som avses i första stycket, och att utfärda bevis som där sägs.

[S3]För särskilt kontrollorgan meddelat bemyndigande gäller under förutsättning, att kontrollorganet i sin med bemyndigandet avsedda verksamhet står under jordbruksnämndens överinseende och iakttager de närmare bestämmelser angående verksamhetens utövande, som jordbruksnämnden meddelar.

2 §  Bestämmelserna i 1 § första stycket skola icke äga tillämpning å vara som

  1. utföres till en myckenhet av högst fem kilogram;
  2. utföres som proviant på fartyg, luftfartyg eller annat tranportmedel;
  3. utföres under sådana förhållanden som avses i 2 §1 eller 4 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m.;
  4. utföres i annat än handelssyfte av resande eller den som utför arbete på transportmedel;
  5. utföres i egentlig gränstrafik.

[S2]Jordbruksnämnden äger medgiva ytterligare undantag från stadgandet i 1 § första stycket. Nämnden äger också föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att utföra vara utan hinder av bestämmelserna i 1 § första stycket. Förordning (1973:1027).

3 §  Ombud för jordbruksnämnden eller person, vilken av nämnden förordnats att såsom ombud för särskilt kontrollorgan, som i 1 § avses, utöva tillsyn enligt denna kungörelse, skall äga undersöka för export avsedd vara och skall, då det erfordras för sådan undersökning, äga tillträde till lokal, där varorna finnas, samt vara berättigad att uttaga prov å varan.

4 §  Exportör är pliktig att erlägga avgift till bestridande av kostnaderna för exportkontrollen med belopp, vilket bestämmes av nämnden eller, efter nämndens bemyndigande, av särskilt kontrollorgan, som avses i 1 §.

5 §  Angående påföljd för överträdelse av det i 1 § stadgade utförselförbudet är stadgat i lagen om straff för olovlig varuutförsel.

[S2]Om straff för vägran att lämna tillträde för provtaning eller undersökning enligt 3 § stadgas i allmänna strafflagen.

6 § har upphävts genom förordning (1973:1027).

Ändringar

Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg

Ändring, SFS 1973:1027

    Omfattning
    upph. 6 §; ändr. 2 §

Lag (1990:623) om upphävande av två författningar om viss offentlig kontroll av livsmedel