Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-12-12
Ändring införd
SFS 1958:638 i lydelse enligt SFS 1970:842
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den nu antagna ärvdabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 juli 1959.

[S2]Har arvlåtaren avlidit innan nya ärvdabalken trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning. Ändå att arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet, skall dock nya balken lända till efterrättelse beträffande boutredning och arvskifte, när fråga är om rätt i dödsbo efter annan och denne avlidit efter ikraftträdandet.

2 §  Genom nya ärvdabalken upphävas:

[S2]lagen den 8 juni 1928 8nr 279) om arv; lagen den 25 april 1930 (nr 104) om testamente; lagen samma dag (nr 107) om arvsavtal; lagen den 9 juni 1933 (nr 314) om boutredning och arvskifte; och 8 § lagen den 10 juni 1949 (nr 382) om införande av föräldrabalken.

3 §  Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisnign till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya ärvdablaken, skall denna i stället tillämpas.

4 § har upphävts genom lag (1970:842).

5 §  Bestämmelserna i 16 kap. 5 § nya ärvdabalken äga tillämpning då föreläggande som där avses skall meddelas efter ikraftträdandet, ändå att arvlåtaren avlidit dessförinnan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

Ändring, SFS 1970:842

  Övergångsbestämmelse

  Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 4 § lagen (1958:638) om införande av nya ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1971. Paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om rätt till arv på grund av adoptivförhållande och till underhållsbidrag ur kvarlåtenskap efter den som avlidit dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1970:186
  Omfattning
  upph. 4 §