Upphävd författning

/r1/ Taxeringsförordning (1957:513);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-06-27
Ändring införd
SFS 1957:513 i lydelse enligt SFS 1987:1107
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid det första sammanträdet för året med taxeringsnämnden skall 11 § och 12 § andra stycketförvaltningslagen (1986:223) samt 1 § taxeringslagen (1956:623) läsas upp. Vid sammanträdet skall också erinras om den sekretess som enligt sekretesslagen (1980:100) gäller i nämndens verksamhet. Förordning (1986:1349).

2 §  Där beteckningar som används i taxeringslagen (1956:623) begagnas i denna förordning, har de, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget, samma innebörd som i nämnda lag.

[S2]Med länsrätt förstås i denna förordning även den mellankommunala skatterätten, om inte annat framgår av omständigheterna. Förordning (1984:918).

[S3]/r2/ I. Om taxeringsorganisationen

3 §  Länsskattemyndigheten får föreskriva att skattskyldiga som enligt 4 § tredje stycket taxeringslagen (1956:623) skall taxeras av särskild taxeringsnämnd i stället skall taxeras av lokal taxeringsnämnd, om detta är lämpligt med hänsyn till organisationen av taxeringen i länet. Sådan föreskrift får dock ej avse skattskyldiga, vilkas inkomstförhållanden är särskilt invecklade. Länsskattemyndigheten får besluta att lokal taxeringsnämnds verksamhetsområde skall omfatta mer än ett lokalt taxeringsdistrikt.

[S2]Taxeras skattskyldig av särskild taxeringsnämnd enligt de grunder som gäller för gift skattskyldig skall, om detta är möjligt, även makens taxering handläggas av samma nämnd. Motsvarande gäller för taxering av hemmavarande barn under 18 år till skattskyldig som taxeras av sådan nämnd. Förordning (1986:1349).

3 a §  Länsskattemyndigheten skall besluta om indelning i taxeringsdistrikt och om de särskilda taxeringsnämndernas verksamhetsområden. Länsskattemyndigheten i Stockholms län skall besluta om antalet gemensamma taxeringsnämnder och deras verksamhetsområden.

[S2]Beslut enligt första stycket skall meddelas senast den 30 november året före den tidsperiod som beslutet avser.

[S3]Beslut enligt 5 § tredje stycket taxeringslagen (1956:623) skall avse helt kalenderår. Förordning (1986:1349).

3 b §  Förordnande enligt 6 § taxeringslagen (1956:623) av ordförande i taxeringsnämnd skall meddelas senast den 30 november året före taxeringsåret. Förordning (1979:45).

4 §  1 mom. Länsskattemyndigheten skall skyndsamt underrätta de lokala skattemyndigheterna, kommunstyrelserna och landstingskommunens förvaltningsutskott om beslut angående indelning i lokala och särskilda taxeringsdistrikt. Förordning (1986:1349).

[S2]2 mom. Länsskattemyndigheten skall senast den 30 november varje år upprätta förteckning, som skall innehålla följande uppgifter om nästkommande års taxering

 1. 1) indelningen i lokala och särskilda taxeringsdistrikt,
 2. 2) vilka grupper av skattskyldiga som skall taxeras av särskild taxeringsnämnd,
 3. 3) ordförande, kronoombud och taxeringskonsulenter, deras postadresser och telefonnummer; myndighet som biträder taxeringsnämnden, dess postadress och telefonnummer samt tid och plats för myndighetens mottagning för allmänheten på annan ort än den där myndigheten är belägen samt
 4. 4) hur många ledamöter i taxeringsnämnd som, när val skall förrättas av skilda organ, skall utses av vart och ett av dessa. Förordning (1986:1349). 3 mom. Underrättelse om innehållet i förteckningen skall tillställas taxeringsnämnderna, kommunstyrelserna, landstingskommunens förvaltningsutskott, de lokala skattemyndigheterna, övriga länsskattemyndigheter och riksskatteverket. Förordning (1986:1349).

5 §  Ett förordnande enligt 6 a § taxeringslagen (1956:623) av taxeringsnämndsombud skall meddelas senast den 30 novembner året före taxeringsåret. Föreligger det särskilda skäl, får ett förordnande meddelas efter denna tidpunkt.

[S2]Länsskattemyndigheten skall skyndsamt underrätta taxeringsnämnden, kommunstyrelsen och den lokala skattemyndigheten om meddelat förordnande. Förordning (1986:1349).

6 §  Länsskattemyndigheten skall medverka i taxeringsarbetet i första instans i fråga om taxering av dels sådana fysiska personer och dödsbon vars inkomstförhållanden är särskilt invecklade, dels andra skattskyldiga än fysiska personer och dödsbon. Den lokala skattemyndigheten skall medverka i fråga om andra skattskyldiga än sådana som nu har sagts.

[S2]Är det med hänsyn till organisationen av taxeringsarbetet i ett län lämpligt att myndigheternas medverkan i arbetet fördelas på annat sätt än som sägs i första stycket, får länsskattemyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av riksskatteverket besluta om sådan annan fördelning. Förordning (1986:1349).

