Upphävd författning

Förordning (1959:129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-08
Ändring införd
SFS 1959:129
Ikraft
1959-05-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har skattskyldig såsom led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering avyttrat jordbruksfastighet eller del av sådan fastighet, skall den skattskyldige på de villkor och i den omfattning som nedan sägs, i den mån han så yrkar, erhålla uppskov med beskattningen av intäkt, som erhållits genom avyttring av växande skog i samband med avyttringen av marken.

2 §  Uppskov må endast åtnjutas, om den fasta egendomen avyttrats i samband med förvärv av sådan egendom av jämförlig art. Avtal om förvärvet skall hava träffats inom två år efter avyttringen.

3 §  Uppskov må åtnjutas för intäkt, som i 1 § sägs, minskad med avdrag enligt punkt 8 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen, dock högst för ett belopp motsvarande det värde, varmed växande skog ingått i värdet av den förvärvade fasta egendomen.

[S2]Medgives uppskov, skall det för ägaren gällande ingångsvärdet och det för honom gällande ingående virkesförrådet för skogen på den förvärvade egendomen anses hava nedgått i motsvarande mån. Förordning (1972:746).

4 §  Fråga om uppskov handlägges av prövningsnämnden i det län, där den avyttrade fasta egendomen är belägen.

[S2]Ansökan om uppskov ingives eller insändes till prövningsnämndens kansli och skall vara till kansliet inkommen före utgången av året efter det varunder förvärv enligt 2 § skett. Har ansökan gjorts hos annan prövningsnämnd än i första stycket sägs, skola handlingarna omedelbart översändas till kansliet hos den prövningsnämnd som har att pröva ansökningen.

5 §  För utredning i fråga huruvida avyttring av fast egendom utgjort led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering må yttrande inhämtas av vederbörande lantbruksnämnd.

6 §  Om handläggning av ansökan om uppskov enligt denna förordning, så ock om fullföljd av talan mot beslut rörande tillämpning av förordningen skall i tillämpliga delar gälla vad i taxeringslagen är stadgat rörande handläggning av besvär över taxeringsnämnds beslut och om fullföljd av talan mot prövningsnämnds beslut rörande taxering. (Jämför 1974:773 ö.b.)

7 §  Berör beslut om uppskov åsatt taxering, skall av beslutet betingad ändring i taxeringen vidtagas. Ändringen ankommer på den prövningsnämnd, som har att taga befattning med taxeringen, eller, om besvär rörande taxeringen äro föremål för prövning i högre instans, på denna.

[S2]Underrättelse angående beslut om uppskov skall i förekommande fall tillställas den myndighet som har att vidtaga ändringen i taxeringen.

8 §  Därest i anledning av anförda besvär eller eljest taxeringen för det år, då den fasta egendomen avyttrats, ändras efter det beslut om uppskov meddelats, må besvär med yrkande om därav betingad ändring i uppskovsbeslutet i särskild ordning anföras av den skattskyldige. Besvären skola vara inkomna inom sex månader från den dag då beslutet om ändring i taxeringen meddelades men må ej företagas till avgörande förrän laga kraftägande beslut rörande taxeringen föreligger.

9 §  Konungen äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1959:129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

Ikraftträder
1959-05-10

Ändring, SFS 1976:343

    Omfattning
    upph.