Upphävd författning

Lag (1959:99) om köttbesiktning m.m.;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-03-20
Ändring införd
SFS 1959:99
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enligt SFS1977:209. Enligt samma SFS föreskrives att i 9 § 1 och 4 mom., 10 § 3 mom. samt 20 och 22 ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form.

11 §  2 mom. Offentligt slakthus skall stå under förvaltning av slakthusstyrelse i den mån annat ej följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen (1977:179). Kommun får tillsätta särskild slakthusstyrelse eller uppdraga åt annan nämnd att vara slakthusstyrelse. Har så ej skett är kommunstyrelsen slakthusstyrelse.

[S2]I fråga om särskild slakthusstyrelse tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och 10-12 §§kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt. Lag (1977:209).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1970:256

  Förarbeten
  Prop. 1970:93
  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 1, 3, 4 §§, 10 § 1 mom, 13 § 1 mom, 14, 16, 17 §§

Ändring, SFS 1971:1114

  Förarbeten
  Prop. 1971:163
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7 §§, 8 § 1, 2 mom, 9 § 3 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom, 12 § 1, 3 mom, 20, 21, 24 §§

Lag (1977:209) om ändring i lagen (1959:99) om köttbesiktning m.m .

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:1
  Omfattning
  upph. 11 § 3 mom; ändr. 9 § 1, 4 mom, 10 § 3 mom, 11 § 2 mom, 20, 22 §§

Ändring, SFS 1989:461

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § och 28 § andra stycket den 1 juli 1990 då lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1989.
  2. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som under en övergångstid av tre år kan behövas i fråga om sådana skyldigheter för kommunen att vidta erforderliga åtgärder som anges i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m.
  Kommunen får meddela de föreskrifter om avgifter för köttbesiktning vid köttbesiktningsbyrå som kan behövas övergångsvis.
  Omfattning
  upph.