7 §  Länsskattemyndigheten må förordna erforderligt antal lämpliga personer att lämna sakkunnigt biträde vid taxeringsarbete. I förordnandet skall erinras om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttages. Förordnandet må icke avse längre tid än ett år i sänder och skall kunna när som helst återkallas. Förordning (1986:1349).

[S2]/r2/ II. Om självdeklarationer, uppgifter för annans taxering m.m.

8 §  Länsskattemyndigheten skall i god tid före den 15 februari varje år i ortstidning låta införa kungörelse, som skall innehålla

 1. 1) erinran om skyldigheten att avlämna deklarationer och uppgifter för den förestående taxeringen samt om påföljden för underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet,
 2. 2) underrättelse om var blanketter till deklarationer och övriga uppgifter tillhandahålls,
 3. 3) upplysning om tid och plats för deklarationernas och uppgifternas avlämnande samt
 4. 4) underrättelse om att den som önskar närmare upplysningar och råd angående uppgiftsskyldigheten får vända sig till länsskattemyndigheten eller lokal skattemyndighet. Förordning (1986:1349).

8 a §  Länsskattemyndigheten skall i den utsträckning som riksskatteverket föreskriver till uppgiftsskyldig översända blanketter för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter som avses i 37 § 7 mom. taxeringslagen (1956:623). Blanketterna skall vara förtryckta med de uppgifter som verket bestämmer. Förordning (1986:1349).

9 §  Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt 46 § tredje stycket taxeringslagen (1956:623) får granskas endast av chefen för länsskattemyndigheten eller av annan tjänsteman som myndigheten bestämmer. Förordning (1986:1349).

10 §  Behövligt antal exemplar av skatte- och taxeringsförfattningarna samt blanketter och längder, till vilka regeringen eller riksskatteverket fastställt formulär, tryckes och utlämnas till länsskattemyndigheterna och riksskatteverket enligt föreskrifter som meddelas av riksskatteverket. Förordning (1986:1349).

11 §  Deklarationsblanketter och blanketter för övriga uppgifter, till vilka formulär har fastställts, skall kostnadsfritt tillhandahållas hos länsskattemyndighet, lokal skattemyndighet och kommunstyrelse. Länsskattemyndigheten får föranstalta om att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala myndigheter eller på annat lämpligt sätt. Förordning (1986:1349).

12 §  Deklarationer och övriga i 50 § taxeringslagen (1956:623) avsedda handlingar skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och såvitt möjligt hållas skilda från andra handlingar. Förordning (1979:45).

13 §  Med avvikelse från vad i taxeringslagen är föreskrivet angående förstörande av deklarationer och andra till ledning vid taxering avgivna uppgifter ävensom av myndighet vid taxeringskontroll upprättade handlingar skall gälla följande.

[S2]Självdeklaration och annan uppgift, som avgivits av svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening till ledning vid egen taxering, samt handling som upprättats vid taxeringskontroll rörande bolaget eller föreningen skola förvaras intill dess sex år förflutit efter utgången av det år, varunder bolaget eller föreningen blivit upplöst, och först därefter förstöras; dock att, där hos samma myndighet förvaras såväl allmän som särskild självdeklaration från samma bolag eller förening och för samma år, vad ovan i detta stycke är stadgat icke skall äga tillämpning beträffande den särskilda självdeklarationen.

[S3]Vad i nästföregående stycke sägs skall i tillämpliga delar gälla beträffande uppgift som avlämnats enligt 33 § taxeringslagen.

[S4]Handlingar, som eljest upprättats vid taxeringsrevision, må bevaras den längre tid som med hänsyn till omständigheterna kan finnas påkallad. Förordning (1970:935).

[S5]/r2/ III. Om taxeringsrevision

14 §  Länsskattemyndigheten skall verka för samordning av revisioner och andra kontrollåtgärder som rör skatt, tull eller avgift.

[S2]Den som förordnar någon att utföra taxeringsrevision skall tillse att denne väl lämpar sig för uppdraget. Förordnandet skall vara skriftligt.

[S3]Den som skall utföra, biträda vid eller övervaka taxeringsrevision skall, innan han första gången utför sådant arbete, avfordras skriftlig försäkran att han noggrant skall iaktta föreskriven sekretess.

[S4]Kassainventering får företas endast om riksskatteverket eller länsskattemyndigheten särskilt har medgett det. Förordning (1986:1349).

[S5]/r2/ IV Om taxeringsnämndernas verksamhet

[S6]/r3/ Förberedande åtgärder

15 § har upphävts genom förordning (1986:1349).
16 § har upphävts genom förordning (1986:1349).

17 §  Länsskattemyndigheten får kalla ordföranden och högst två andra ledamöter från varje taxeringsnämnd att på lämplig ort sammanträda för överläggningar rörande taxeringsarbetet. Till sammanträdet får länsskattemyndigheten kalla även särskilda sakkunniga för lämnande av upplysningar. Förordning (1986:1349).

