Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:980 i lydelse enligt SFS 2000:1282
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för införsel av en vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller för vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt. Lag (2000:1282).

2 §  En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

 1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 37-42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
 2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta område enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet transitering,
 3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,
 4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller
 5. återutföras.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande. Lag (2000:1282).

3 §  En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

 1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas,
 2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller
 3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Lag (2000:1282).

4 §  Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt bestämmelse i annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg, skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det skall förfaras med varan. Lag (2000:1282).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
  Om upphävande av förordningen (1924:119) angående transitering av införselförbjudna varor m.m. föreskrives i lagen (1973:982) om upphävande av viss tullagstiftning.
  Förarbeten
  Prop. 1973:187

Lag (1987:1238) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (1991:158) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (1994:1556) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1999:406) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1282) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraftträder
2001-01-01