Upphävd författning

Kungörelse (1959:130) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-08
Ändring införd
SFS 1959:130
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 9 § förordningen den 8 maj 1959 om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk, funnit gott förordna, att beslut om uppskov enligt nämnda förordning skall för tillämpning av 3 § andra stycket förordningen antecknas i liggare, som avses i 57 § taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513), samt att underrättelse om beslutet för sådant ändamål i förekommande fall skall sändas till länsstyrelsen i det län där fastighet, som förvärvats i stället för den med beslutet avsedda fastigheten, är belägen.

Ändringar

Kungörelse (1959:130) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.