18 §  1 mom. Riksskatteverket skall föreskriva i vilka fall taxeringsavi skall upprättas. Förordning (1979:45).

19 §  Den som har att mottaga deklarationer eller andra uppgifter skall ofördröjligen till vederbörande lokala skattemyndighet insända vad som mottagits.

[S2]Avlämnas en självdeklaration efter utgången av föreskriven tid, skall dagen för avlämnandet med stämpel eller på annat beständigt sätt antecknas på deklarationen. Förordning (1986:1349).

20 § har upphävts genom förordning (1979:45).
/r3/ Arbetet inom taxeringsnämnderna

21 §  Vid granskning av deklaration skall genom anbringande av signatur eller eljest angivas att och av vem granskning skett.

22 §  Om flera skattskyldiga, som skall taxeras av olika taxeringsnämnder, har inkomst av en och samma förvärvskälla, skall berörda nämnder samråda när det behövs.

[S2]Under taxeringsarbetets gång skall taxeringsnämnden utan dröjsmål lämna meddelanden till andra taxeringsnämnder om förhållanden, som kan vara av betydelse vid taxeringen inom dessa nämnder. Taxeringsnämnden skall underrätta andra taxeringsnämnder om taxeringsbeslut i fall som riksskatteverket föreskriver. Förordning (1985:976).

23 § har upphävts genom förordning (1970:935).

24 §  I taxeringsarbetet deltagande personer skola noga tillse, att självdeklarationer och andra uppgifter icke varda för obehöriga tillgängliga. Deklarationerna skola därför, då de icke användas för taxeringsarbetet, på betryggande sätt förvaras.

[S2]I detta hänseende ankommer det på den lokala skattemyndigheten och ordföranden i taxeringsnämnden att, där så finnes av behovet påkallat, meddela föreskrifter för underlydande personal eller eljest anlitade biträden ävensom för de ledamöter, vilka särskilt utsetts att granska självdeklarationer och andra uppgifter.

25 §  Vid första sammanträdet för året med taxeringsnämnden skall en genomgång ske av de ändringar i skatte- och taxeringsförfattningarna och övriga föreskrifter som berör taxeringsnämndens verksamhet och som första gången skall tillämpas vid taxeringen.

[S2]Kan ett sammanträde inte hållas eller fullföljas, bör detta anmälas till länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

26 §  Ordföranden skall se till att protokoll förs vid varje sammanträde. Han får uppdraga åt annan ledamot av taxeringsnämnden eller åt föredragande tjänsteman att handha protokollföringen.

[S2]I protokollet skall särskilt antecknas

[S3]vilka ledamöter som har varit närvarande,

[S4]vem som har varit föredragande i nämnden,

[S5]i vilka särskilda fall ledamot eller föredragande tjänsteman på grund av jäv inte har deltagit i behandlingen av ärende,

[S6]i vilka fall personligt sammanträffande eller besiktning enligt 31 § 2 mom.tredje styckettaxeringslagen har ägt rum samt

[S7]i vilka fall ledamot eller föredragande tjänsteman har anfört skiljaktig mening.

[S8]I protokollet för det första sammanträdet skall antecknas huruvida föreskriften i 1§ har iakttagits.

[S9]Protokollet skall justeras av två ledamöter. Förordning (1981:146).

27 §  Anser ordförande i taxeringsnämnd, att nämnden icke iakttager vad i 1§ taxeringslagen stadgas, åligger det honom att sådant genast anmärka. Dylik anmärkning ävensom nämndens i anledning därav meddelade yttrande skola intagas i dess protokoll. Utdrag av protokollet skall ofördröjligen tillställas länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

27 a §  Sedan beslut om taxering har fattats, skall taxeringsnämnden, om annat inte följer av 27 b §, på deklarationen ange beslutet och övriga uppgifter som behövs för längdföring eller annan registrering. Taxeringsnämndens ordförande skall signera deklarationen. Har beslutet fattats vid sammanträde med taxeringsnämnden, skall dagen för sammanträdet anges. Har annan handling än deklaration legat till grund för beslutet, gäller vad som har sagts nu denna handling.

[S2]Beslut om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst skall antecknas på särskild handling, som skall fogas till deklarationen. På denna skall antecknas att sådant beslut har fattats.

[S3]Har skiljaktig mening avgivits, skall handling som återger denna fogas till handlingarna i ärendet. Förordning (1986:1349).

27 b §  Taxeringsnämnden skall upprätta en förteckning (taxeringsbeslutsförteckning) över de skattskyldiga, vars taxeringar har beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration utan avvikelse från någon av den skattskyldige lämnad uppgift och för vilka någon taxeringsavi inte har upprättats. Taxeringsbeslutsförteckningen skall innehålla uppgifter enligt de föreskrifter som riksskatteverket meddelar. Taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsnämndsombudet skall skriva under förteckningen.

[S2]Har en taxeringsavi upprättats för skattskyldig, vars taxeringar har beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration, skall taxeringsnämnden på taxeringsavin ange besluten och övriga uppgifter som behövs för längdföring eller annan registrering. Taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsnämndsombudet skall signera taxeringsavin.

