Upphävd författning

Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1959-06-05
Ändring införd
SFS 1959:327 i lydelse enligt SFS 1990:545
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Preventivmedel må, om läkemedelsverket ej föreskriver annat, införas endast av den som har tillstånd av läkemedelsverket att införa sådan vara. Läkemedelsverket äger föreskriva villkor för införseln.

[S2]Utan sådant tillstånd får dock i annat än handelssyfte preventivmedel införas av resande eller den som utför arbete på transportmedel. I fråga om rätt att hantera oförtullade preventivmedel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Läkemedelsverket kan föreskriva begränsning av nämnda rätt att hantera vara. Förordning (1990:545).

2 §  Samtliga kostnader för undersökning eller annan åtgärd, som läkemedelsverket kan komma att föreskriva såsom villkor för införseln, skola gäldas av importören. Förordning (1990:545).

3 §  Angående påföljd för olovlig införsel av preventivmedel och för försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling. Kungörelse (1960:462).

[S2]4 § har upphävts genom kungörelse (1973:1041).

5 §  Med preventivmedel och emballage, som förklarats förverkade eller eljest tillfallit kronan, skall förfaras på sätt läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1990:545).

6 §  Det åligger tullmyndighet att övervaka, att införsel icke sker i strid med denna kungörelse eller föreskrifter, som meddelats med stöd av kungörelsen.

Ändringar

Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel

Ändring, SFS 1960:462

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1973:1041

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 5 §§

Förordning (1990:545) om ändring i kungörelsen (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel

Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1993:748) om upphävande av kungörelsen (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel

  Omfattning
  upph.