[S3]För beslut som har fattats vid ett sammanträde med taxeringsnämnden gäller bestämmelserna i 27 a § i tillämpliga delar.

[S4]Den lokala skattemyndigheten skall framställa underlag till taxeringsbeslutsförteckning för varje lokalt taxeringsdistrikt.

[S5]Taxeringsbeslutsförteckningen skall förvaras hos den lokala skattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

28 § har upphävts genom förordning (1987:1107).

29 §  Taxeringsnämndens arbete skall påbörjas snarast möjligt och bedrivas fortlöpande under den period som står till förfogande. Arbetet med förenklade självdeklarationer skall bedrivas med förtur. Taxeringsnämnden skall för registrering fortlöpande avlämna de deklarationer och andra handlingar som har färdigbehandlats. De handlingar som rör skattskyldiga vars taxeringar har beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration skall om möjligt ha avlämnats för registrering senast den 1 juni under taxeringsåret. De handlingar som rör andra skattskyldiga skall om möjligt ha avlämnats för registrering senast den 15 oktober under taxeringsåret. Samtliga handlingar skall ha avlämnats senast den 1 november nämnda år. Förordning (1986:1349).

30 §  Ett taxeringsmeddelande enligt 70 § taxeringslagen (1956:623) skall innehålla upplysning om

 1. den skattskyldiges namn, personnummer, postadress och hemortskommun,
 2. personnummer för den med vilken den skattskyldige har samtaxerats,
 3. förutsättning för skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272) för ogift skattskyldig,
 4. kontrolluppgifter enligt 37 § taxeringslagen om inkomst av tjänst såvitt avser utbetalares namn, utbetalat belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,
 5. intäkter och avdrag samt inkomst eller underskott inom varje förvärvskälla,
 6. sammanräknad inkomst, allmänna avdrag, taxerad inkomst, grundavdrag, avdrag för nedsatt skatteförmåga, beskattningsbar inkomst och underlag för tilläggsbelopp,
 7. underlag på vilket statlig fastighetsskatt skall beräknas,
 8. skattepliktig förmögenhet,
 9. beslut om avvikelse från uppgifterna i deklarationen.

[S2]Riksskatteverket får bestämma att ytterligare upplysningar skall ges i taxeringsmeddelandena. Förordning (1987:1107).

31 §  Underrättelse som avses i 69 § taxeringslagen (1956:623) skall undertecknas av taxeringsnämndens ordförande eller föredragande i nämnden. Den skall expedieras snarast efter det att taxeringsnämnden har fattat beslut om taxeringen och senast i samband med att deklaration eller annan uppgift överlämnas för registrering. Förordning (1980:121).

32 §  Taxeringsnämnden skall senast den 30 november under taxeringsåret till länsskattemyndigheten lämna uppgifter om

 1. skattskyldiga, vilka har erhållit avdrag på grund av avyttring av skog,
 2. de fall, då någon kan antagas ha försummat uppgiftsskyldighet som avses i 120 § taxeringslagen (1956:623),
 3. skattskyldiga, beträffande vilka eftertaxering kan antagas komma i fråga,
 4. de fall, då anledning kan föreligga att tillämpa 57 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370),
 5. skattskyldiga, som under året har gett eller tagit emot gåva av sådan beskaffenhet att särskild skatt för gåvan kan komma i fråga,
 6. skattskyldiga, som har avgett deklaration för taxering till utskiftningsskatt eller taxerats till sådan skatt utan att deklaration har avgetts,
 7. skattskyldiga, som har medgetts uppskov enligt lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst,
 8. skattskyldiga, som har avyttrat del av en fastighet,
 9. skattskyldiga, som uppburit inkomst vilken enligt 65 a § taxeringslagen inte upptagits till beskattning,
 10. förhållanden av annan art, som länsskattemyndigheten har infordrat. Förordning (1986:1349).

33 §  Taxeringsnämnden skall till kommunstyrelsen sända utdrag av protokoll eller sammanställning som visar vid vilka sammanträden ledamöter eller suppleanter, som valts av kommunfullmäktige, har varit närvarande. Av handlingarna skall också de övriga uppgifter framgå som behövs för att bestämma ersättning enligt 130 § taxeringslagen (1956:623). I fråga om ledamöter, som har valts av landstinget, skall motsvarande uppgifter sändas till landstingskommunens förvaltningsutskott. Förordning (1979:45).

[S2]/r3/ Längdföring m.m.

34 §  1 mom. Skattelängd skall bestå av tre delar, A-längden, B-längden och C-längden.

[S2]I A-längden skall upptagas fysiska personer och dödsbon.

[S3]I B-längden skall upptagas svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa, andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, svenska aktiefonder, svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag, utländska juridiska personer, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningar samt sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skall erlägga skatt för inkomst.

[S4]I C-längden skall upptagas övriga skattskyldiga samt sådana skattskyldiga eller andra för vilka av särskilda skäl redovisas skatt enligt 1 § uppbördslagen (1953:272). Förordning (1985:976).

[S5]2 mom. Skattelängd skall upprättas för varje kommun. Omfattar kommun flera församlingar eller del av församling, skall längd upprättas för varje församling eller del av församling. Skattelängd får dock enligt länsskattemyndighetens bestämmande upprättas oberoende av församlingsindelning, om detta kan ske utan olägenhet. Förordning (1986:1349).

35 § har upphävts genom förordning (1979:493).
36 § har upphävts genom förordning (1970:935).
37 § har upphävts genom förordning (1967:496).

38 §  1 mom. Den lokala skattemyndigheten svarar för längdföringen inom fögderiet.

[S2]Skattelängd skall upprättas med ledning av vad som har antecknats på deklarationer eller andra handlingar, som har legat till grund för taxeringsnämndernas beslut. Förordning (1979:493).

[S3]2 mom. Länsskattemyndigheten skall framställa förslag till skattelängd i tre exemplar. Härvid tillämpas 34 § denna förordning och 2 § kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

[S4]Längdexemplaren skall senast före taxeringsårets utgång överlämnas till den lokala skattemyndigheten. Denna skall kontrollera exemplaren och, om det behövs, rätta dem samt därefter skriva under huvudexemplaret och bestyrka riktigheten av de två avskriftsexemplaren.

[S5]Den lokala skattemyndigheten skall snarast och senast den 20 januari året efter taxeringsåret tillställa länsskattemyndigheten och kommunstyrelsen avskrift av skattelängden. Till kommunstyrelsen skall dock inte översändas avskrift som avser det gemensamma taxeringsdistriktet. Förordning (1986:1349).

[S6]3 mom. har upphävts genom förordning (1987:1107).

39 § har upphävts genom förordning (1987:1107).

40 §  För varje taxering som förts in i skattelängden skall det anges dels om beslutet har grundats på en förenklad självdeklaration, dels vilken taxeringsnämnd som har beslutat. Förordning (1986:1349).

41 §  Skattelängd skall summeras i enlighet med vad riksskatteverket föreskriver. Förordning (1986:1349).

42 §  Den lokala skattemyndigheten skall upprätta ett register (taxeringsuppgiftsregister) över de i skattelängden upptagna skattskyldiga som har taxerats på grundval av en förenklad självdeklaration.

[S2]Registret skall för en skattskyldig innehålla uppgift om namn, personnummer, taxerad och beskattningsbar inkomst samt de uppgifter som legat till grund för taxeringarna och som inte framgår av självdeklarationen.

[S3]Taxeringsuppgiftsregistret skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det.

[S4]Sedan sex år har förflutit efter taxeringsårets utgång, skall taxeringsuppgiftsregistret förstöras.

[S5]Något särskilt taxeringsuppgiftsregister behöver inte upprättas om motsvarande uppgifter bevaras i det centrala skatteregistret enligt skatteregisterlagen (1980:343) under sex år från utgången av taxeringsåret. Förordning (1987:1107).

42 a §  Diarium skall föras över ärenden om rättelse enligt 72 a § taxeringslagen (1956:623). Diarienummer för beslut om rättelse samt ändringar eller tillägg i taxeringen, som beslutet innebär, skall införas i skattelängden.

[S2]Underrättelsen till den skattskyldige om beslutad rättelse skall innehålla erinran om att beslutet får överklagas genom besvär över den taxering som avses med rättelsebeslutet samt upplysning om vad som skall iakttas vid ett överklagande av taxeringen.

[S3]Meddelande om rättelse skall tillställas kommunstyrelsen i den kommun som berörs av rättelsen inom två veckor efter det att beslutet har meddelats.

[S4]Finner länsskattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten att en skattskyldigs framställning om rättelse av taxering bör handläggas av länsrätten, skall myndigheten överlämna ärendet till rätten för att av denna prövas som besvär över taxeringsnämndens beslut.

[S5]Upptäcker den lokala skattemyndigheten sådan felaktighet i taxering som inte kan rättas av taxeringsnämnden eller enligt 72 a § taxeringslagen, skall myndigheten utan dröjsmål anmäla felaktigheten till länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

42 b §  Bestämmelserna i 42 a § skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om ändring enligt 72 b § taxeringslagen (1956:623). Förordning (1981:1122).

43 §  Länsskattemyndigheten skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller taxeringslagen (1956:623) eller brott mot 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan som avses i detta stycke skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

[S2]Den lokala skattemyndigheten lämnar länsskattemyndigheten de upplysningar som kan ha betydelse för anmälningsskyldighet enligt första stycket.

[S3]Taxeringsnämndens ordförande underrättar på sätt riksskatteverket närmare föreskriver den lokala skattemyndigheten om förhållanden av betydelse för myndighetens anmälningsskyldighet enligt andra stycket. Förordning (1986:1349).

44 §  Vid överklagande av en taxering som har beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration skall länsskattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten ur taxeringsuppgiftsregistret ta fram ett utdrag som avser taxeringen. Har något sådant register inte upprättats, skall i stället ett utdrag med motsvarande innehåll tas fram ur det centrala skatteregister som avses i 1§ skatteregisterlagen (1980:343). Förordning (1986:1349).

[S2]45 § har upphävts genom förordning 1979:493).

45 a § har upphävts genom förordning (1979:45).
/r2/ V. Om länsrätternas verksamhet m.m.

46 §  Har mål om brott, som avses i skattebrottslagen (1971:69) eller taxeringslagen, förklarats vilande i avvaktan på utgången i mål om taxering, skola i sistnämnda mål åtgärder som ankomma på länsrätt eller länsskattemyndighet, vidtagas snarast möjligt. På besvärsakten skall med rött stämpeltryck eller på annat tydligt sätt utmärkas att utgången i besvärsmålet är av betydelse för brottmål vid allmän domstol. Förordning (1986:1349).

47 § har upphävts genom förordning (1971:471).
48 § har upphävts genom förordning (1971:471).
49 § har upphävts genom förordning (1971:471).

50 §  Därest länsrätten ändrar taxering till statlig inkomstskatt, skall i beslutet angivas med vilka belopp den ändrade inkomsten hänför sig till olika förvärvskällor samt beloppet av medgivna allmänna avdrag, om detta ändras. Förordning (1979:493).

51 §  1 mom. Länsrätten skall underrätta den lokala skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten om beslut, varigenom taxering, skattetillägg, förseningsavgift eller debitering har tillkommit eller ändrats. Vederbörande kommun skall underrättas om sådant beslut angående taxering, om inte beslutet har fattats av en lagfaren domare ensam eller kommunen i egenskap av part skall underrättas om beslutet enligt 31§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Kronofogdemyndigheten skall underrättas om beslut rörande skattskyldig, som har beviljats anstånd med inbetalning av kvarstående eller tillkommande skatt i avvaktan på beslutet, även om det överklagade beslutet inte har ändrats.

[S2]Underrättelse om länsrätts beslut, varigenom taxering har tillkommit eller ändrats, skall även översändas till länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

51 §  2 mom. har upphävts genom förordning (1986:1349).

51 §  3 mom. Kan länsrätts beslut vara av betydelse vid taxering inom annat län, skall länsskattemyndigheten underrätta länsskattemyndigheten i det andra länet. Förordning (1986:1349).

52 § har upphävts genom förordning (1979:493).

53 §  Den lokala skattemyndigheten skall i skattelängden föra in de ändringar eller tillägg i taxering som länsrätten har beslutat. Därvid skall dagen för länsrättens beslut och målets dagboksnummer anges. Om beslutet avser eftertaxering skall ändringarna eller tilläggen föras in i längden för det år, då taxeringen rätteligen hade bort företagas i första instans.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller i tillämpliga delar beslut av kammarrätt, regeringsrätten, regeringen eller myndighet, som regeringen har förordnat att handlägga ärenden angående tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal. Förordning (1979:493).

54 § har upphävts genom förordning (1974:68).
55 § har upphävts genom förordning (1979:493).
/r2/ VI. Särskilda föreskrifter

56 §  Bestämmelserna i 51 §1 och 3 mom. gäller i tillämpliga delar beslut som avses i 53 § andra stycket. Underrättelseskyldigheten enligt 51 § 1 mom.första stycket skall dock fullgöras av länsskattemyndigheten. Förordning ((1986:1349).

57 §  1 mom. Länsskattemyndigheten skall föra

 1. liggare över skattskyldiga som har erhållit avdrag på grund av avyttring av skog, 2. liggare över uppskov som har medgetts med beskattning av sådan realisationsvinst som avses i 35 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370),
 2. liggare över de fall då skattskyldig har avyttrat del av en fastighhet inom länet,
 3. register över aktiebolag vilkas styrelser har sitt säte i länet med de uppgifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om utskiftningsskatt. Förordning (1986:1349).

[S2]2 mom. Länsskattemyndigheten skall föra statistik för varje taxeringsdistrikt över antal fall, i vilka anmälan gjorts enligt 43§ första och andra styckena. Sammandrag av denna statistik skall upprättas på sätt riksskatteverket närmare föreskriver och för varje kalenderår senast den 1 mars påföljande år tillställas verket. Länsskattemyndigheten skall tillika, i enlighet med de särskilda föreskrifter riksskatteverket äger meddela, dels fortlöpande giva verket del av resultatet och fortgången av sådan taxeringskontrollverksamhet, som kommit till stånd på initiativ av verket, dels för varje kalendermånad insända redogörelse för taxeringsrevisionsarbetet inom länet. Förordning (1986:1349).

58 §  1 mom. Riksskatteverket skall under taxeringsåret till statistiska centralbyrån översända preliminära uppgifter om det antal skattekronor och skatteören, som beräknas bli påförda på grund av taxeringen under året. Riksskatteverket bestämmer efter samråd med statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna skall översändas.

[S2]Länsskattemyndigheten skall senast den 15 december under taxeringsåret till statistiska centralbyrån översända uppgifter om det antal skattekronor och skatteören som blivit påförda på grund av taxeringen under året. Förordning (1986:1349).

58 §  2 mom. har upphävts genom förordning (1966:578).

58 §  3 mom. har upphävts genom förordning (1985:976).

59 §  Riksskatteverket skall meddela de ytterligare verkställighetsföreskrifter som behövs till bestämmelserna i taxeringslagen (1956:623). Förordning (1986:1349).

60 §  Vad som föreskrivs om länsstyrelse i förordning eller annan av regeringen beslutad författning om tillämpning av överenskommelse med främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning skall i stället avse länsskattemyndighet. Förordning (1986:1349).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Taxeringsförordning (1957:513)

Ändring, SFS 1958:304

  Omfattning
  ändr. 29 § 1 mom

Ändring, SFS 1959:297

  Omfattning
  ändr. 34 § 1 mom, 42 §

Ändring, SFS 1961:341

  Omfattning
  ändr. 3 §, 4 § 1 mom, 8, 14 §§, 17 § 1, 2 mom, 26 §, 45 § 1, 4 mom, 46, 52, 53, 57 §§; nytt 51 § 4 mom

Ändring, SFS 1963:235

  Omfattning
  ändr. 8 §, 29 § 1 mom, 34 § 1 mom, 44 §, 45 § 2 mom, 57 § 2 mom, 58 § 2, 3 mom

Ändring, SFS 1963:684

  Omfattning
  ändr. 1 §, 61 § 1 mom, 65-68, 70-72 §§, 73 § 3 mom, 74 § 1, 3 mom, 76 § 2 mom, 77 § 1, 3 mom, rubr. närmast före 65, 70 §§

Ändring, SFS 1965:594

  Omfattning
  upph. 45 § 3 mom; ändr. 38, 53 §§, 58 § 2 mom; ny 42 a §

Ändring, SFS 1965:757

  Omfattning
  ändr. 9, 14, 27 §§, 32 § 1, 2 mom, 51 § 3 mom, 57, 65 §§, 76 § 3 mom

Ändring, SFS 1966:578

  Omfattning
  upph. 58 § 2 mom; ändr. 11 §, 18 § 1, 3 mom, 20 § 1 mom, 32 § 2 mom, 36 § 1 mom, 45 § 1, 4 mom, 58 § 3 mom, 59 § 1, 2 mom, 75 §, 76 § 2 mom; nytt 18 § 4 mom

Ändring, SFS 1967:496

  Omfattning
  upph. 17 § 4 mom, 18 § 2, 4 mom, 34 § 3 mom, 37, 40, 43 §§, 45 § 2, 4 mom; ändr. 17 § 1-3 mom, 18 § 1, 3 mom, 20 § 1-3 mom, 23 §, 29 § 1, 2 mom, 34 § 1, 2 mom, 35 §, 36 § 1, 2 mom, 38, 39, 41, 42, 42 a §§, 45 § 1 mom, 53 §, 58 § 1, 3 mom, 77 § 2 mom; nya 4 § 3 mom, 36 § 3 mom, 45 §

Ändring, SFS 1967:750

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§

Ändring, SFS 1968:478

  Omfattning
  ändr. 57 § 1 mom

Ändring, SFS 1968:734

  Omfattning
  upph. 75 §; ändr. 61, 63, 67-74 §§, 76 § 1, 2 mom, 77 § 3 mom, 79 §, rubr. närmast efter 64 §; nya 68 a, 80 §§, rubr. närmast före 73, 80 §§

Ändring, SFS 1969:211

  Omfattning
  upph. 70 §; ändr. 68, 68 a, 72, 73 §§

Ändring, SFS 1969:710

  Omfattning
  ändr. 3 §, 34 § 1 mom, 42 a, 79 §§; nya 76 a, 76 b §§

Ändring, SFS 1970:935

  Omfattning
  upph. 18 § 3 mom, 23 §, 29 § 2 mom, 36 §, 38 § 4 mom, 60 § 3 mom; ändr. 1, 3 §§, 4 § 2 mom, 10, 13-15 §§, 17 § 1, 3 mom, 20 § 2, 3 mom, 25, 31, 44-45 a §§, 46 § 1 mom, 51 § 3 mom, 55, 57 §§, 59 § 1 mom, 60 §, 61 § 1 mom, 65, 68, 69, 71, 73, 74 §§, 77 § 2, 3 mom, 78 § 1 mom, rubr. närmast före 3 §; nya 81-100 §§, rubr. närmast före 81, 83, 86, 89, 91, 98, 100 §§

Ändring, SFS 1971:471

  Omfattning
  upph. 6, 16 §§, 46 § 1 mom, 47-49 §§; ändr. 1, 2, 5, 9, 12, 14, 15 §§, 17 § 1, 2 mom, 26, 27, 30-32 §§, 38 § 3 mom, 42 a, 43-45 a §§, 46 § 2 mom, 50, 51, 53, 55, 56 §§, 57 § 2 mom, 77 § 2 mom, 88 §, 97 § 2 mom, 98, 99 §§, rubr. närmast före 46, 98 §§

Ändring, SFS 1972:443

  Omfattning
  ändr. 20 § 2 mom, 34 § 2 mom, 74 §, 81 § 1 mom, 83, 85, 87, 88 §§, 90 § l, 2 mom, 91, 92 §§; ny 69 a §

Ändring, SFS 1972:772

  Omfattning
  ändr. 3 §, 17 § 2 mom, 29 § 1 mom, 34 § 1 mom, 38 § 1 mom, 50 §

Ändring, SFS 1974:68

  Omfattning
  upph. 54 §; ändr. 7 §, 17 § 1 mom, 28, 39, 50 §§, 51 § 1, 2 mom, 52, 53, 55, 56, 61-63, 65-68, 68 a, 69 a, 71-74, 76, 76 a, 76 b §§, 77 § 3 mo m, 78-80 §§, 81 § 2 mom, 87, 88 §§, 90 § 1 mom, 91, 93, 98, 99 §§, rubr. närmast före 78, 98 §§; nya 63 a, 75, 76 c §§

Ändring, SFS 1974:708

  Omfattning
  ändr. 51 § 1 mom, 60 §

Ändring, SFS 1974:881

  Omfattning
  ändr. 3 §, 4 § 1 mom, 8, 10, 26 §§, 45 a §, 58 § 1 mom, 59 § 2 mom, 60, 63 §§, 77 § 3 mom, 85 §, 97 § 3 mom

Ändring, SFS 1975:895

  Omfattning
  ändr. 45, 53, 87 §§

Förordning (1976:801) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 3 §, 34 § 1 mom, 38 § 3 mom, 43, 57 §§

Förordning (1977:737) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1977:884) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 4 § 1, 2 mom, 8 §, 61 § 1 mom, 76 § 2 mom, 81 §

Förordning (1978:22) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ny 6 §

Förordning (1978:323) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 45 a §

Förordning (1979:45) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 5, 20 §§, 29 § 3 mom, 45 a §, 51 § 4 mom; ändr. 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17 §§, 18 § 1 mom, 22, 26 §§, 29 § 1 mom, 30-33, 44 §§, 57 § 1 mom, 60 §; nya 3 a, 3 b, 8 a, 16, 27 a, 60 a §§

Förordning (1979:493) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 35 §, 38 § 3 mom, 45, 52, 55, 60 §§; ändr. 2, 34 §§, 38 § 1, 2 mom, 39, 41-42 a §§, 46 § 2 mom, 50 §, 51 § 1, 3 mom, 53, 56 §§, 68 a, 76 b, 78, 79, 88 §§, 97 § 1, 2 mom, 98, 99 §§, rubr. närmast före 46, 78, 98 §§

Förordning (1979:1195) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 61-69 a, 71-80 §§; utgår rubr. närmast efter 60 a, 64 §§, rubr. närmast före 61, 63, 65, 71, 73, 78, 80 §§; ändr. 1 §

Förordning (1980:121) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 31 §, 51 § 1 mom

Förordning (1981:146) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 26 §§

Förordning (1981:1122) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 81-100 §§; utgår rubr. närmast efter 60 a, 85 §§, rubr. närmast före 81, 83, 86, 89, 91, 98, 100 §§; ändr. 1 §, 4 § 2 mom, 42 a §; ny 42 b §

Förordning (1981:1174) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 34 § 1 mom, 38 § 2 mom

Förordning (1982:750) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 51 § 1 mom

Förordning (1984:918) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 59 §; ändr. författningsrubr., 2, 22, 32 §§, 38 § 2 mom, 42 a §; nytt 38 § 3 mom
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:365) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)

  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:976) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 58 § 3 mom; ändr. 8 a, 22, 28 §§, 34 § 1 mom., 43 §, 58 § 1 mom
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:1349) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)

  Omfattning
  upph. 15, 16 §§, 51 § 2 mom; 29 § 1 mom, 41, 42 §§, 46 § 2 mom, 60 a § betecknas 29, 40, 41, 46, 59 §§; ändr. 1, 3, 3 a §§, 4 § 1-3 mom, 6, 7-8 a, 9-11, 14, 17, 19, 25, 27, 27 a §§, den nya 29 §, 30, 32 §§, 34 § 2 mom, 38 § 2, 3, den nya 40 §, 42 a, 43, 44 §§, 46 § 2 mom, 51 § 1, 3 mom, 56 §, 57 § 1, 2 mom, 58 § 1 mom, den nya 59 §; nya 5, 27 b, 42, 60 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1107) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre föreskrifter i 28 §, 38 § 3 mom. och 39 § gäller dock vid 1988 års taxering i fråga om förvärvskälla för vilken beskattningsåret har påbörjats före den 1 maj 1986.
Omfattning
upph. 28 §, 38 § 3 mom, 39 §; ändr. 30, 42 §§
Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1990:1236

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då taxeringsförordningen (1957:513) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 50 §, 51 § 1 mom.första stycket och 53 § i den gamla förordningen skall dock tillämpas vad gäller ärenden eller mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som sägs om lokal skattemyndighet skall då gälla skattemyndighet.
  Omfattning
  upph.